Videoškolenia

28.02.2024 Zmeny v II. pilieri v r. 2023 a od 1.1.2025

28.02.2024 Zmeny v II. pilieri v r. 2023 a od 1.1.2025

Čas konania :  28.2.2024 od 9.00 do cca 11.30, pripojenie k webináru od 8.30
Účastníci získajú aj textový materiál a prístup k záznamu z webináru do 30.11.2024

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Zmeny v sporiacej fáze v r. 2023
    - Automatická účasť v II. pilieri
    - Individuálna garancia 
    - Predvolená investičná stratégia

2. Plnenia z II. piliera pri žiadosti do 31.12.2024 
    - Doživotný, dočasný dôchodok, programový výber
    - Výnos z investovania
    - Pozostalostné dôchodky, dedenie
    - Vznik nároku, žiadosť-postup, hodnoty
    - II. pilier a NČZD na daňovníka

3. Plnenia z II. piliera pri žiadosti od 1.1.2025
    - Pojmy, hodnoty
    - Programový výber, doživotný dôchodok
    - Výnos z investovania
    - Vznik nároku, žiadosť-postup
    - Dedenie
    - II. pilier a NČZD na daňovníka

 

25,00 €
Neplatca DPH

SP,ZP - druhy poistenia, poistenie štátom, dobrovoľné poistenie, EÚ

SP,ZP - druhy poistenia, poistenie štátom, dobrovoľné poistenie, EÚ

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
záznam z webinára 15.2.2024

prístup k videoškoleniu do : 30.11.2024
dĺžka videa : cca 2 hod 
textový materiál : 14 strán

OBSAH

1. Druhy poistenia, výnimky, poberateľ dôchodku
    - Druhy poistenia, význam, účel
    - Výnimky v sociálnom poistení 
    - Poberateľ dôchodku a dôchodkový vek

2. Poistenci štátu
    - Poistenci štátu v zdravotnom poistení
    - Dôchodkové poistenie platené štátom – okruh osôb, podmienky, význam

3. Samoplatiteľ v zdravotnom poistení
    - Okruh osôb, registrácia, lehoty
    - výška preddavkov a poistného

4. Dobrovoľné poistenie v SP, dodatočné doplatenie poistného
   
- kombinácie dobrovoľného poistenia, registrácia, lehoty
    - možnosti dodatočného doplatenia, význam

5. Sociálne a zdravotné poistenie pri práci v EÚ, osôb z EÚ na Slovensku
    - Koordinácia sociálneho zabezpečenia v EÚ
    - Zamestnanie občana EÚ na Slovensku
    - Zdravotné poistenie v EÚ, zdravotná starostlivosť

30,00 €
Neplatca DPH

ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE za rok 2023

Ročné zúčtovanie dane za rok 2023

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
záznam z webinára 29.1.2024

prístup k videoškoleniu do : 30.4.2024
dĺžka videa : cca 3,5 hod 
textový materiál : 44 strán

OBSAH

1. Daňové povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov
    - Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v r. 2024
    - Podmienky uplatňovania NČZD, DB mesačne, sumy
    - Termíny v súvislosti s RZD (potvrdenie, žiadosť, RZD)
    - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2023
    - RZD vs daňové priznanie

2. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane, sumy, podmienky nároku, doklady :
    - Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
    - NČZD na manžela/manželku
    - NČZD – príspevky na DDS a celoeurópsky dôchodkový produkt
    - Daňový bonus na dieťa v RZD a v daňovom priznaní (možnosť douplatnenia príjmu manžela/manželky)
    - Daňový bonus na zaplatené úroky, DB zo zvýšenia úrokov
    - Uplatnenie poistného a príspevkov, potvrdenie na účely § 50

3. Ročné zúčtovanie dane
    - Oslobodené príjmy, príspevky na rekreáciu a športovú činnosť v potvrdení a v RZD
    - Tlačivo RZD, výpočet dane
    - Vysporiadanie daňových nedoplatkov a preplatkov, oprava chýb

 

 

40,00 €
Neplatca DPH

AKTUALITY v mzdovej učtárni od 1.1.2024

Aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2024

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
záznam z webinára z 18.12.2023

prístup k videoškoleniu do : 30.4.2024
dĺžka videa : 3 hod 10 min
textový materiál : 40 strán

OBSAH

1. Parametre v r. 2024 
    - Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, sadzby príplatkov
    - Priemerný zárobok na prelome rokov a minimálna mzda
    - Daňové parametre v RZD/DP za rok 2023, daňové parametre v r. 2024
    - Sociálne a zdravotné poistenie 2024 
    - Stravné a iné parametre

2. Daň z príjmov zo závislej činnosti a súvisiace zmeny
    - Zamestnanecké akcie 
    - Daňový bonus v RZD a DP za rok 2023, príklady
    - DB na zaplatené úroky od roku 2024 (novela)
    - DB zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023 (novela)
    - Príspevok na zvýšenú splátku úveru od r. 2024

3. Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2024 a v II. polroku 2023
    - Zmeny v materskom od 1.7.2023 a od 1.1.2024, príklady
    - Vylúčenie povinnosti platiť poistné pri starostlivosti o dieťa od 1.1.2024, príklady
    - Rozhodujúce obdobie pre úrazové dávky
    - Elektronický účet poistenca, dôchodková prognóza (informácia)
    - Zvyšovanie dôchodkov od 1.1.2024, žiadať o dôchodok od r. 2023 alebo 2024
    - Sumy minimálnych dôchodkov v r. 2024
    - Rodičovský dôchodok od 1.7.2023 a v roku 2024

4. Zmeny výkladov SP v priebehu roka 2023
    - Analytické údaje
    - Úpravy vo vymeriavacích základoch v súvislosti s OOP a OOP-sez

5. Povinnosti na prelome rokov
    - Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2023
    - Presun dovolenky alebo preplatenie nevyčerpanej dovolenky
    - Ročný výkaz o zamestnávaní občanov so ZPS - zmeny za rok 2023

 

 

30,00 €
Neplatca DPH

DôCHODKY ZO SOCIÁLNEHO POISTENIA, zmeny v II.polroku 2023

Dôchodky zo sociálneho poistenia, zmeny v II. polroku 2023

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
záznam z webinára z 20.11.2023 
prístup k videoškoleniu : do 30.06.2024 
dĺžka videa : 2 hod 55 min
textový materiál : 24 strán

OBSAH

1. Starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok
    - Podmienky nároku na dôchodok, zmena v PSD od 1.7.2023
    - Dôchodkový vek
    - Výpočet dôchodkov, obdobia poistenia, zohľadnenie príjmu, vymeriavacieho základu, zohľadnenie II. piliera
    - Minimálny dôchodok, sumy od 1.10.2023, v r. 2024
    - Rodičovský dôchodok, zmena od 1.7.2023
    - Dôchodky pri práci vo viacerých štátoch EÚ
    - Žiadať o dôchodok v r. 2023 alebo v r. 2024?

2. Dôchodkové poistenie platené štátom

3. Dobrovoľné dôchodkové poistenie, dodatočné doplatenie poistného

30,00 €
Neplatca DPH

PRACOVNÝ ČAS, NADČASY, DOVOLENKY, PREKÁŽKY V PRÁCI

Pracovný čas, nadčasy, dovolenky, prekážky v práci

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
Záznam z webinára z 26.10.2023

prístup k videoškoleniu: do 31.3.2024
dĺžka videa : 5 hod 36 min
textový materiál : 48 strán

OBSAH

1. Pracovný čas (nezahŕňa pracovný čas v doprave)
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky, čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky, príklady
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Náhradné voľno za nadčas vo verejnej službe
    - Sviatok, náhradné voľno
    - Evidencia pracovného času a nadčasu
    - Pracovný čas pri domáckej práci a home-office

2. Písomná informácia od 1.11.2022
    - Informácia o pracovnom čase (§ 47a 1 písm. b))
    - Ďalší obsah písomnej informácie
    - Príklady

3. Prekážky v práci
    - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy
    - Prekážka na strane zamestnávateľa
    - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch

4. Dovolenka
    - Základná výmera dovolenky, starostlivosť o dieťa, verejná služba
    - Zistenie nároku, posudzovanie OČR, PN pre dovolenku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príklady
    - Materská dovolenka, otcovská dovolenka, rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, lehoty, podmienky
    - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
    - Prečerpaná dovolenka

5. Pracovná pohotovosť

6. Pracovný čas pri pracovnej ceste

55,00 €
Neplatca DPH