Videoškolenia

Zmeny v dávkach SP od apríla/mája 2021 - videoškolenie

Zmeny v nemocenských dávkach po novele prijatej 30.3.2021. Úprava minimálneho dôchodku pre sporiteľov. Tehotenské a ošetrovné od 1.4.2021.

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Rozsah videoškolenia : 2 hod 11 min
Videoškolenie bude prístupné do 30.9.2021
Rozsah materiálu k videoškoleniu : 16 strán 

OBSAH

1. Zmeny v nemocenských dávkach v apríli 2021
    - Zmeny v nároku na materské (otcov)
    - Predĺženie poberania nemocenského v mimoriadnej situácii
    - Zmeny v ošetrovnom - zvýšenie dávky, možnosť prehodnotenia výšky dávky
    - Zvýšenie nemocenského
    - Zmena podmienok úrazového príplatku COVID

2. Zmeny v iných dávkach
    - Predĺženie poberania dávky v nezamestnanosti počas mimoriadnej situácie
    - Zmena v minimálnom dôchodku od mája 2021

3. Tehotenské a tehotenské štipendium

4. Zmeny v ošetrovnom a dlhodobé ošetrovné od 1.4.2021

K videoškolenu je poskytovaný postservis. V postservise je možné písomne klásť otázky k téme videa, otázky a odpovede sú zverejnené pre všetkých, ktorí majú prístup.

 

20,00 €
Neplatca DPH

Novela Zákonníka práce od 1.3.2021 a zmeny v dávkach sociálneho poistenia od 1.4.2021 - videoškolenie

Domácka práca od 1.3., stravovanie zamestnancov, ošetrovné od 1.4.2021, tehotenské.

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Rozsah videoškolenia :  2 hod 52 min
Videoškolenie bude prístupné do 30.9.2021
Rozsah materiálu k videoškoleniu : 19 strán 

1. Novela Zákonníka práce od 1.3.2021
    - Domácka práca od 1.3.2021
    - Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021
    - Ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021 (dohody študentov, dovolenky,...)

2. Zmeny v dávkach sociálneho poistenia od 1.4.2021
    
- Podmienky nároku na ošetrovné od 1.4.2021, ošetrovné v ochrannej lehote
    - Krátkodobé ošetrovné, dlhodobé ošetrovné, ošetrovné v čase mimoriadnej situácie
    - Ošetrovné a platenie poistného do SP, oznamovanie do ZP, dokladovanie
    - Ošetrovné - príklady
    - Tehotenské, podmienky nároku, výška
    - Ako neprísť o tehotenské
    - Tehotenské štipendium

K videoškolenu je poskytovaný postservis. V postservise je možné písomne klásť otázky k téme videa, otázky a odpovede sú zverejnené pre všetkých, ktorí majú prístup.

25,00 €
Neplatca DPH

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky od 1.7.2020 - videoškolenie

Čo a na základe akých dokladov môže zamestnávateľ zamestnancovi zraziť. Výška zrážky, poradie zrážok, výšky zrážok pri viacerých exekúciách. Postup zamestnávateľa, doklady, povinnosti zamestnávateľa.

Rozsah videa : 4 hod
Videoškolenie bude prístupné do 30.6.2021
Textový materiál  : 24 strán A4

Lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

Zákonník práce-zrážky
Dohody o zrážkach podľa § 551 Občianskeho zákonníka
Prednostné a neprednostné pohľadávky
Vyživované osoby
Výška zrážky - tretinový systém, príklady
Viacero platiteľov príjmu
Čistá mzda pre exekúcie
Vyššie/nižšie zrážky, zodpovednosť zamestnávateľa
Výška zrážky pri viaerých exekúciách, príklady
Postup zamestnávateľa, podklady
Povinnosti pri skončení zamestnania
Dohody podľa §551 vs exekúcia
Povinnosti pri vzniku zamestnania, poradie
Oznamovanie počas zamestnania
Ukončenie zrážania, súčinnosť

30,00 €
Neplatca DPH

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci - aj v čase mimoriadnej situácie

Školenie je určené nielen pre mzdové učtárne, ale aj pre vedúcich zamestnancov, ktorí nariaďujú výkon práce. Dozviete sa kedy môžete a kedy nemôžete nariadiť výkon práce, pravidlá pre nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, možnosti nariadenia práce nad

lektor : RNDr. Jana Motyčková
rozsah : cca 5 hod
textový mateiál : 48 strán
videoškoleni je prístupné do 31.5.2021. Video je možné pozerať opakovane.

O B S A H

1. Pracovný čas po novele Zákonníka práce od 4.4.2020 (nezahŕňa pracovný čas v doprave)
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času rvrátane pravidiel počas krízovej situácie – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia od 4.4.2020, podmienky, príklady
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady
    - Za prácu v sobotu, v nedeľu - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
    - Za prácu v noci
    - Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
    - Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku vs. náhradné voľno

3. Pracovná cesta z hľadiska pracovného času
    - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
    - Povinné voľno po pracovnej ceste

4. Prekážky v práci
    - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
    - Prekážka na strane zamestnávateľa od 4.4.2020
    - OČR z hľadiska Zákonníka práce vs. dávka ošetrovné od 27.3.2020
    - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
    - Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka    

5. Dovolenka
    - Základná výmera dovolenky v roku 2020, starostlivosť o dieťa, verejná služba
    - Zistenie nároku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Posudzovanie OČR, PN pre dovolenku
    - Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny (zmeny v mimoriadnej situácii), podmienky
    - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
    - Prečerpaná dovolenka

6. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
    - Výkon práce počas pohotovosti

40,00 €
Neplatca DPH

   Vypredané   

Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení

Právne vzťahy štatutárov a iné právne vzťahy sa v rôznych situáciách posudzujú odlišne od pracovných pomerov. Školenie sa zameriava na ich posúdenie v sociálnom a zdravotnom poistení.

Rozsah videa : cca 1 hod
Rozsah textovej časti : 9 strán
videoškoleni je prístupné do 31.12.2021. Video je možné pozerať opakovane.

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

Štatutár, člen štatutárneho orgánu, člen dozornej rady, spoločník s.r.o., poslanci, členovia komisií
    - Vznik a zánik právneho vzťahu s nárokom na príjem zo závislej činnosti štatutárov, spoločníkov, členov dozornej rady – posudzovanie pre SP
    - Vznik a zánik právneho vzťahu poslancov, členov obecných rád, komisií – posudzovanie pre SP
    - Štatutár a iné s pravidelným príjmom – prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP
    - Štatutár a iné s nepravidelným príjmom - prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP, evidenčný list dôchodkového poistenia
    - Výnimky z platenia poistného u dôchodcov, posudzovanie od 1.1.2020
    - Súbeh viacerých právnych vzťahov
    - Práceneschopnosť, poberanie materského, oznamovanie do ZP, vykazovanie v SP

10,00 €
Neplatca DPH

Mzdová učtáreň na prelome rokov 2020/2021

Mzdová učtáreň v Čase mimoriadnej situácie, zmeny v SP, ZP, v dani zo závislej činnosti, parametre 2021
40,00 €
Neplatca DPH

   Vypredané