Videoškolenia

19.04.2023 a 26.04.2023 SOCIÁLNE a ZDRAVOTNÉ POISTENIE komplexne

19.04.2023 a 26.04.2023 SOCIÁLNE a ZDRAVOTNÉ POISTENIE komplexne - 2 dňový webinár

2-dňový webinár
lektor : RNDr. Jana Motyčková
čas konania : 
1. deň :  19.4.2023 od 9.00 do cca 15.00
, prihlasovanie od 8.30
2. deň :  26.4.2023 od 9.00 do cca 14.30
, prihlasovanie od 8.30

Po veľkých zmenách v sociálnom a zdravotnom poistení v posledných rokoch, vám tento seminár prinesie ucelený pohľad na sociálne a zdravotné poistenie v roku 2023. Seminár je určený aj pre začiatočníkov, ale aj na prehĺbenie vedomostí pre skúsené mzdové účtovníčky. Účastníci získajú rozsiahly písomný materiál s množstvom príkladov.

Účastníci získajú rozsiahly písomný materiál s množstvom príkladov a prístup k záznamu z webináru do 31.12,2023, ktorý bude rozčlenený podľa kapitol na viac videí kvôli lepšej orientácii.

OBSAH

1.deň 19.4.2023 
1. Typy poistení, okruh poistencov

    - Sociálne poistenie, druhy, účel
    - Výnimky, posudzovanie dôchodcov v sociálnom poistení
    - Zdravotné poistenie – okruh povinne poistených osôb

2. Poistenci štátu
    - Poistenci štátu v zdravotnom poistení
    - Dôchodkové poistenie platené štátom – okruh osôb, podmienky, význam

3. Pojem zamestnanca, výnimky z platenia poistného, oznamovacie povinnosti
    - Zamestnanec v sociálnom poistení, pravidelný, nepravidelný príjem, výnimky
    - Údaje v registračnom liste v SP, analytické údaje, lehoty
    - Zamestnanec v zdravotnom poistení
    - Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do ZP
    - Dohody v SP a ZP, prihlasovanie
    - Odvodová odpočítateľná položka pre dohody, oznamovanie, register OOP
    - Dohody na sezónne práce v SP a ZP, OOP pri sezónnej práci
    - Štatutári, spoločníci, príkazné zmluvy, poslanci a pod.
    - Profesionálni športovci
    - Súbežné právne vzťahy v SP a ZP, nadväzujúce právne vzťahy

4. Prerušenie poistenia, vylúčenie, oznamovacie povinnosti
    - Dôvody prerušenia poistenia v SP
    - Vylúčenie povinnosti platiť poistné
    - Materské, otcovské – podmienky vylúčenia v r. 2023, oznamovanie v SP a ZP
    - Práca popri „materskej“ v r. 2023
    - Oznamovanie v SP a ZP – neplatené voľno, absencia, štrajk
    - Práceneschopnosť, OČR – dokladovanie, e-PN, oznamovanie v SP a ZP
    - PN a materské štatutára, dohodára, oznamovanie
    - Rodičovská dovolenka – matka, otec, oznamovanie

5. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie v SP a ZP, lehoty, príklady
    - Vymeriavací základ v SP, ZP, sadzby poistného, výnimky
    - Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
    - Minimálny preddavok zamestnanca na ZP, výnimky, minimálne poistné
    - Výkaz preddavkov na ZP, údaje, lehoty
    - Mesačný výkaz poistného do SP, údaje, lehoty, OOP


2. deň 26.4.2023

1. Výkaz poistného v SP, príklady
    - Výkaz poistného do SP, údaje, lehoty
    - Príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu
    - Zamestnanec a dohodár s nepravidelným príjmov v r. 2023, OOP
    - Príjem po skončení poistenia, po skončení dohody s OOP, dohody na sezónne práce

2. Súbežné zamestnania u jedného zamestnávateľa – posudzovanie v SP a ZP

3. Evidenčný list dôchodkového poistenia
    - pracovné pomery, dohody, zamestnanci s nepravidelným príjmom, OOP
    - práceneschopnosť, materská dovolenka, materské štatutára, otec „na materskej“

4. SZČO v sociálnom a zdravotnom poistení
    - Vznik a zánik povinného poistenia szčo v SP, oznamovanie
    - Zdravotné poistenie szčo, oznamovanie
    - Vymeriavací základ, poistné
    - Platenie poistného pri PN, OČR, materskom, rodičovskom príspevku, dôchodca, študent

5. Dobrovoľné poistenie v SP

6. Samoplatiteľ v zdravotnom poistení

7. RZZP – lehoty, povinnosti, základné informácie

8. Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN
    - Náhrada príjmu pri PN, podmienky, DVZ, rozhodujúce obdobie
    - Nemocenské dávky – výška, DVZ, rozhodujúce obdobie – zamestnanci, szčo, dobrovoľne poistené osoby
    - Nemocenské, ošetrovné
    - Materské, materské otca, inej osoby
    - Nároky pri súbežných právnych vzťahoch
    - Nemocenské dávky dohodára, štatutára
    - PN po odpracovaní časti zmeny

9. Dávka v nezamestnanosti

10. Sociálne a zdravotné poistenie pri práci v EÚ, osôb z EÚ na Slovensku
    - Koordinácia sociálneho zabezpečenia v EÚ
    - Zamestnanie občana EÚ na Slovensku
    - Povinné zdravotné poistenie na Slovensku a v zahraničí, zdravotná starostlivosť
    - započítanie dôb pre dávky na Slovensku.

 

 

110,00 €
Neplatca DPH

17.05.2023 DOHODY KOMPLEXNE v roku 2023

Komplexný pohľad na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v r. 2023 po viacerých novelách Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia, účinných od 1.11.2022, resp. od 1.1.2023

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
Čas konania : 17.5.2023 od 9.00 do cca 14.00, pripojenie k webináru od 8.30
Účastníci získajú textový materiál vo formáte pdf a prístup k záznamu z webinára do 31.12.2023 

Komplexný pohľad na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v r. 2023 po viacerých novelách Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia, účinných od 1.11.2022, resp. od 1.1.2023.

OBSAH

1. Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
    - Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia, povinné náležitosti dohody od 1.11.2022
    - Písomná informácia pre dohodárov od 1.11.2022
    - Dohody mladistvých a DoBPŠ, dohody počas prázdnin po skončení školy
    - Dohody na výkon sezónnej práce od 1.1.2023

2. Pracovný čas a odmeňovanie dohodára, nároky
    - Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
    - Informovanie o pracovnom čase od 1.11.2022
    - Evidencia
    - Odmena dohodára, príplatky, náhrada odmeny, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda, sadzby od 1.6.2023
    - Stravovanie dohodárov

3. Daň a poistné z dohôd
    - Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
    - Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
    - Odvodová odpočítateľná položka pre DoBPŠ, dohody dôchodcov, register OOP - 2023
    - Odvodová odpočítateľná položka pre dohody na sezónne práce - 2023 
    - Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, RLFO v r.2023, lehoty, kódy, opakované uzatváranie dohôd
    - Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP, nové údaje
    - Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP v r. 2023
    - Minimálny preddavok zamestnanca na ZP od 1.1.2023, vykazovanie dohôd v ZP v r. 2023

4. Dohoda a neprítomnosť v práci, vylúčenie povinnosti platiť poistné v r. 2023, eldp
    - PN, OČR dohodára, oznamovanie v ZP, vykazovanie
    - Materské z dohody, oznamovanie, vykazovanie
    - Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie poistného a vykazovanie- zmeny v r.2023
    - Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov

5. Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody

 

48,00 €
Neplatca DPH

25.05.2023 Pracovnoprávne vzťahy v obciach a vo VS, uzatváranie, ukončovanie, peňažné nároky

25.05.2023 Pracovnoprávne vzťahy v obciach a vo VS, uzatváranie, ukončovanie, peňažné nároky

Lektpr : RNDr. Jana Motyčková
Čas konania : 25.5.2023 od 9.00 do cca 14.00, pripojenie k webináru od 8.30
Účastníci získajú textový materiál vo formáte pdf a prístup k záznamu z webinára do 30.09.2023 

OBSAH

1. Pracovný pomer – obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia 
    - Špecifiká zamestnávania na obci, vo verejnej službe – pracovný pomer 
    - Povinné náležitosti pracovnej zmluvy
    - Ďalší obsah pracovnej zmluvy
    - Iné špecifiká vo verejnej službe
    - Písomná informácia od 1.11.2022, príklady

2. Pracovný pomer – doba trvania, skončenie PP
    - Všeobecné pravidlá
    - Pracovný pomer na určitú dobu
    - Skúšobná doba
    - Skončenie pracovného pomeru okamžitým skončením
    - Skončenie pracovného pomeru výpoveďou – zamestnanec/zamestnávateľ
    - Dohoda o skončení pracovného pomeru
    - Iné prípady / spôsoby skončenia PP (zo zákona)
    - Odstupné a odchodné vo VS , kolektívna zmluva

3. Odmeňovanie vo verejnej službe
    - Platový dekrét, zložky funkčného platu
    - Príplatky sa sobotu, nedeľu a ďalšie príplatky
    - Práca nadčas, práca vo sviatok, náhradné voľno vo VS

4. Špecifiká pracovného pomeru hlavného kontrolóra

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
    - Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia, povinné náležitosti dohody od 1.11.2022
    - Písomná informácia od 1.11.2022, informovanie o pracovnom čase
    - Evidencia
    - Odmena dohodára, príplatky, náhrada odmeny, splatnosť odmeny,

6. Nároky starostov, zástupcov starostov – odmena, odstupné, dovolenka, stravovanie
    - Starosta, primátor
    - Zástupca starostu
    - Člen obecnej rady, člen komisie
    - Poslanec

55,00 €
Neplatca DPH

ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE za rok 2022

ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE za rok 2022

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

záznam z webinára 27.1.2023 
prístup k záznamu z webinára do 30.4.2023
dĺžka videa : 3 hod 25 min
textový materiál : 32 strán

OBSAH

1. Daňové parametre v RZD za rok 2022

2. Daňové povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov
    - Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v r. 2023
    - Termíny v súvislosti s RZD (potvrdenie, žiadosť, RZD)
    - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2022 
    - RZD vs daňové priznanie

3. RZD - žiadosť o ročné zúčtovanie, podmienky nárokov, dokladovanie, sumy a výpočty
    - NČZD na manžela/manželku 
    - NČZD na daňovníka
    - NČZD na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
    - Daňový bonus na dieťa v RZD po novele z 6.12.2022
    - DB na zaplatené úroky
    - Poistné a príspevky (dodatočne uplatnené)

4. Ročné zúčtovanie dane 
    - Vyplnenie tlačiva, prepočty
    - Rekreačné príspevky, príspevky na športovú činnosť dieťaťa v potvrdení o zdaniteľnom príjme a v RZD
    - Príjmy oslobodené od dane
    - Nedoplatky a preplatky dane z RZD, vyrovnanie, oprava chýb, prehľad

 

 

35,00 €
Neplatca DPH

Balík NOVINKY V MZDOVEJ UČTÁRNI od 1.1.2023

Balík NOVINKY V MZDOVEJ UČTÁRNI od 1.1.2023

Vzhľadom na rozsiahle legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú mzdovej učtárne od 1.1.2023 predpokladáme, že bude náročné absorbovať všetky informácie v rámci jedného seminára/webinára.

Preto ponúkame tento balík videoškolení, textov a webinárov. Jednotlivé témy sú zverejňované postupne od 18.11.2022. Súčasťou videoškolení je aj textový materiál. V rámci tohto balíka sú zahrnuté 2 konzultaćné webináre, na ktorých sa budeme venovať iba otázkam účastníkov k témam videoškoleni.

Balík obsahuje :

1. vidoeškolenie : Nová odvodová odpočítateľná položka (OOP) pre DoBPŠ a dohody dôchodcov a súvisiace povinnosti v roku 2022
    - Nahradenie výnimky z platenia poistného odvodovou odpočítateľnou položkou
    - Uplatňovanie u zamestnávateľa, dohody prechádzajúce z roku 2022 do roku 2023
    - Register OOP a oznamovanie do SP
    - Zmeny v oznamovacích povinnostiach v SP, prechod 2022/2023, termíny
    - Vykazovanie dohôd s OOP do SP
    - Príjem po skončení dohody s OOP
    - ELDP, posudzovanie OOP pre budúci dôchodok
Videoškolenie je už publikované, dĺžka 1 hod 15 min, text 7 strán

2. videoškolenie : Dohody na sezónne práce od r. 2023
    - Typy činností na dohody na sezónne práce
    - Podmienky výkonu práce z hľadiska Zákonníka práce
    - Zdanenie, zdravotné poistenie
    - Sociálne poistenie – prihlasovanie, odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci, príklady
    - Eldp, započítanie pre dávky zo SP
Videoškolenie je už publikované, dĺžka 53 min, text 6 strán

3. písomný text : Mzdové parametre v roku 2023 
    - Minimálna mzda, sadzby príplatkov
    - Daňové parametre
    - Parametre sociálneho a zdravotného poistenia,, vrátene súm pre szčo
    - Iné parametre
Text je už publikovaný - 5 strán. Text bude aktualizovaný po schválení prípadných zmien v NR.

4. videoškolenie : Ďalšie zmeny v sociálnom poistení (už schválené)
    - Zmeny dohodách s nepravidelným príjmom
    - Zmeny vo vylúčenej povinnosti platiť poistné (pre zamestnancov, szčo, dobrovoľne poistené osoby)
    - Nové údaje v RLFO a vo výkaze pre SP – zhromažďovanie analytických údajov
    - Ďalšie zmeny
Videoškolenie je už publikované, dĺžka 52 min, text 7 strán

5. konzultačný webinár 30.11.2022 záznam nebude publikovaný, odpovede na otázky sú  uvedené písomnou formou 

6. videoškolenie : Zmeny vo vylúćenej povinnosti platiť poistné  (už schválené)
    - pre zamestnancov, szčo, dobrovoľne poistené osoby, hlavne v súvislosti so starostlivosťou o dieťa, resp. poberaním materského
Videoškolenie je už publikované,  dĺźka 1 hod 22 min, text 10 strán

7. videoškolenie : Ďalšie zmeny mimo sociálneho a zdravotného poistenia (už schválené)
    - Elektronická forma stravovacích poukážok
    - Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, oslobodenie od dane
    - Zmeny v nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
    - Započítanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnancov so ZPS
Videoškolenie je už publikované, dĺžka 25 min, text 4 strany

8. videškolenie : Daňový bonus na dieťa v RZD za rok 2022 a od 1.1.2023
    - Daňový bonus za rok 2022 v RZD a DP, novela
    - Nové sadzby a podmienky v r.2023
Videoškolenie je už publikované, dĺžka 52 min, text 10 strán

9. videoškolenie : Zmeny v zdravotnom poistení 
    - Minimálny základ zamestnanca
    - Oznamovanie údajov zamestnancov
Videoškolenie je už publikované, dĺžka 48 min, text 5 strán

10. konzultačný webinár 19.12.2022 záznam nebude publikovaný, odpovede na otázky sú  uvedené písomnou formou 

Lektor : RNDr. Jana Motyčková

Videoškolenia budú prístupné do 31.3.2023.

 

80,00 €
Neplatca DPH

NOVINKY V MZDOVEJ UČTÁRNI od 1.1.2023

Novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2023

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

záznam z webinára z 16.12.2022 
prístup k záznamu z webinára : do 31.3.2023
dĺžka videa : 4 hod 26 min
textový materiál : 58 strán

O B S A H

1. Mzdové parametre v r.2023    
    - Minimálna mzda, sadzby príplatkov, sadzby od 1.6.2023
    - Daňové parametre
    - SP, ZP, stravné od 1.1.2023 a iné parametre

2. Nová odvodová odpočítateľná položka (OOP) pre DoBPŠ a dohody dôchodcov
    - Nahradenie výnimky z platenia poistného odvodovou odpočítateľnou položkou
    - Prihlasovanie, odhlasovanie, termíny, vykazovanie
    - Register OOP a oznamovanie v SP
    - ELDP, posudzovanie OOP pre dôchodky
    - Dohody prechádzajúce z roku 2022 do roku 2023   

3. Dohody na sezónne práce 
    - Typy činností na dohody na sezónne práce
    - Podmienky výkonu práce z hľadiska Zákonníka práce
    - Zdanenie, zdravotné poistenie
    - Sociálne poistenie – prihlasovanie, odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci, príklady, súbehy
    - ELDP, započítanie pre dávky zo SP, náhrada príjmu pri PN a nemocenské dávky

4.  Vylúčenie povinnosit platiť poistné v SP od 1.1.2023
    - Čestné vyhlásenie v súvislosti vylúčením povinnosti platiť poistné
    - Vylúčenie v súvislosti s narodením dieťaťa u matky, príklady
    - Vylúčenie v súvislosti so starostlivosťou o dieťa - iná osoba, príklady
    - Príklady - szčo
    - Vylúčenie pri súbehu poistení

5. Ďalšie zmeny v sociálnom poistení
    - Zmeny vo vykazovaní vo Výkaze poistného
    - Dohody s nepravidelným príjmom - vykazovanie, dohody prechádzajúce z roku 2022 do roku 2023
    - Nové údaje v RLFO a vo výkaze pre SP - analytické údaje
    - Ďalšie zmeny

6. Zmeny v Zákonníku práce a ďalšie zmeny
    - Elektronická forma stravovacích poukážok
    - Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, oslobodenie od dane
    - Zmeny v nelegálnej práci
    - NČZD - celoeurópsky dôchodkový fond
    - Zmeny v zákone o službách zamestnanosti

7. Daňový bonus na dieťa v RZD za rok 2022 a od 1.1.2023
    - Daňový bonus za rok 2022 v RZD a DP po novele prijatej 6.12.2022
    - Nové sadzby a podmienky v r.2023

8. Zmeny v zdravotnom poistení (pripravované)
    - Minimálny preddavok zamestnanca
    - Minimálne poistné zamestnanca (v rzzp)

9. Ísť do dôchodku v roku 2022 alebo 2023?

50,00 €
Neplatca DPH