Literatúra

Aktuality v mzdovej učtárni 2018/2019

rozsah 45 strán A4, minimálna mzda, rekreačné poukazy, odmeňovanie vo verejnej službe, 13. a 14. plat, ďalšie zmeny

Autor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Mzdové veličiny platné v r.2019
    Minimálna mzda, minimálne sadzby príplatkov
    Odmena za produktívnu prácu žiaka
    Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a minimalna mzda
    Parametre v r. 2019 (2018) - daň, SP, ZP , iné

2. Zmeny v zákone o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnej službe, zmeny u starostov
    Platove triedy a platové stupne
    Stupnice platových taríf
    Zmeny v ďalších paltových náležitostiach
    Odmeňovanie starostov, primátorov - novela zákona od 1.12.2018
    Odstupné

3. 13. a 14. plat v roku 2018 a 2019
    13. a 14. plat v potvrdení o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti 2018

4. Príspevok na rekreáciu, rekreačný poukaz
    Zamestnanci
    SZČO

5. Zmeny v sociálno a zdravotnom poistení
    Dôchodkový vek
    Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu
    Novela zákona o sociálnom poistení
    Zmeny v zdravotnom poistení od 30.12.2018

6. Ďalšie zmeny v r.2019 (2018)
    Ubytovanie zamestnana - oslobodenie od dane
    Zvýšenie daňovéo bonusu od 1.4.2019
    Oznamovacia povinnosť za zamestnancov v 2.kategórii
    Povinné oznamovaie voľných pracovných miest
    Nové položky v RZD/DP za rok 2018

7. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - zmeny v r. 2018
    Druhy dohôd, chrakteristika
    Odmena dohodára, príplatky
    Dohody dôchodcov

12,00 €
Neplatca DPH

Voľby 2018, odmeňovanie vo verejnej službe 2019, starostovia

Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.1.2019, komunálne voľby 2018 z hľadiska povinností voči SP a ZP, odmeňovanie starostov od 1.12.2018, odstupné, dovolenka

rozsah : 27 strán A4, hrebeňová väzba

autor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH :

1. Minimálna mzda a minimálne sadzby príplatkov v r. 2019

2. Odmeňovanie zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme od 1.1.2019
    - Pôsobnosť zákona - zmeny od 1.1.2019
    - Platové triedy a platové stupne v r. 2019
    - Stupnice platových taríf v r. 2019, zvýšenia
    - Zmeny v ďalších platových náležitostiach
    - Príplatky určené na hodinu, práca nadčas, príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu, v noci
    - Sviatok
    - Pracovná pohotovosť

 

2. Komunálne voľby 2018 z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia
    - Právne vzťahy v súvislosti s voľbami, daň, SP, ZP
    - Pomocné práce pri voľbách
    - Noví a znovuzvolení starostovia, primátori, povinnosti voči SP, ZP
    - Noví a znovuzvolení poslanci, povinnosti voči SP a ZP, členovia komisií, obecnej rady
    - Evidenčné listy dôchodkového poistenia

3. Odmeňovanie starostov a primátorov miest od 1.12.2018 – novela zákona
    - Plat starostu od 1.12.2018
    - Odstupné
    - Priemerný mesačný plat starostu
    - Dovolenka – nárok, preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

10,00 €
Neplatca DPH

Sociálne a zdravotné poistenie komplexne

rozsah 68 strán A4. Zamestnanec, szčo v sociálnom a zdravotnom poistení, vymeriavací základ vykazovanie, oznamovanie, pravidelný, nepravidelný príjem, dohody, štatutári, odvodová úľava, výnimky, absencia, PN, OČR, materské, eldp, poistenci štátu

Materiál ku školeniu. Rozsah 68 strán A4.
Autor : RNDr. Jana Motyčková

Obsah 

1.Základné pojmy, sociálne a zdravotné poistenie v SR

2. Zamestnanec v sociálnom a zdravotnom poistení
    Príjmy podliehajúce sociálnemu a zdravotnému poisteniu
    Zamestnanec v sociálnom poistení, výnimky, pravidelný, nepravidelný príjem.
    Zamestnanec v zdravotnom poistení
    Zamestnanec pracujúci na dohodu
    Zamestnanec s odvodovou úľavou
    Štatutári, členovia štatutárnych orgánov
    Spoločník s.r.o./štatutári
    Príkazná zmluva

3. Oznamovacie povinnosti do sociálnej a zdravotnej poisťovne
    Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do SP
    Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do ZP
    Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce
    Dohoda o brigádnickej práci študentov
    Zamestnanec s odvodovou úľavou (dlhodobo nezamestnaný)
    Štatutári, príkazné zmluvy.

4. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
    Vymeriavací základ, poistné
    Zdravotné poistenie - vykazovanie
    Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
    Sociálna poisťovňa – mesačný výkaz
    Sociálna poisťovňa – Výkaz poistného a príspevkov
    Príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu
    Zamestnanec s odvodovou úľavou
    Zamestnanec a dohodár s nepravidelným príjmom
    Príjem po skončení zamestnania (v SP typ 1,2)
    Príjem vyplatený počas rodičovskej dovolenky (prerušenie poistenia)
    Príjem po skončení dohody
    Príjem po skončení zamestnania s odvodovou úľavou
    Súbežné zamestnania u jedného zamestnávateľa

5. Evidenčný list dôchodkového poistenia

6. Prerušenie poistenia, vylúčenie povinnosti platiť poistné.

7. Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania
    Neplatené voľno zamestnanca, absencia
    Práceneschopnosť, OČR, dlhodobá PN
    Materská dovolenka, materské
    Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
    Otec poberajúci materské
    Štrajk

8. Sociálne zabezpečenie v EÚ
    Zamestnanie občana EÚ na Slovensku
    Povinné zdravotné poistenie na Slovensku a v zahraničí
    ZP v EÚ, zdravotná starostlivosť

9. SZČO v sociálnom a zdravotnom poistení
    Vznik a zánik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia szčo
    Oznamovacie povinnosti szčo voči SP 
    Vznik a zánik poistenia szčo v ZP, oznamovanie
    Vymeriavací základ, poistné
    Platenie poistného pri PN, matrerskej, RP, popri zamestnaní, dôchodca

10. Nemocenské dávky
    Náhrada príjmu pri PN
    Druhy dávok nemocenského poistenia, podmienky nároku
    Denný vymeriavací základ, rozhodujúce obdobie

11. Dávka v nezamestnanosti

12. Poistenci štátu
    Poistenci štátu v zdravotnom poistení
    Dôchodkové poistenie platené štátom.

13. Dividendy

-33% 12,00 €
Neplatca DPH

Mzdy - základy Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia

Rozvrhnutie pracovného času, nadčas, dovolenka, pohotovosť, mzda, príplatky, dohody. Pojem zamestnanca a základné povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam,

materiál k semináru

autor : RNDr. Jana Motyčková
rozsah : 63 strán A4, hrebeňová väzba

Obsah

1. Pracovný čas

    - Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
    - Nadčas

2. Mzda, mzdové zvýhodnenia , sviatok, náhradné voľno
    - Základná mzda, minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
    - Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, vo sviatok, náhradné voľno
    - Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu, nočnú prácu, sťažený vykon práce

3. Pohotovosť neaktívna a aktívna, limity, nároky

4. Dovolenka
    - Výmera, krátenie, čerpanie dovolenky
    - Kratší pracovný čas, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
    - Priemerný zárobok

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - všeobecné pravidlá, druhy dohôd, charakteristika
    - odmena dohodára, príplatky

6. Zamestnanec v sociálnom a zdravotnom poistení, výnimky, oznamovanie - základy
    - Definícia zamestnanca v SP a ZP, výnimky, dohodári

7. Oznamovacie povinnosti voči poisťovniam 
   - Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do SP, do ZP
   - Zmeny osobných údajov
   - Dohody (DoPČ, DoVP, DoBPŠ)
   - Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania

8. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
    - Vymeriavací základ, poistné
    - Zdravotné poistenie - vykazovanie, dopočítateľná položka 
    - Sociálna poisťovňa - Mesačný výkaz
    - Sociálna poisťovňa - Výkaz poistného a príspevkov

15,00 €
Neplatca DPH

Pracovný čas, dovolenky, mzdové zvýhodnenia, dohody dôchodcov - materiál k semináru

rozsah 46 strán A4. Rozvrhovanie pracovného času, nadčas, pracovná cesta, nárok a čerpanie dovolenky, pohotovosť, príplatky, zmeny od 1.5.2018, odmena a príplatky dohodára, dohody mladistvých. Dohody dôchodcov od 1.7.2018 - zmeny v SP a ZP.

OBSAH

1. Pracovná cesta
2. Rozvrhnutie pracovného času.
     Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času.
     Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času.
     Práca nadčas. 
     Pružný pracovný čas.
     Konto pracovného času. 
3. Dovolenka. 
     Výmera dovolenky, krátenie. 
     Čerpanie dovolenky. 
     Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, pružný pracovný čas. 
4. Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu a nočnú prácu od 1.5.2018. 
     Sadzby, výnimky.
     Zmeny v príplatkoch vo verejnej službe od 1.5.2018. 
     Príplatky v štátnej službe. 
5. Ďalšie mzdové zvýhodnenia a príplatky. 
     Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas. 
     Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. 
     Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. 
     Príplatky vo verejnej službe, sadzby , nároky 
6. Pracovná pohotovosť. 
7. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 
     Odmena dohodára, príplatky. 
     Podmienky práce mladistvých na dohody. 
     Dohody dôchodcov od 1.7.2018 – zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení
8. 13. a 14. plat. 40
9. Ďalšie zmeny v Zákonníku práce. 

-20% 12,00 €
Neplatca DPH

Exekučné zrážky zo mzdy, zmeny v dohodách 2018 - materiál k semináru

Príplatky dohodárov, dohody dôchodcov od 1.7.2018. Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky, povinnosti, postupy výpočet, príklady.

40 strán A4, hrebeňova väzba
Autor : RNDr. Jana Motyčková

Obsah:

Zmeny v Zákonníku práce
   Mzdové Zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, nočnú prácu. Sadzby, výnimky, príplatky dohodárov, verejná a štátna služba
   13. a 14. plat   
   Ďalšie zmeny v Zákonníku práce

Zrážky zo mzdy
   Zákonník práce
   Prednostné a neprednostné pohľadávky
   Vyživované osoby
   Výška zrážky - tretinový systém
   Výška zrážky pri viacerých exekúciách
   Zistenie čistej mzdy
   Viacero platiteľov mzdy
   Postup a povinnosti zamestnávateľa.

12,00 €
Neplatca DPH

Novinky

Videoškolenie Príspevok na rekreáciu  v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Zmeny v dohodách (príplatky, dôchodcovia-200 €) v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Pracovný čas, príplatky, nadčasy pracovné cesty, dovolenky, 13.,14.plat, zmeny v dohodách od 1.7.2018 v predaji!

Článok k novému tlačivu Potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti - informácie o tom, ako majú byť vyplnené nové údaje v tlačive, ktoré súvisia s 13. a 14. platmi.

Videoškolenie Sociálne a zdravotné poistenie komplexne v predaji! Mimoriadne široká problematika a rozsah - 9,5 hod video a tlačený materiál v rozsahu 68 strán. Cena 60 €Materiál je možné zakúpiť aj samostatne za 18 €. Na školeniach je možnosť zakúpiť si videoškolenie alebo materiál za zvýhodnené ceny 50 €, resp. 15 € tu . Pozrite si krátku ukážku videoškolenia.

V Postservise sme doplnili možnosť stiahnuť všetky príspevky v pdf formáte.

Článok Príplatky dohodárov od 1.5.2018 tu