Obchodné podmienky

Čl . I.

Výklad pojmov

VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky

Poskytovateľ je spoločnosť :
     Micro Invent s.r.o.
     IČO : 36 333 204
     sídlo: G. Goliána 1546/10, 911 01 Trenčín
     zapísaná v OR Okr. súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 14385 / R
     údaje poskytovateľa : tel. 0915 382 532, e-mail : office@microinvent.com
Poskytovateľ je prevádzkovateľom internetového portálu www.mzdymotyckova.sk a je dodávateľom produktov a poskytovateľom služieb prostredníctvom tohto internetového portálu.

Portál je internetový portál www.mzdymotyckova.sk.

Užívateľ – fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony a právnická osoba, ktorá užíva, využíva alebo žiada produkty a služby poskytované poskytovateľom. Užívateľom sa rozumie neregistrovaný užívateľ, registrovaný užívateľ alebo kupujúci.

Neregistrovaný užívateľ – užívateľ, ktorý má prístup k časti verejne prístupného obsahu Portálu, ku ktorému Poskytovateľ nevyžaduje registráciu.

Registrovaný užívateľ – užívateľ, ktorý má prístup k verejne prístupnému obsahu Portálu, u ktorého Poskytovateľ vyžaduje registráciu, alebo ktorý užíva alebo nakupuje produkty a služby poskytnuté Poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP.

Kupujúci - užívateľ, ktorý prejaví záujem o Produkt dodávaný Poskytovateľom uvedený v ćl. III ods. 1 formou odoslania objednávky prostredníctvom Portálu.

Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Reklamačný poriadok – podmienky reklamácie vád zo strany užívateľa a spôsob vybavenia reklamácie zo strany poskytovateľa, ktorý je prístupný na Portáli.

Dodávateľ – Spoločnosť, ktorá organizačne zabezpečuje školenia a semináre (ďalej len školenia), ponúkané prostredníctvom Portálu, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní predaja školení pre tretie osoby.

 

Čl. II.

Všeobecné ustanovenia

1. Registrovaný užívateľ je povinný oboznámiť sa s VOP a vyjadriť s nimi súhlas. Registrovaný užívateľ vyjadruje súhlas s VOP v rámci registrácie.

2. Neregistrovaný užívateľ svoj súhlas s VOP vyjadruje používaním portálu. Osoba, ktorá nesúhlasí s VOP je povinná sa zdržať používania obsahu portálu, a to aj užívania voľne prístupného obsahu bez potreby registrácie. Používaním portálu neregistrovaný užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto VOP a ich obsah považuje za jasný a zrozumiteľný.

3. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s VOP a vyjadriť s nimi súhlas. Kupujúci vyjadruje súhlas s VOP v rámci objednávky. U kupujúceho, ktorý je registrovaným užívateľom a ktorý vyjadril svoj súhlas podľa ods. 1 sa nevyžaduje súhlas s VOP v objednávke.

4. Články, odpovede na otázky, literatúra a videoškolenia, poskytované alebo predávané prostredníctvom Portálu sú predmetom ochrany podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.. Poskytovateľ je oprávnený udeľovať súhlas s používaním autorských diel (poskytnutie licencie), ktoré sú poskytované alebo predávané prostredníctvom Portálu. V prípade kúpy produktu je cena licencie zahrnutá v cene Produktu. Ak je časť obsahu portálu vytvorená treťou osobou (autor), táto uložením obsahu na portál udeľuje bezvýhradný súhlas s použitím tohto obsahu Poskytovateľom, a za týmto účelom udeľuje Poskytovateľovi bezodplatnú, nevýhradnú a časovo neobmedzenú licenciu na používanie tohto obsahu a s tým spojené majetkové práva, ak sa autor a Poskytovateľ písomne nedohodli inak.

5. Zverejňovanie obsahu Portálu na iných webových portáloch, vytvorenie rozmnoženín obsahu a ich rozširovanie akýmkoľvek spôsobom je možné len so súhlasom Poskytovateľa. Tým nie je dotknuté právo užívateľa zverejniť odkaz (link) na obsah portálu na inom webovom Portáli.

6. Užívateľ berie na vedomie, že pri akomkoľvek používaní Portálu je povinný rešpektovať a dodržiavať platné právne predpisy, najmä Autorský zákon a je povinný vyvarovať sa akýchkoľvek zásahov do autorských práv a práv duševného vlastníctva. Užívateľ berie na vedomie, že za porušenie autorských práv alebo iných práv chránených zákonom môže byť postihnutý podľa platných právnych predpisov.

7. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom Portálu.

 

ČL. III.

Produkty a služby

1. Poskytovateľ prostredníctvom Portálu zabezpečuje predaj produktov a služieb (ďalej Produkty) :
     - Predaj publikácíí a iných tlačených produktov
     - Predaj on-line videoškolení (webinár a videoškolenie)
     - Predaj školení
Obsah a rozsah Produktov, výška ceny vzťahujúca sa k Produktom je uvedená v internetovom obchode priamo pri Produktoch. V prípade, že sa Poskytovateľ stane platcom DPH, bude k cene Produktu pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej sadzbe.
Na predaj Produktov sa vzťahujú osobitné ustanovenia čl. IV až VI. V týchto VOP.

2. Poskytovateľ prostredníctvom Portálu poskytuje pre Dodávateľa sprostredkovanie predaja školenia registrovanému užívateľovi na účet Dodávateľa. Poskytovateľ má s Dodávateľom uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní predaja školenia pre tretie osoby. Na sprostredkovanie predaja školenia sa vzťahujú osobitné ustanovenia čl.VII týchto VOP.

3. Poskytovateľ prostredníctvom portálu zabezpečuje prevádzkovanie Postservisu k školeniam a k on-line videoškoleniam (ďalej „Postservis“). Na prevádzkovanie Postservisu sa vťahujú Osobitné ustanovenia čl. VIII týchto VOP.


Osobitné ustanovenia pre predaj Produktov podľa čl. III. ods.1

Čl. IV

Uzatvorenie kúpnej zmluvy.

1. Kupujúci prejavuje záujem o Produkt dodávaný Poskytovateľom uvedený v čl. III bod 1 formou odoslania objednávky podľa bodu 3.

2. Predajom on-line videoškolenia sa rozumie poskytnutie prístupového kódu Kupujúcemu pre prístup k videoškoleniu na Portáli. Jeden prístupový kód Kupujúci môže zaregistrovať len jednému registrovanému užívateľovi. Po registrácii prístupového kódu registrovanému užívateľovi, nadobúda registrovaný užívateľ právo k prístupu k on-line videoškoleniu na dobu uvedenú v ponuke on-line videoškolenia. Ak v tejto lehote bude funkčnosť Portálu ukončená alebo ak Poskytovateľ ukončí podporu funkčnosti portálu na niektorých platformách, alebo z iného dôvodu na strane Poskytovateľa bude registrovanému užívateľovi znemožnený prístup k videoškoleniu, je Poskytovateľ povinný na základe žiadosti zaslať videoškolenie na e-mailovú adresu registrovaného užívateľa, ktorý má prístup k videoškoleniu zaregistrovaný. Aj na takto poskytnuté videoškoenie sa vzťahujú licenčné podmienky poďla čl II. bod 3 tých VOP.

3. Kupujúci má možnosť objednať Produkt prostredníctvom Portálu formou odoslania elektronickej objednávky Poskytovateľovi. Kupujúci urobí elektronickú objednávku tak, že po zaradení Produktov do objednávky doplní všetky údaje uvedené vo formulári. Pred odoslaním záväznej objednávky má Kupujúci možnosť údaje uvedené v objednávke skontrolovať a prípadne ich opraviť. Kupujúci je zodpovedný za správnosť údajov uvedených v objednávke. Pri odoslaní objednávky Kupujúci potvrdí, že sa oboznámil s obsahom týchto VOP a ich obsah považuje za jasný a zrozumiteľný a akceptuje tieto všeobecné obchodné podmienky a cenu za objednané Produkty.

4. Objednávka odoslaná Poskytovateľovi je považovaná za návrh zmluvy. Súčasťou objednávky je potvrdenie zo strany Kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito VOP. 

5. Po prijatí objednávky Poskytovateľ prostredníctvom Portálu pošle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke potvrdenie o prijatí objednávky (ďalej „Potvrdenie objednávky“) s uvedením obsahu objednávky, údajov Kupujúceho a Poskytovateľa, celkovej cene objednaných produktov (kúpna cena) údaj potrebný pre identifikáciu platby – variabilný symbol.

6. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza v okamihu zaplatenia kúpnej ceny uvedenej v Potvrdení objednávky. Zaplatením sa rozumie prijate identifikovateľnej úhrady na účet Poskytovateľa. Po prijatí platby Poskytovateľ pošle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy.

7. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

Čl. V.

Dodacie lehoty

1. Dodacia lehota pri predaji publikácií a iných tlačených produktov je do 3 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Dodacia lehota je splnená, ak Poskytovateľ predmet plnenia odovzdá v uvedenej lehote na prepravu.

2. Dodacia lehota pri predaji on-line videoškolení je do 2 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ak je v ponuke on-line školenia uvedený dátum sprístupnenia neskorší, ako bol dátum uzatvorenia kúpnej zmluvy, dodacia lehota je do 2 pracovných dní od uvedeného dátumu sprístupnenia. Dodaním sa rozumie zaslanie prístupového kódu na sprístupnenie videoškolenia na adresu alebo e-mailovú adresu Kupujúceho a sprístupnenie videoškolenia Poskytovateľom prostredníctvom Portálu.

3. Dodacia lehota pri predaji školenia je v termíne uskutočnenia školenia uvedenom na Portáli, ak v čl. VI nie je uvedené inak.

 

Čl. VI 

Práva a povinnosti Poskytovateľa pri predaji školenia 

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu lektora, zmenu programu, zmenu termínu, miesta konania alebo zrušenie školenia. Poskytovateľ je povinný o týchto zmenách informovať kupujúcich prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť školenie v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétneho školenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť školenie zo zdravotných dôvodov alebo iných závažných dôvodov lektora, ak nebolo možné zabezpečiť adekvátnu náhradu lektora. V prípade zrušenia školenia môže Poskytovateľ ponúknuť Kupujúcemu náhradné školenie, v prípade súhlasu Kupujúceho s náhradným školením, prevedie poskytovateľ zaplatenú cenu za školenie na toto náhradné školenie. Ak Kupujúci vyjadrí nesúhlas s náhradným školením alebo Poskytovateľ neponúkne náhradné školenie, má Kupujúci nárok na vrátenie celej zaplatenej ceny školenia do 3 dní po vyjadrení nesúhlasu, resp. zrušení školenia.

3. Pri zmene dátumu školenia alebo závažnej zmene miesta, lektora alebo programu má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Za závažnú zmenu sa nepovažuje, ak je zabezpečená adekvátna náhrada miesta, programu školenia alebo lektora.

 

Čl VII

Osobitné ustanovenia pre sprostredkovanie predaja školenia podľa čl III. bod 2 

1. Poskytovateľ prostredníctvom Portálu zabezpečuje sprostredkovanie predaja školenia organizovaných Dodávateľom tretím osobám. Poskytovateľ má s Dodávateľom uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní predaja školenia pre tretie osoby. Od okamihu vykonania objednania školenia užívateľom vystupuje Poskytovateľ výhradne ako sprostredkovateľ medzi Kupujúcim a Dodávateľom školenia.

2. Užívateľ má možnosť objednať účasť na školení prostredníctvom Portálu formou odoslania elektronickej objednávky Poskytovateľovi. Užívateľ urobí elektronickú objednávku tak, že po zaradení školenia do objednávky doplní všetky údaje uvedené vo formulári. Pred odoslaním záväznej objednávky má užívateľ možnosť údaje uvedené v objednávke skontrolovať a prípadne ich opraviť. Užívateľ je zodpovedný za správnosť údajov uvedených v objednávke. Odoslaním objednávky užívateľ akceptuje tieto všeobecné obchodné podmienky a cenu za objednané školenie. Súčasťou objednávky je potvrdenie zo strany užívateľa o tom, že sa oboznámil s týmito VOP.

3. Poskytovateľ ako sprostredkovateľ predaja školenia odošle prostredníctvom Portálu záväznú objednávku Dodávateľovi. Poskytovateľ prostredníctvom Portálu zároveň pošle na e-mailovú adresu užívateľa uvedenú v objednávke potvrdenie o prijatí objednávky (ďalej „Potvrdenie objednávky“) s uvedením obsahu objednávky, údajov Kupujúceho, Poskytovateľa a Dodávateľa, celkovej cene objednaných školení (kúpna cena) a platobné údaje – účet Dodávateľa a údaj potrebný pre identifikáciu platby – variabilný symbol..

4. Kúpnu zmluvu uzatvára kupujúci s Dodávateľom. Na uzatvorenú kúpnu zmluvu s Dodávateľom sa nevzťahujú ustanovenia týchto VOP.

 

Čl. VIII

Osobitné ustanovenia pre prevádzkovanie Postservisu 

1. Poskytovateľ prostredníctvom Postservisu poskytuje registrovaným užívateľom dodatočné informácie ku školeniam a videoškoleniam a možnosť kladenia otázok pre registrovaných užívateľov s aktívnym prístupom k Postservisu.

2. Poskytovanie Postservisu je časovo obmedzené. Rozsah, obsah a doba poskytovania Postservisu je v plnej miere v kompetencii Poskytovateľa. Prístup k Postservisu nie je pre registrovaných užívateľov nárokovateľný.

3. Registrovani užívatelia majú možnosť pasívneho prístupu k Postservisu, informácie z Postservisu majú prístupné iba na čítanie.

4. Aktívny prístup k Postservisu majú registrovani užívatelia, ktorí si zaregistrovali Postservis ku konkrétnemu školeniu na základe kódu, ktorý obdržali na školení a registrovaní uzívatelia, ktorí majú zaregistrované príslušné videoškolenie. Registrovaní užívatelia odoslaním otázky dávajú právo Poskytovateľovi na zverejnenie otázky očistenej od akýchkoľvek osobných údajov a iných identifikátorov. Poskytovateľ je oprávnený upraviť otázku z dôvodu zrozumiteľnosti tak, aby sa nezmenil jej význam. Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť zverejnenie všetkých otázok a nie je povinný zabezpečiť odpovede na všetky zaslané otázky užívateľov.

 

Čl. IX

Zodpovednosť za škodu a zodpovednosť Poskytovateľa za prípadné vady produktov alebo služieb 

1. Zmluvná strana, ktorá poruší svoj zmluvný záväzok vyplývajúci zo zmlúv podľa týchto VOP zodpovedá za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane v dôsledku daného porušenia záväzku.

2. Poskytovateľ prehlasuje, že má oprávnenie poskytovať užívacie práva k poskytovaným produktom a oprávnenie sprostredkovať predaj ponúkaných produktov a služieb

3. Poskytovateľ prehlasuje, že všetky informácie sprístupnené na Portáli, v tlačených produktoch, poskytnuté na školeniach alebo vo video školeniach nie sú záväzné, majú len informatívny charakter a poskytovateľ nezodpovedá užívateľovi za škodu, ktorá mu vznikne tým, že postupuje podľa týchto informácií. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť, aktuálnosť a úplnosť informácií sprístupnených na portáli. Vo vzťahu k zverejneným všeobecne záväzným právnym predpisom, formulárom, tlačivám a pod. uverejneným na portáli, poskytovateľ vyhlasuje a upozorňuje, že portál nie je oficiálnym publikačným miestom pre zverejňovanie týchto právnych predpisov, formulárov, tlačív alebo iných materiálov. Jediným oficiálnym publikačným prostriedkom pre zverejnenie slovenských právnych predpisov je Zbierka zákonov SR a v prípade formulárov a tlačív sú to webové sídla štátnych a iných verejnoprávnych orgánov a inštitúcií.

4. Poskytovateľ nezodpovedá užívateľovi za nepretržitú a bezporuchovú prevádzku portálu a na ňom prístupných produktov a služieb.

5. Poskytovateľ nezodpovedá za funkčnosť internetových stránok, na ktoré portál odkazuje (odkazy umiestnené v rámci obsahu portálu). Poskytovateľ tiež nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb, na ktoré portál odkazuje.

6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť podporu funkčnosti portálu na niektorých platformách (internetový prehliadač, softvér). Za prevádzku portálu na takýchto platformách nenesie poskytovateľ zodpovednosť. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za použitie portálu na nevyhovujúcej platforme/ technickom vybavení. Pre bezchybné používanie on-line produktov, služieb a videoškolení Poskytovateľa je potrebné nasledovné technické a softvérové vybavenie:
     - počítač s prístupom do siete internet s minimálnou rýchlosťou pripojenia 512 kbit/s.
     - kompatibilný internetový prehliadač (podporujúci protokol HTML5 a CSS3), v ktorom musia byť povolené funkcie: javascript a cookies,
     - prehliadač dokumentov PDF (Acrobat Reader 7.x a vyšší),
     - emailové konto.

7. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za omeškanie s splnením svojich záväzkov spôsobených okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššou mocou).

 

Čl. X

Ochrana osobných údajov 

1. Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

2. Poskytovateľ je správcom osobných údajov Kupujúceho a registrovaného užívateľa podľa článku 4, bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - ďalej len "GDPR").

3. Registrovaný užívateľ nie je povinný poskytnúť osobné údaje pri registrácii. Registrovaný užívateľ môže poskytnúť osobné údaje a dať dobrovoľný a informovaný súhlas na používanie osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Poskytovateľa, nie však častejšie, ako 1x týždenne. Udelením tohoto súlasu registrovaný užívateľ zároveň vyhlasuje, že zasielanie informácií podľa predchádzajúcej vety  nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zákona č. 40/1995 Zb. v aktuálnom znení, pretože registrovaný užívateľ so zasielaním informácií podľa prechádzajúcej vety v spojení s § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. výslovne súhlasí.

4. Súhlas podľa bodu 3 môže registrovaný užívateľ kedykoľvek odvolať, po prihlásení na Portál v sekcii Správa užívateľa alebo e-mailom na e-mailovej adrese poskytovateľa alebo písomne na adrese Poskytovateľa.

5. Kupujúci odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (najmä meno a adresa, kontaktné údaje). Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie objednávky Kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Kupujúcim. Poskytovateľ ukladá osobné údaje Kupujúceho po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Kupujúcim a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí budú osobné údaje vymazané.

6. Kupujúci nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné kúpnu zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany Poskytovateľa plniť.

7. Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

8. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa článku 6, ods. 1, písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa článku 6, ods. 1, písm. c) GDPR a oprávnený záujem Poskytovateľa podľa článku 6, ods. 1, písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Poskytovateľa je spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu (posielanie newsletterov).

9. Poskytovateľ pre svoju činnosť používa služby subdodávateľov, najmä poskytovateľa mailingových služieb (osobné údaje sú ukladané v tretích krajinách) a poskytovateľa webhostingu. Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracúvania osobných údajov. Predávajúci a subdodávatelia uzavreli zmluvu o spracúvaní osobných údajov, podľa ktorých subdodávatelia zodpovedajú za riadne zabezpečenie osobných údajov, a teda nesie voči Kupujúcemu priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenia osobných údajov.

10. Kupujúci a registrovaný užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup ku svojím osobným údajom podľa článku 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa článku 18 GDPR. Kupujúci má právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17, ods. 1, písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má Kupujúci právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.

11. Kupujúci a registrovaný užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

12. Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.

13. Poskytovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely na Portáli tzv. súbory cookies. Používaním Portálu Kupujúci súhlasí s použitím spomínanej technológie. Zakliknutím informácie o používaní cookies na úvodnej stránke Portálu Kupujúci súhlasí s ich používaním. Kupujúci nemusí udeliť súhlas s používaním cookies, v takom prípade však Predávajúci nemôže zaručiť plnú funkčnosť Portálu.


Čl. X

Reklamácia a alternatívne riešenie sporov 

1. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť písomne na adrese poskytovateľa. Reklamácia musí obsahovať kontaktné údaje kupujúceho, číslo faktúry a popis zistených závad.

2. Poskytovateľ vyrozumie Kupujúceho o prijatí reklamácie najneskôr do 14 dní od jej doručenia e-mailom, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.

3. V súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má užívateľ v prípade, ak je spotrebiteľom právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk), ak Poskytovateľ na žiadosť podľa prvej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd týmto nie je dotknutá.


Čl XI.

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú pri prípadných sporoch vyvinúť úsilie na riešenie sporu zmierom, prípadne pomocou mediátora. Pri nemožnosti dosiahnuť zmier sa budú spory riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. V prípade užívateľa, ktorý je spotrebiteľom, je možné na žiadosť spotrebiteľa uskutočniť konanie o alternatívnom riešení sporu podľa č. X ods. 3 týchto VOP. Možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá.

3. Tieto VOP sú platné a účinné od 1.1.2021.

4. Aktuálne VOP sú zverejnené na portáli www.mzdymotyckova.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim. V tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Poskytovateľa..

5. Pre poskytovateľa a Kupujúceho je záväzné znenie VOP uvedené na Portáli poskytovateľa v deň, keď Kupujúci uskutoční objednávku.

6. Poskytovateľ môže znenie všeobecných obchodných podmienok meniť či dopĺňať. Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

 

 

Stiahnite si článok v PDF