Videoškolenia

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci - aj v čase mimoriadnej situácie

Školenie je určené nielen pre mzdové učtárne, ale aj pre vedúcich zamestnancov, ktorí nariaďujú výkon práce. Dozviete sa kedy môžete a kedy nemôžete nariadiť výkon práce, pravidlá pre nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, možnosti nariadenia práce nad

lektor : RNDr. Jana Motyčková
rozsah : cca 5 hod
textový mateiál : 48 strán
videoškoleni je prístupné do 31.5.2021. Video je možné pozerať opakovane.

O B S A H

1. Pracovný čas po novele Zákonníka práce od 4.4.2020 (nezahŕňa pracovný čas v doprave)
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času rvrátane pravidiel počas krízovej situácie – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia od 4.4.2020, podmienky, príklady
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady
    - Za prácu v sobotu, v nedeľu - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
    - Za prácu v noci
    - Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
    - Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku vs. náhradné voľno

3. Pracovná cesta z hľadiska pracovného času
    - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
    - Povinné voľno po pracovnej ceste

4. Prekážky v práci
    - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
    - Prekážka na strane zamestnávateľa od 4.4.2020
    - OČR z hľadiska Zákonníka práce vs. dávka ošetrovné od 27.3.2020
    - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
    - Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka    

5. Dovolenka
    - Základná výmera dovolenky v roku 2020, starostlivosť o dieťa, verejná služba
    - Zistenie nároku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Posudzovanie OČR, PN pre dovolenku
    - Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny (zmeny v mimoriadnej situácii), podmienky
    - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
    - Prečerpaná dovolenka

6. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
    - Výkon práce počas pohotovosti

40,00 €
Neplatca DPH

   Vypredané   

Dohody komplexne 2020

Uzatváranie, ukončovanie dohôd, evidencia, príplatky dohodárov, daň, sociálne a zdravotné poistenie, zrážky z dohôd.

Rozsah videa : cca 3,5 hod
Rozsah textovej časti : 28 strán
Videoškoleni je prístupné do 31.5.2021. Video je možné pozerať opakovane.

Lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH
- Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
- Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia
- Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
- Evidencia
- Odmena dohodára, príplatky, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda
- Podmienky práce mladistvých na dohody
- Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
- Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
- Platenie poistného z dohôd, DoBPŠ, dohody dôchodcov, výnimky, zmeny od 1.1.2020
- Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, termíny, kódy, opakované uzatváranie dohôd
- Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP
- Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP
- Vykazovanie dohôd v ZP
- Dohoda a neprítomnosť v práci, PN dohodára
- Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie poistného a vykazovanie
- Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov
- Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody

25,00 €
Neplatca DPH

Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení

Právne vzťahy štatutárov a iné právne vzťahy sa v rôznych situáciách posudzujú odlišne od pracovných pomerov. Školenie sa zameriava na ich posúdenie v sociálnom a zdravotnom poistení.

Rozsah videa : cca 1 hod
Rozsah textovej časti : 9 strán
videoškoleni je prístupné do 31.12.2021. Video je možné pozerať opakovane.

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

Štatutár, člen štatutárneho orgánu, člen dozornej rady, spoločník s.r.o., poslanci, členovia komisií
    - Vznik a zánik právneho vzťahu s nárokom na príjem zo závislej činnosti štatutárov, spoločníkov, členov dozornej rady – posudzovanie pre SP
    - Vznik a zánik právneho vzťahu poslancov, členov obecných rád, komisií – posudzovanie pre SP
    - Štatutár a iné s pravidelným príjmom – prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP
    - Štatutár a iné s nepravidelným príjmom - prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP, evidenčný list dôchodkového poistenia
    - Výnimky z platenia poistného u dôchodcov, posudzovanie od 1.1.2020
    - Súbeh viacerých právnych vzťahov
    - Práceneschopnosť, poberanie materského, oznamovanie do ZP, vykazovanie v SP

10,00 €
Neplatca DPH

Mzdová učtáreň na prelome rokov 2020/2021

Mzdová učtáreň v Čase mimoriadnej situácie, zmeny v SP, ZP, v dani zo závislej činnosti, parametre 2021
40,00 €
Neplatca DPH

   Vypredané