Daňový bonus v RZD/DP - rôzne počty detí

Postup, pri výpočte daňového bonusu na dieťa v ročnom zúčtovaní dane za rok 2022, ak má daňovník rôzny počet detí uplatnených pre DB v priebehu 2. polroka 2022 :

Spočíta sa za počet mesiacov, keď má konkrétny počet detí :
    - suma DB podľa sadzieb (40 €, 70 €)
    - hranica DB za počet mesiacov = percento z ½ ČZD (ČZD*) / 6 x počet mesiacov 
    - zistí sa nižšia z uvedených dvoch súm = DB "výsledný čiastočný"

Uvedené sa vykoná za všetky skupiny mesiacov (napr. zvlášť za 2 mesiace keď mal 2  deti a zvlášť za 4 mesiace, keď mal 1 dieťa).

Zistí sa suma DB podľa zákona platného do 30.6.2022 spolu za 2. polrok ("DB po starom"!

Spočítajú sa všetky sumy "DB výsledného čiastočného" a výsledok sa porovná so sumou "DB po starom" – vyššia suma sa prizná ako DB za 2. polrok 2022.

*ČZD je čiastkový základ dane. Ak daňovník vykonával záviskú činnosť len v II. polroku 2022, percento sa počíta z celého ČZD, ak daňovník vykonával závislú činnosť aj v I. polroku, percento sa počíta z 1/2 ČZD.
Percento je percento závislé od počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje DB na dieťa :
1 dieťa : 20 %
2 deti : 27 %
3 deti : 34 %
4 deti : 41 %
5 detí : 48 %
6 a viac detí : 55 %

Poznámka 1 : takto sa to počíta aj v DP.
Poznámka 2 : Zaokrúhľuje sa až výsledná suma DB, nie medzivýpočty.

Príklad  1
Pán X má v r. 2022 ČZD 4500 €, 1/2 ČZD = 2250 €. Vykonával činnosť v oboch polrokoch. Uplatňuje si DB na :
- 12-ročné dieťa celý 2. polrok 2022
- 19- ročné dieťa v júli a auguste .
Nárok na DB na 2 deti mal 2 mesiace – za tieto mesiace je :
- suma DB podľa sadzieb spolu 220 € (2x70+2x40),
- hranica 27 % z 2250 / 6 x 2 = 202,50 €, DB môže byť max. 202,50 €.

Nárok na DB na 1 dieťa mal 4 mesiace – za tieto mesiace je :
- suma DB podľa sadzieb spolu 280 € (4x70),
- hranica 20 % z 2250 / 6 x 4 = 300 €, DB môže byť 280 €

Po novom za druhý polrok môže byť DB 202,50 + 280 = 482,50.
Po starom za druhý polrok môže byť DB 6 x 43,60 + 2 x 23,57 = 308,84
Vyšší DB vychádza za druhý polrok po novom, prizná sa DB vo výške 482,50 €.

Príklad  1
Pán Y má v r. 2022 ČZD 4500 €, 1/2 ČZD = 2250 €. Vykonával činnosť v oboch polrokoch. Uplatňuje si DB na :
- 19- ročné dieťa v júli a auguste .(A)
- 12-ročné dieťa celý 2. polrok 2022 (B)
- narodené dieťa v decembri. (C)
Nárok na DB na 2 deti mal 3 mesiace (júl, august, december) – za tieto mesiace je :
- suma DB podľa sadzieb 2x40 (A) + 3x70 (B) + 70 (C)= spolu 360 € ,
- hranica 27 % z 2250 / 6 x 3 = 303,75 €, DB môže byť max. 303,75 €.

Nárok na DB na 1 (B) dieťa mal 3 mesiace (september-november) – za tieto mesiace je :
- suma DB podľa sadzieb 3x 70 = 210 €,
- hranica 20 % z 2250 / 6 x 3 = 225 €, DB môže byť 210 €

Po novom za druhý polrok môže byť DB 303,75 + 210 = 513,75.
Po starom za druhý polrok môže byť DB 6 x 43,60 + 2 x 23,57 + 1 x 47,14 = 355,88
Vyšší DB vychádza za druhý polrok po novom, prizná sa DB vo výške 513,75 €.

www.mzdymotyckova.sk

 

 

Stiahnite si článok v PDF