Pracovnoprávne vzťahy v obciach a vo VS, uzatváranie, ukončovanie, peňažné nároky

Lektpr : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Pracovný pomer – obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia 
    - Špecifiká zamestnávania na obci, vo verejnej službe – pracovný pomer 
    - Povinné náležitosti pracovnej zmluvy
    - Ďalší obsah pracovnej zmluvy
    - Iné špecifiká vo verejnej službe
    - Písomná informácia od 1.11.2022, príklady

2. Pracovný pomer – doba trvania, skončenie PP
    - Všeobecné pravidlá
    - Pracovný pomer na určitú dobu
    - Skúšobná doba
    - Skončenie pracovného pomeru okamžitým skončením
    - Skončenie pracovného pomeru výpoveďou – zamestnanec/zamestnávateľ
    - Dohoda o skončení pracovného pomeru
    - Iné prípady / spôsoby skončenia PP (zo zákona)
    - Odstupné a odchodné vo VS , kolektívna zmluva

3. Odmeňovanie vo verejnej službe
    - Platový dekrét, zložky funkčného platu
    - Príplatky sa sobotu, nedeľu a ďalšie príplatky
    - Práca nadčas, práca vo sviatok, náhradné voľno vo VS

4. Špecifiká pracovného pomeru hlavného kontrolóra

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
    - Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia, povinné náležitosti dohody od 1.11.2022
    - Písomná informácia od 1.11.2022, informovanie o pracovnom čase
    - Evidencia
    - Odmena dohodára, príplatky, náhrada odmeny, splatnosť odmeny,

6. Nároky starostov, zástupcov starostov – odmena, odstupné, dovolenka, stravovanie
    - Starosta, primátor
    - Zástupca starostu
    - Člen obecnej rady, člen komisie
    - Poslanec

Stiahnite si článok v PDF