Videoškolenia

14.06.2021 WEBINÁR - Riadenie pracovného času pre vedúcich zamestnancov, nadčasy, dovolenky

Školenie je určené predovšetkým pre vedúcich zamestnancov, majiteľov menších firiem, ktorí nariaďujú výkon práce. Dozviete sa kedy môžete a kedy nemôžete nariadiť výkon práce, pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času, možnosti nariadenia práce nadčas, čo

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Riadenie pracovného času
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ,
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – určenie, podmienky počas mimoriadnej situácie
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas
    - Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce,
    - Nadčas -čo môže a čo nemôže zamestnanec odmietnuť,
    - Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Domácka práca a/alebo home-office od 1.3.2021
    - Práca z domu počas mimoriadnej situácie (tzv. home-office) - podmienky 
    - Domácka práca od 1.3.2021, pracovný čas počas domáckej práce

3. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity
    - Výkon práce počas pohotovosti

4. Dovolenka
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
    - Určovanie dovolenky počas mimoriadnej situácie

5. Pracovná cesta
    - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
    - Povinné voľno po pracovnej ceste

30,00 €
Neplatca DPH

16.6.2021 WEBINÁR - Dohody komplexne 2021

Dohody sú právne vzťahy, kde dochádza k veľkému množstvu chýb a nejasností, či pri uzatváraní a ukončovaní dohôd, pri stanovovaní pracovného času (hlavne mladistvých), posudzovaní pre SP a ZP. Cieľom seminára je objasniť komplexne túto problematiku, nav

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

Dohody komplexne 
    - Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
    - Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia
    - Dohody 15-ročných od 1.3.2021
    - DoBPŠ od 1.3.2021, dohody počas prázdnin po skončení školy
    - Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
    - Evidencia
    - Odmena dohodára, príplatky, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda
    - Podmienky práce mladistvých na dohody
    - Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
    - Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
    - Platenie poistného z dohôd, DoBPŠ, dohody dôchodcov, výnimky
    - Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, termíny, kódy, opakované uzatváranie dohôd
    - Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP
    - Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP
    - Vykazovanie dohôd v ZP
    - Dohoda a neprítomnosť v práci, PN dohodára
    - Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie poistného a vykazovanie
    - Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov
    - Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody

 

25,00 €
Neplatca DPH

29.6.2021 WEBINÁR - Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky od 1.7.2021

Čo a na základe akých dokladov je možné zamestnancovi zraziť. Aké sú povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s exekučnými zrážkami, možné dôsledky neplnenia povinností. Výpočet výšky zrážky, ako postupovať pri viacerých exekúciách.

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.

2. Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa.

3. Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka.

4. Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY.

5. Vyživované osoby, nepostihnuteľné sumy od 1.7.2021, zníženie nepostihnuteľnej sumy.

7. Prednostné a neprednostné pohľadávky.

7. Možnosť nižších alebo vyšších zrážok

8. Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.

9. Postup zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania

10. Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.

11. Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

40,00 €
Neplatca DPH

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci 2021 - aj v čase mimoriadnej situácie - videoškolenie

Školenie je určené nielen pre mzdové učtárne, ale aj pre vedúcich zamestnancov, ktorí nariaďujú výkon práce. Dozviete sa kedy môžete a kedy

lektor : RNDr. Jana Motyčková

O B S A H

1. Pracovný čas (nezahŕňa pracovný čas v doprave)
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času rvrátane pravidiel počas krízovej situácie – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky, príklady
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Evidencia pracovného času a nadčasu
    - Pracovný čas pri domáckej práci a home-office od 1.3.2021

2. Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady
    - Za prácu v sobotu, v nedeľu - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
    - Za prácu v noci
    - Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
    - Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku vs. náhradné voľno
    - Príplatky pri domćakej práci od 1.3.2021

4. Prekážky v práci
   - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
   - Prekážka na strane zamestnávateľa od 4.4.2020
   - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch  

5. Dovolenka
    - Základná výmera dovolenky, zmeny v roku 2021, starostlivosť o dieťa, verejná služba
    - Zistenie nároku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Posudzovanie OČR, PN pre dovolenku
    - Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
    - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
    - Prečerpaná dovolenka

6. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
    - Výkon práce počas pohotovosti

40,00 €
Neplatca DPH

Dávky nemocenského poistenia v r.2021 - videoškolenie

Podmienky, ktoré musia byť splnené pre priznanie dávky, výpočet jednotlivých dávok aj v súvislosti s možným prepočtom od 10.4.2021/1.7.2021, výšky dávok v čase mimoriadnej situácie.

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Rozsah videoškolenia :  3 hod 
Videoškolenie bude prístupné do 31.5.2022
Rozsah materiálu k videoškoleniu : 18 strán 

OBSAH

1. Náhrada príjmu pri PN

2.  Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky
    - Ochranná lehota 
    - Podmienky nároku u zamestnancov
    - Podmienky nároku pre povinne poistené szčo a dobrovoľne nemocensky poistené osoby

3. Druhy dávok, podmienky nároku na jednotlivé dávky
    - Nemocenské, predĺženie podpornej doby od 1.5.2021
    - Ošetrovné, zmeny od 1.4.2021, dhodobé ošetrovné
    - Ošetrovné v čase krízovej situácie v súvislosti s COVID-19 (pandemické ošetrovné)
    - Výška ošetrovného, možnosť prepočtu dávky po novele od 10.4.2021/1.7.2021, u koho má význam
    - Tehotenské od 1.4.2021
    - Vyrovnávacia dávka
    - Materské matky, materské otca, zmena od 1.5.2021

4. Výška dávky - denný vymeriavací základ
    - DVZ, rozhodujúce obdobie
    - Rozhodujúce obdobie - zamestnanci
    - Rozhodujúce obdobie - szčo
    - RO - dobrovoľne poistené osoby
    - Pravdepodobný DVZ

5. Príklady a otázky

25,00 €
Neplatca DPH

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 - videoškolenie

Povinnosti zamestnávateľa pri poskytovaní stravovania, finančný príspevok od 1.3.2021 a pravidlá jeho poskytovania, príklady, odporúčania, otázky a odpovede.

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Rozsah videoškolenia :  1 hod 58 min
Videoškolenie bude prístupné do 31.12.2021
Rozsah materiálu k videoškoleniu : 9 strán 

OBSAH :

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021
    - Formy poskytovania stravovania
    - Okruh zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje stravovanie
    - Stravovanie počas pracovnej zmeny vs nadčas, stravovanie pri kratších úväzkoch, príklady
    - Finančný príspevok na stravovanie, výška, podmienky, odporúčaný postup poskytovania
    - Možnosť a spôsob výberu formy stravovania
    - Oslobodenie od dane, obmedzenia
    - Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
    - Nezáujem o stravovanie, neposkytnutie stravovania, dôsledky
    - Stravovanie starostov, konateľov, dohodárov, rôzne formy z daňového hľadiska
    - Stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci
    - Vzor interného predpisu

K videoškolenu je poskytovaný postservis. V postservise je možné písomne klásť otázky k téme videa, otázky a odpovede sú zverejnené pre všetkých, ktorí majú prístup.

 

20,00 €
Neplatca DPH