Videoškolenia

28.09.2023 PRACOVNÝ POMER (uzatváranie a ukončovanie) a AKTUALITY V SOCIÁLNOM POISTENÍ V 3. ŠTVRŤROKU

28.09.2023 Pracovný pomer a aktuality v sociálnom poistení v 3. štvrťroku

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
Čas konania : 28.9.2023 od 9.00 do cca 14.00, pripojenie k webináru od 8.15
Účastníci získajú textový materiál vo formáte pdf a prístup k záznamu z webinára do 31.03.2024 

OBSAH

1. Pracovný pomer – obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia
    - Povinné náležitosti pracovnej zmluvy
    - Ďalší obsah pracovnej zmluvy
    - Písomná informácia od 1.11.2022, príklady
    - Zmeny pracovných podmienok

2. Pracovný pomer – doba trvania, skončenie PP
    - Všeobecné pravidlá
    - Pracovný pomer na určitú dobu
    - Skúšobná doba, skončenie v skúšobnej dobe
    - Skončenie pracovného pomeru okamžitým skončením
    - Skončenie pracovného pomeru výpoveďou – zamestnanec/zamestnávateľ, výpovedná doba, ochranná doba
    - Dohoda o skončení pracovného pomeru
    - Iné prípady / spôsoby skončenia pracovného pomeru (zo zákona)
    - Hromadné prepúšťanie
    - Odstupné a odchodné v podnikateľskej sfére, vo VS
    - Doklady pri skončení pracovného pomeru

3. Dôchodky v II. polroku 2023
    - Podmienky nároku na starobný, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok
    - Základné informácie o výpočte dôchodkov (stručne, nie II.pilier)
    - Minimálny dôchodok od 1.7.2023 a od 1.10.2023
    - Rodičovský dôchodok a zmeny od 1.7.2023 (stručne)
    - Zvyšovanie dôchodkov od 1.7.2023 a od 1.1.2024
    - Žiadať o dôchodok v r. 2023 alebo v r.2024?

4. Zmeny v nemocenských dávkach a ďalšie zmeny v SP
    - Nová povinnosť pre zamestnávateľov od 1.7.2023 v súvislosti s nepodaním mesačného výkazu
    - Úľava v poistnom pre potravinárov a poľnohospodárov od 1.8.2023
    - Zrušenie pandemického ošetrovného od 1.9.2023
    - Zmeny v materskom od 1.7.2023 a od 1.1.2024

55,00 €
Neplatca DPH

ZRÁŽKY ZO MZDY, EXEKUČNÉ ZRÁŽKY od 1.7.2023

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky od 1.7.2023

lektor : RNDr. Jana Motyčková
záznam z webinára 16.6.2023

prístup k videoškoleniu: do 31.5.2024
dĺžka videa : 4 hod 8 min
textový materiál : 28 strán

OBSAH

 • Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky, zrážka stravného
 • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa
 • Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka
 • Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2023, vyživované osoby
 • Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY
 • Prednostné a neprednostné pohľadávky
 • Možnosť nižších alebo vyšších zrážok
 • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY
 • Postup zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania
 • Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa
 • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca
55,00 €
Neplatca DPH

Balík videoškolení SOCIÁLNE a ZDRAVOTNÉ POISTENIE komplexne

Balík videoškolení SOCIÁLNE a ZDRAVOTNÉ POISTENIE komplexne

Záznam z 2-dňového webináru rozdelený na 15 častí - videoškolení
lektor : RNDr. Jana Motyčková

Po veľkých zmenách v sociálnom a zdravotnom poistení v posledných rokoch, tento balík videoškolení prináša ucelený pohľad na sociálne a zdravotné poistenie v roku 2023. Seminár je určený aj pre začiatočníkov, ale aj na prehĺbenie vedomostí pre skúsené mzdové účtovníčky. 

Celkový rozsah videoškolení 11,5 hod 
Rozsah písomnhéo materiálu : 112 strán
Prístup k videoškoleniam bude do  31.12.2023..

ZOZNAM a OBSAH videoškolení

1. Druhy poistenia, výnimky, poberateľ dôchodku, rozsah 26 min
    - Druhy poistenia, význam, účel
    - Výnimky v sociálnom poistení 
    - Poberateľ dôchodku a dôchodkový vek

2. Poistenci štátu, rozsah 1 hod
    - Poistenci štátu v zdravotnom poistení
    - Dôchodkové poistenie platené štátom – okruh osôb, podmienky, význam

3. Pojem zamestnanca v SP a ZP, rozsah 1 hod 13 min
    - Príjmy podliehajúce sociálnemu a zdravotnému poisteniu
    - Zamestnanec v sociálnom poistení, výnimkypravidelný, nepravidelný príjem
    - Prihlasovanie do SP, lehoty, RLFO, analytické údaje 
    - Oznamovanie zmien údajov (SP)
    - Zamestnanec v zdravotnom poistení
    - Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do ZP
    - Súbežné právne vzťahy

4. Dohody v SP a ZP, prihlasovanie, špecifiká, rozsah 1 hod 9 min
    - Dohody v SP - pravidelný a nepravidelný príjem, výnimky
    - Zdravotné poistenie 
    - Príklady prihlasovanie a odhlasovania dohôd v SP a ZP
    - Nadväzujúce dohody
    - Odvodová odpočítateľná položka v SP (DoBPŠ a dohody dôchodcov)
    - Register OOP, oznamovanie OOP do SP
    - Dohody dôchodcov a DoBPŠ - tabuľky platenia poistného
    - Predčasný starobný dôchodca a dohoda, zdravotné poistenie
    - DoPČ na výkon sezónnej práce v SP a ZP, OOP pri sezónnej práci

5. Iné právne vzťahy, rozsah 44 min
    - Štatutári a členovia štatutárnych orgánov
    - Spoločník s.r.o.
    - Príkazná zmluva
    - Zmluva o výkone činnosti športového odborníka
    - Profesionálni športovci
    - Právne vzťahy v obciach 

6. Prerušenie poistenia, vylúčenie, oznamovacie povinnosti, rozsah 1 hod 21 min
    - Prerušenie poistenia zamestnanca v SP 
    - Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP
    - Vylúčenie v súvislosti s narodením dieťaťa - matka
    - Vylúčenie v súvislosti s narodením dieťaťa - iná osoba (napr. otec)
    - Práca popri poberaní materského v r. 2023 
    - Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
    - Neplatené voľno zamestnanca, absencia
    - Práceneschopnosť, dlhodobá PN, e-PN
    - Ošetrovanie člena rodiny
    - Štrajk

7. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie, rozsah 2 hod 3 min
    - Vymeriavací základ, poistné 
    - Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
    - Minimálny preddavok a minimálne positné zamestnanca na ZP
    - Zdravotné poistenie - vykazovanie
    - Sociálna poisťovňa - Mesačný výkaz poistného do SP, údaje, lehoty
    - Sociálna poisťovňa - Výkaz poistného a príspevkov, údaje, lehoty
    - Príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu
    - Zamestnanec a dohodár s nepravidelným príjmov v r. 2023, príklady
    - Príjem po skončení zamestnania
    - Príjem vyplatený počas rodićovskej dovolenky, prerušenia poistného
    - Príjem po skončení DoPČ na výkon sezónnej práce
    - Súbežné zamestnania u jedného zamestnávavteľa 

8. Evidenčný list dôchodkového poistenia, rozsah 27 min
    - Podanie ELDP
    - Údaje ELDP
    - Materská, otcovská a rodićovská dovolenka v ELDP

9. SZČO v sociálnom a zdravotnom poistení, rozsah 1 hod 1 min
    - Samostatná zárobková činnosť v SP a ZP
    - Vznik a zánik povinného poistenia szčo v SP
    - Oznamovacie povinnosti voči SP
    - Vznik a zánik poistenia szčo v zdravotnej poisťovni, oznamovanie 
    - Vymeriavací základ, poistné
    - Platenie poistného szčo pri PN a OČR
    - Materské a starostlivosť o dieťa, rodičovský príspevok - platenie poistného 
    - SZČO popri zamestnaní
    - SZČO starobný dôchodca, študent a pod.

10. Dobrovoľné poistenie v SP, rozsah 12 min

11. Samoplatiteľ v zdravotnom poistení, rozsah 5 min

12. Rcčné zúčtovanie zdravotného poistenia, rozsah 7 min

13. Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN, rozsah 1 hod 15 min
    - Náhrada príjmu pri PN, podmienky, DVZ, rozhodujúce obdobie
    - Dávky nemocenského poistenia - všeobecné podmienky nároku
    - Nemocenské
    - Ošetrovné
    - Tehotenské
    - Vrovnávacia dávka 
    - Materské
    - Denný vymeriavací základ (DVZ)
    - Rozhodujúce obdobie (RO)
    - Pravdepodobný DVZ
    - Príklady (ROD, DVZ)

14. Dávka v nezamestnanosti, rozsah 16 min
    - Podmienky nároku, výška dávky
    - Doba vyplácania dávky v nezamestnanosti

15. Sociálne a zdravotné poistenie pri práci v EÚ, osôb z EÚ na Slovensku, rozsah 10 min
    - Koordinácia sociálneho zabezpečenia v EÚ
    - Zamestnanie občana EÚ na Slovensku
    - Zdravotné poistenie v EÚ, zdravotná starostlivosť

 

 

110,00 €
Neplatca DPH

DOHODY KOMPLEXNE v roku 2023

Komplexný pohľad na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v r. 2023 po viacerých novelách Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia, účinných od 1.11.2022, resp. od 1.1.2023

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
záznam z webináru z 17.5.2023

prístup k videoškoleniu : do 31.12.2023 
dĺžka videa : 4 hod 47 min
textový materiál : 50 strán

Komplexný pohľad na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v r. 2023 po viacerých novelách Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia, účinných od 1.11.2022, resp. od 1.1.2023.

OBSAH

1. Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
    - Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia, povinné náležitosti dohody od 1.11.2022
    - Písomná informácia pre dohodárov od 1.11.2022
    - Dohody mladistvých a DoBPŠ, dohody počas prázdnin po skončení školy
    - Dohody na výkon sezónnej práce od 1.1.2023

2. Pracovný čas a odmeňovanie dohodára, nároky
    - Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
    - Informovanie o pracovnom čase od 1.11.2022
    - Evidencia
    - Odmena dohodára, príplatky, náhrada odmeny, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda, sadzby od 1.6.2023
    - Stravovanie dohodárov

3. Daň a poistné z dohôd
    - Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
    - Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
    - Odvodová odpočítateľná položka pre DoBPŠ, dohody dôchodcov, register OOP - 2023
    - Odvodová odpočítateľná položka pre dohody na sezónne práce - 2023 
    - Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, RLFO v r.2023, lehoty, kódy, opakované uzatváranie dohôd
    - Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP, nové údaje
    - Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP v r. 2023
    - Minimálny preddavok zamestnanca na ZP od 1.1.2023, vykazovanie dohôd v ZP v r. 2023

4. Dohoda a neprítomnosť v práci, vylúčenie povinnosti platiť poistné v r. 2023, eldp
    - PN, OČR dohodára, oznamovanie v ZP, vykazovanie
    - Materské z dohody, oznamovanie, vykazovanie
    - Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie poistného a vykazovanie- zmeny v r.2023
    - Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov

5. Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody

 

48,00 €
Neplatca DPH

Pracovnoprávne vzťahy v obciach a vo VS, uzatváranie, ukončovanie, peňažné nároky

Pracovnoprávne vzťahy v obciach a vo VS, uzatváranie, ukončovanie, peňažné nároky

Lektpr : RNDr. Jana Motyčková

záznam z webinára z 25.5.2023
prístup k videoškoleniu do 30.9.2023
dĺžka videa : 5 hod 8 min
textový materiál : 58 strán

OBSAH

1. Pracovný pomer – obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia 
    - Špecifiká zamestnávania na obci, vo verejnej službe – pracovný pomer 
    - Povinné náležitosti pracovnej zmluvy
    - Ďalší obsah pracovnej zmluvy
    - Iné špecifiká vo verejnej službe
    - Písomná informácia od 1.11.2022, príklady

2. Pracovný pomer – doba trvania, skončenie PP
    - Všeobecné pravidlá
    - Pracovný pomer na určitú dobu
    - Skúšobná doba
    - Skončenie pracovného pomeru okamžitým skončením
    - Skončenie pracovného pomeru výpoveďou – zamestnanec/zamestnávateľ
    - Dohoda o skončení pracovného pomeru
    - Iné prípady / spôsoby skončenia PP (zo zákona)
    - Odstupné a odchodné vo VS , kolektívna zmluva

3. Odmeňovanie vo verejnej službe
    - Platový dekrét, zložky funkčného platu
    - Príplatky sa sobotu, nedeľu a ďalšie príplatky
    - Práca nadčas, práca vo sviatok, náhradné voľno vo VS

4. Špecifiká pracovného pomeru hlavného kontrolóra

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
    - Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia, povinné náležitosti dohody od 1.11.2022
    - Písomná informácia od 1.11.2022, informovanie o pracovnom čase
    - Evidencia
    - Odmena dohodára, príplatky, náhrada odmeny, splatnosť odmeny,

6. Nároky starostov, zástupcov starostov – odmena, odstupné, dovolenka, stravovanie
    - Starosta, primátor
    - Zástupca starostu
    - Člen obecnej rady, člen komisie
    - Poslanec

55,00 €
Neplatca DPH

PRACOVNÝ ČAS, NADČASY, PRÍPLATKY, DOVOLENKY, PREKÁŽKY

PRACOVNÝ ČAS, NADČASY, PRÍPLATKY, DOVOLENKY, PREKÁŽKY

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

záznam z webinára 15.11.2022
prístup k videoškoleniu: do 30.9.2023
dĺžka videa : 5 hod 19 min
textový materiál : 51 strán

O B S A H

1. Pracovný čas (nezahŕňa pracovný čas v doprave)
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky, príklady
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Nové informačné povinnosti voči zamestnancom 
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce 
    - Nahradné voľno za nadčas vo verejnej službe
    - Sviatok
    - Evidencia pracovného času a nadčasu
    - Pracovný čas pri domáckej práci a home-office 

2. Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady
    - Za prácu v sobotu, v nedeľu a nočnú prácu v podnikateľskej sfére
    - Príplatky vo verejnej službe

3. Prekážky v práci
   - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
   - Prekážka na strane zamestnávateľa, v čase mimoriadnej situácie, pri kurzarbeite
   - "Návšteva lekára" – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch  

5. Dovolenka
    - Základná výmera dovolenky, starostlivosť o dieťa, verejná služba
    - Nová informačná povinnosť voči zamestnancom
    - Zistenie nároku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Posudzovanie OČR, PN pre dovolenku
    - Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, otcovská dovolenka – nárok na dovolenku
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
    - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
    - Prečerpaná dovolenka

6. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
    - Výkon práce počas pohotovosti

7. Pracovný čas pri pracovnej ceste

47,00 €
Neplatca DPH