In House školenia

IN HOUSE - Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky zo mzdy

Čo môže zamestnávateľ zamestnancovi zraziť zo mzdy a na základe akých podkladov. Dohody o zrážkach postúpené zamestnávateľovi. Poradie zrážok, výpočet výšky exekučných a iných zrážok, príklady, aj v prípade kombinácie viacerých druhov zrážok. Povinnosti zamestnávateľa voči exekútorom alebo iným osobám a inštitúciám. Dôsledky vyhlásenia konkurzu na zamestnanca.

IN HOUSE - Riadenie pracovného času, nadčasy, dovolenky (vedúci zamestnanci a mzdové učtárne)

Určené predovšetkým pre vedúcich zamestnancov - rozvrhovanie pracovného času, pravidlá, podmienky a spôsob určenia pracovného času, nadčasu a pohotovosti. Určenie čerpania dovolenky.

IN HOUSE - Vybrané témy

Témy po dohode so zákazníkom