Minimálne príplatky od 1.6.2023

7.12.2023 NR SR schválila nové sadzby príplatkov od 1.6.2023 :

Minimálna mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce : 0,8046 €/hod
Minimálna náhrada za pracovnú pohotovosť neaktívnu mimo pracoviska : 0,8046 €/hod

Minimálna sadzba mzdového zvýhodnenia : 
    - za prácu v sobotu 2,0115 €/hod (50 % hodinovej minimálnej mzdy)
    - za prácu v nedeľu 4,023 €/hod (100 % hodinovej minimálnej mzdy)
    - za nočnú prácu 1,6092 €/hod (40 % hodinovej minimálnej mzdy), u zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce najmenej 2,0115 €/hod (50 % hodinovej minimálnej mzdy)

Nižšie sadzby

Nižšie sadzby mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu je možné dohodnúť  u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa pravidelne vykonávala práca v sobotu, resp. v nedeľu.

Nižšia sadzba mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu sa môže dohodnúť, iba ak sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca.

V uvedených prípadoch je možné nižšie sadzby dohodnúť
    - v kolektívnej zmluve;
    - alebo v pracovnej zmluve, len ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, a ktorý k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka (k 31.12.2022) zamestnával menej ako 20 zamestnancov. Do počtu menej ako 20 zamestnancov sa započítavajú všetky pracovné pomery a všetky dohody trvajúce k 31.12.2022..

Nižšie dohodnuté sadzby musia byť najmenej vo výške
   - za prácu v sobotu 1,81035 €/ hod (45 % hodinovej minimálnej mzdy)
   - za prácu v nedeľu 3,6207 €/hod (90 % hodinovej minimálnej mzdy)
   - za nočnú prácu 1,40805 €/hod (35 % hodinovej minimálnej mzdy)

www.mzdymotyckova.sk

Stiahnite si článok v PDF