Videoškolenia

NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE od 1.10.2022

Novela prináša transpozíciu smernice EÚ o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach a smernice EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Novela prináša aj ďalšie dôležité zmeny, ktorý

 

Novela prináša transpozíciu smernice EÚ o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach a smernice EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Novela prináša aj ďalšie dôležité zmeny, ktorých potreba vyplynula z praxe.

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

čas konania : 27.9.2022 od 9.00 do cca 14.30, prestávky 10.30-10.40, 12.15-12.45. Prihlasovanie účastníkov od 8.30.

Účastníci získajú aj písomný materiál a prístup k záznamu z webinára do 31.1.2022

OBSAH :

1. Zmeny v Zákonníku práce (pripravované) 
    - Poskytovanie informácií zamestnancom, odberná lehota, práva zamestnancov 
    - Zmena v posudzovaní nadväzujúcich pracovných pomerov, súvislosti
    - Zmeny v náležitostiach pracovnej zmluvy, náležitosti a informácie pri práci mimo SR a pri vyslaní na poskytnutie služieb
    - Rozvrhovanie pracovného času zamestnancov, podmienky, praca nadčas
    - Nové povinnosti pri informovaní o pracovných podmienkach, pracovnom čase, nadčase,  prechodné ustanovenia
    - Prechod na inú formu zamestnania
    - Otcovská dovolenka
    - Zrážka stravného, preddavku FP na stravovanie
    - Zmeny v dohodách, napr. informovanie o pracovnom čase, náhrada odmeny
    - Ďalšie zmeny v Zákonníku práce

2. Novela sociálneho poistenia – nárok na materské otcov

3. Ďalšie aktuality v mzdovej učtárni podľa prijatej legislatívy

 

50,00 €
Neplatca DPH

   Vypredané   

Daňový bonus na dieťa od 7/2022 a zmeny v dôchodkovom systéme 2022/2023

Daňový bonus na dieťa od 7/2022 a zmeny v dôchodkovom systéme 2022/2023

(záznam z webinára 29.6.2022)

Lektor : RNDr. Jana Motyčková
Rozsah videoškolenia : 2 hod 2 min
Rozsah písomné materiálu : 16 strán
Prístup videoškoleniu do 31.12.2022

OBSAH

1. Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022
    - Výška DB priznaná zamestnávateľom mesačne od 1.7.2022, príklady
    - Daňový bonus v ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2022, príklady
    - SZČO a daňový bonus, príklady
    - Výška daňového bonusu v roku 2023

2. Zmeny v dôchodkovom systéme 2022/2023
    - Minimálna suma pre priznanie predčasného starobného dôchodku od 1.7.2022 a jej pripravovaná zmena 
    - Rodičovský dôchodok od r. 2023
    - Úpravy dôchodkového veku od ročníka 1967
    - Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov od r. 2023
    - Zmeny vo výpočte ADH (aktuálnej dôchodkovej hodnoty) od r. 2023

24,00 €
Neplatca DPH

Dôchodky zo sociálneho poistenia 2022/2023

Podmienky nároku na rôzne typy dôchodkov zo SP,

(záznam z webinára 29.6.2022)

Lektor : RNDr. Jana Motyčková
Rozsah videoškolenia : 2 hod 54 min
Rozsah písomné materiálu : 21 strán
Prístup videoškoleniu do 31.12.2022

O B S A H

1. Dôchodky zo sociálneho poistenia 
    - Podmienky nároku na starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok
    - Dôchodkový vek
    - Výpočet dôchodkov, obdobia poistenia, zohľadnenie príjmu, vymeriavacieho základu, zohľadnenie II. piliera
    - Minimálny dôchodok, zohľadnenie dôb poistenia
    - Zvyšovanie dôchodkov
    - Dôchodkové poistenie platené štátom
    - Dôchodky pri práci vo viacerých štátoch EÚ
    - Zmeny vo výplate dôchodkov od 1.6.2022 (výplata počas PN)

2. Zmeny v dôchodkoch (pripravované)
    - Minimálna suma pre priznanie predčasného starobného dôchodku od 1.7.2022 a zmena od 1.8.2022
    - Rodičovský dôchodok od r. 2023
    - Úpravy dôchodkového veku od ročníka 1967
    - Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov od r. 2023
    - Zmeny vo výpočte ADH (aktuálnej dôchodkovej hodnoty) od r. 2023
    - Zmeny v započítaní dôb

31,00 €
Neplatca DPH

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky od 1.7.2022

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky od 1.7.2022

(záznam z webinára 20.6.2022)

Lektor : RNDr. Jana Motyčková
Rozsah videoškolenia : 4 hod 24 min
Rozsah písomné materiálu : 27 strán
Prístup videoškoleniu do 31.5.2023

OBSAH

 • Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky
 • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa
 • Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka
 • Nepostihnuteľné sumy po zmene v r. 2022 od 1.7.2022, vyživované osoby
 • Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY od 1.7.2022
 • Prednostné a neprednostné pohľadávky
 • Možnosť nižších alebo vyšších zrážok
 • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY
 • Postup zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania
 • Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa
 • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca
50,00 €
Neplatca DPH

Elektronické PN a zmeny v SP od 1.6.2022, dohody na sezónne práce

Elektronické PN od 1.6.2022, zmeny v ochrannej lehote pre tehotné, dohody na sezónne práce

(záznam z webinára 26.5.2022)
Lektor : RNDr. Jana Motyčková
Rozsah videoškolenia : 1 hod 43 min
Prístup k videoškoleniu :  do 31.12.2022

OBSAH

1. Elektronické PN a ďalšie zmeny v sociálnom poistení od 1.6.2022  
   - Úprava ochrannej lehoty pre tehotné, zmeny v materskom
   - Zmeny v podpornej dobe, zmeny v nároku na nemocenské dávky, započítanie dôb
   - Elektronické potvrdzovanie dočasnej práceneschopnosti a zmeny v oznamovacích povinnostiach pri PN, výplata dávok, prechodné obdobie
   - Zmeny v započítaní dôb pre dôchodky a dávky v nezamestnanosti
   - Zmena v nároku na výplatu dôchodkov
   - Ďalšie zmeny v sociálnom poistení

2. Dohody na sezónne práce (pripravované od 1.1.2023)
   - Podmienky na uzatvorenie, pracovný čas
   - Posudzovanie v zdravotnom poistení
   - Posudzovanie v sociálnom poistení, odvodová odpočítateľná položka

20,00 €
Neplatca DPH

Dohody komplexne 2022

Dohody komplexne 2022

Lektor : RNDr. Jana Motyčková
Záznam z webinára  26.5..2022, záznam je prístupný do 31.12.2022
Rozsah videa : 3 hod 22 min
Rozsah písomného materiálu :  35 strán

OBSAH

Dohody komplexne  

1. Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
    - Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia
    - Dohody mladistvých a DoBPŠ, dohody počas prázdnin po skončení školy
    - Dohody na sezónne práce (pravdepodobne od 1.1.2023)

2. Pracovný čas a odmeňovanie dohodára
    - Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
    - Evidencia
    - Odmena dohodára, príplatky, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda

3. Daň a poistné z dohôd
    - Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
    - Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
    - Platenie poistného z dohôd, DoBPŠ, dohody dôchodcov, výnimky
    - Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, termíny, kódy, opakované uzatváranie dohôd
    - Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP
    - Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP
    - Vykazovanie dohôd v ZP

4. Nemocenské dávky, eldp
    - Dohoda a neprítomnosť v práci, PN dohodára
    - Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie poistného a vykazovanie
    - Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov

5. Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody

6. Prpravované zmeny Zákonníku práce pre dohody

30,00 €
Neplatca DPH