Literatúra

Mzdy - základy Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia

Rozvrhnutie pracovného času, nadčas, dovolenka, pohotovosť, mzda, príplatky, dohody. Pojem zamestnanca a základné povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam,

materiál k semináru z 09/2021

autor : RNDr. Jana Motyčková
rozsah : 62 strán A4, elektronická forma pdf

Obsah

1. Pracovný čas

    - Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
    - Nadčas

2. Mzda, mzdové zvýhodnenia , sviatok, náhradné voľno
    - Základná mzda, minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
    - Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, vo sviatok, náhradné voľno
    - Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu, nočnú prácu, sťažený vykon práce

3. Pohotovosť neaktívna a aktívna, limity, nároky

4. Dovolenka
    - Výmera, krátenie, čerpanie dovolenky
    - Kratší pracovný čas, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
    - Priemerný zárobok

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - všeobecné pravidlá, druhy dohôd, charakteristika
    - odmena dohodára, príplatky

6. Zamestnanec v sociálnom a zdravotnom poistení, výnimky, oznamovanie - základy
    - Definícia zamestnanca v SP a ZP, výnimky, dohodári

7. Oznamovacie povinnosti voči poisťovniam 
   - Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do SP, do ZP
   - Zmeny osobných údajov
   - Dohody (DoPČ, DoVP, DoBPŠ)
   - Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania

8. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
    - Vymeriavací základ, poistné
    - Zdravotné poistenie - vykazovanie, dopočítateľná položka 
    - Sociálna poisťovňa - Mesačný výkaz
    - Sociálna poisťovňa - Výkaz poistného a príspevkov

15,00 €
Neplatca DPH

   Vypredané   

ODVODY 2020

Obľúbená knižka aktualizovaná na predpisy roku 2020. V predaji aj na seminároch.

Autori : RNDr. Jozef Mihál a RNDr. Jana Motyčková

Na seminároch RNDr. Jany Motyčkovej je možné knižku zakúpiť za zvýhodnenú cenu 10 €, v takom prípade nie je potrebné knižku vopred objednávať! 

OBSAH

Zmeny pre rok 2020

Zamestannec a zamestnávateľ
    - Zdravotné poistenie
    - Sociálne poistenie
    - Dohody a odvody
    - Odvodová výnimka pre dlhodobo nezamestnaných
    - Vymeriavací základ na zdravotné poistenie
    - Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
    - Sadzby poistného na zdravotné poistenie 
    - Vymeriavací základ na sociálne positenie
    - Rozhodujúce obdobie na určenie VZ na sociálne poistenie
    - Sadzby poistného na sociálne poistenie

Registračné povinnosti voči SP a ZP pri vzniku a skončení právneho vzťahu
    - Prihlasovanie a odhlasovaie zamestnancov do SP
    - Prihlasovanie a odhlasovaie zamestnancov do ZP
    - Pracovný pomer
    - Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce
    - Dohody dôchodcov
    - Dohody o brigádnickej práci študentov
    - Športoví odborníci
    - Štatutári, členovia štatutárnych orgánov
    - Príkazná zmluva
    - Starosta, poslanci obecného, mestského zastupiteľstva, VÚC

Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania
    - Zmney osobných údajov
    - Neplatené voľno, absencia
    - Práceneschopnosť, OČR, dlhodobá PN
    - Materská dovolenka, materské
    - Rodićovská dovolenka, rodičovský príspevok
    - Otec poberajúci materské
    - Žena na materskej dovolenke bez poberania materského
    - Štrajk

Vykazovanie
    - Sociálna poisťovňa - mesačný výkaz
    - Sociálna poisťovňa - výkaz poistného a príspevkov
    - Zdravotná poisťovňa
    - Príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu
    - Evidenćný list dôchodkového poistenia

SZČO
    - Zdravotné poistenie
    - Sociálne poistenie
    - Autorské honoráre

Podiely na zisku
    - Dividendy za roky pred rokom 2004
    - Dividendy za roky 2004 aź 2010
    - Dividendy za roky 2011 a 2012
    - Dividendy za roky 2013, 2014, 2015 a 2016
    - Dividendy za rok 2017 a nasledujúce 
    - Špeciálne prípady
    - Ako najvýhodnejšie vyplatiť dividendy za roky 2011-2016

Samoplatitelia - zdravotné poistenie
    - Preddavky na poistné
    - Vymeriavací základ
    - Ročné zúćtovanie positného
    - Sadzby poistného samoplatiteľa

Dobrovoľné sociálne poistenie
    - Kto môže byť dobrovoľne poistený
    - Sadzby poistného dobrovoľne poistenej osoby
    - Vymeriavací základ dobrovoľne poistenej osoby

Poistenci štátu na zdravotné poistenie
    - Za koho platí poistné štát
    - Vymeriavací základ śtátu za poistencov štátu
    - Sadzby poistného štátu
    - Oznamovacie a ďalšie povinnosti poistencov štátu

Poistenci štátu na sociálne poistenie
    - Za koho platí poistné na SP štát
    - Vymeriavací základ štátu za poistencov štátu
    - Sadzby poistného štátu

Mzdové veličiny 2020
    - Daň z príjmov
    - Sociálne a zdravotné poistenie
    - Minimálna mzda a príplatky
    - Cestovné náhrady
    - Stravovanie zamestanncov
    - Príspevok na rekreáciu
    - Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
    - Sociálne dávky a súvisiace veličiny
    - Exekučné zrážky

  

 

 

 

15,00 €
Neplatca DPH

Sociálne a zdravotné poistenie komplexne 2018

rozsah 68 strán A4. Zamestnanec, szčo v sociálnom a zdravotnom poistení, vymeriavací základ vykazovanie, oznamovanie, pravidelný, nepravidelný príjem, dohody, štatutári, odvodová úľava, výnimky, absencia, PN, OČR, materské, eldp, poistenci štátu

Materiál ku školeniu. Rozsah 68 strán A4.
Autor : RNDr. Jana Motyčková

Obsah 

1.Základné pojmy, sociálne a zdravotné poistenie v SR

2. Zamestnanec v sociálnom a zdravotnom poistení
    Príjmy podliehajúce sociálnemu a zdravotnému poisteniu
    Zamestnanec v sociálnom poistení, výnimky, pravidelný, nepravidelný príjem.
    Zamestnanec v zdravotnom poistení
    Zamestnanec pracujúci na dohodu
    Zamestnanec s odvodovou úľavou
    Štatutári, členovia štatutárnych orgánov
    Spoločník s.r.o./štatutári
    Príkazná zmluva

3. Oznamovacie povinnosti do sociálnej a zdravotnej poisťovne
    Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do SP
    Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do ZP
    Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce
    Dohoda o brigádnickej práci študentov
    Zamestnanec s odvodovou úľavou (dlhodobo nezamestnaný)
    Štatutári, príkazné zmluvy.

4. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
    Vymeriavací základ, poistné
    Zdravotné poistenie - vykazovanie
    Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
    Sociálna poisťovňa – mesačný výkaz
    Sociálna poisťovňa – Výkaz poistného a príspevkov
    Príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu
    Zamestnanec s odvodovou úľavou
    Zamestnanec a dohodár s nepravidelným príjmom
    Príjem po skončení zamestnania (v SP typ 1,2)
    Príjem vyplatený počas rodičovskej dovolenky (prerušenie poistenia)
    Príjem po skončení dohody
    Príjem po skončení zamestnania s odvodovou úľavou
    Súbežné zamestnania u jedného zamestnávateľa

5. Evidenčný list dôchodkového poistenia

6. Prerušenie poistenia, vylúčenie povinnosti platiť poistné.

7. Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania
    Neplatené voľno zamestnanca, absencia
    Práceneschopnosť, OČR, dlhodobá PN
    Materská dovolenka, materské
    Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
    Otec poberajúci materské
    Štrajk

8. Sociálne zabezpečenie v EÚ
    Zamestnanie občana EÚ na Slovensku
    Povinné zdravotné poistenie na Slovensku a v zahraničí
    ZP v EÚ, zdravotná starostlivosť

9. SZČO v sociálnom a zdravotnom poistení
    Vznik a zánik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia szčo
    Oznamovacie povinnosti szčo voči SP 
    Vznik a zánik poistenia szčo v ZP, oznamovanie
    Vymeriavací základ, poistné
    Platenie poistného pri PN, matrerskej, RP, popri zamestnaní, dôchodca

10. Nemocenské dávky
    Náhrada príjmu pri PN
    Druhy dávok nemocenského poistenia, podmienky nároku
    Denný vymeriavací základ, rozhodujúce obdobie

11. Dávka v nezamestnanosti

12. Poistenci štátu
    Poistenci štátu v zdravotnom poistení
    Dôchodkové poistenie platené štátom.

13. Dividendy

9,00 €
Neplatca DPH

   Vypredané