Literatúra

Mzdy - základy Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia

Rozvrhnutie pracovného času, nadčas, dovolenka, pohotovosť, mzda, príplatky, dohody. Pojem zamestnanca a základné povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam,

materiál k semináru

autor : RNDr. Jana Motyčková
rozsah : 63 strán A4, hrebeňová väzba

Obsah

1. Pracovný čas

    - Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
    - Nadčas

2. Mzda, mzdové zvýhodnenia , sviatok, náhradné voľno
    - Základná mzda, minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
    - Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, vo sviatok, náhradné voľno
    - Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu, nočnú prácu, sťažený vykon práce

3. Pohotovosť neaktívna a aktívna, limity, nároky

4. Dovolenka
    - Výmera, krátenie, čerpanie dovolenky
    - Kratší pracovný čas, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
    - Priemerný zárobok

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - všeobecné pravidlá, druhy dohôd, charakteristika
    - odmena dohodára, príplatky

6. Zamestnanec v sociálnom a zdravotnom poistení, výnimky, oznamovanie - základy
    - Definícia zamestnanca v SP a ZP, výnimky, dohodári

7. Oznamovacie povinnosti voči poisťovniam 
   - Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do SP, do ZP
   - Zmeny osobných údajov
   - Dohody (DoPČ, DoVP, DoBPŠ)
   - Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania

8. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
    - Vymeriavací základ, poistné
    - Zdravotné poistenie - vykazovanie, dopočítateľná položka 
    - Sociálna poisťovňa - Mesačný výkaz
    - Sociálna poisťovňa - Výkaz poistného a príspevkov

15,00 €
Neplatca DPH

Voľby 2018, odmeňovanie vo verejnej službe 2019, starostovia

Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.1.2019, komunálne voľby 2018 z hľadiska povinností voči SP a ZP, odmeňovanie starostov od 1.12.2018, odstupné, dovolenka

rozsah : 27 strán A4, hrebeňová väzba

autor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH :

1. Minimálna mzda a minimálne sadzby príplatkov v r. 2019

2. Odmeňovanie zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme od 1.1.2019
    - Pôsobnosť zákona - zmeny od 1.1.2019
    - Platové triedy a platové stupne v r. 2019
    - Stupnice platových taríf v r. 2019, zvýšenia
    - Zmeny v ďalších platových náležitostiach
    - Príplatky určené na hodinu, práca nadčas, príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu, v noci
    - Sviatok
    - Pracovná pohotovosť

 

2. Komunálne voľby 2018 z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia
    - Právne vzťahy v súvislosti s voľbami, daň, SP, ZP
    - Pomocné práce pri voľbách
    - Noví a znovuzvolení starostovia, primátori, povinnosti voči SP, ZP
    - Noví a znovuzvolení poslanci, povinnosti voči SP a ZP, členovia komisií, obecnej rady
    - Evidenčné listy dôchodkového poistenia

3. Odmeňovanie starostov a primátorov miest od 1.12.2018 – novela zákona
    - Plat starostu od 1.12.2018
    - Odstupné
    - Priemerný mesačný plat starostu
    - Dovolenka – nárok, preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

10,00 €
Neplatca DPH

   Vypredané