Videoškolenia

DôCHODKY ZO SOCIÁLNEHO POISTENIA, zmeny v II.polroku 2023

Dôchodky zo sociálneho poistenia, zmeny v II. polroku 2023

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
záznam z webinára z 20.11.2023 
prístup k videoškoleniu : do 30.06.2024 
dĺžka videa : 2 hod 55 min
textový materiál : 24 strán

OBSAH

1. Starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok
    - Podmienky nároku na dôchodok, zmena v PSD od 1.7.2023
    - Dôchodkový vek
    - Výpočet dôchodkov, obdobia poistenia, zohľadnenie príjmu, vymeriavacieho základu, zohľadnenie II. piliera
    - Minimálny dôchodok, sumy od 1.10.2023, v r. 2024
    - Rodičovský dôchodok, zmena od 1.7.2023
    - Dôchodky pri práci vo viacerých štátoch EÚ
    - Žiadať o dôchodok v r. 2023 alebo v r. 2024?

2. Dôchodkové poistenie platené štátom

3. Dobrovoľné dôchodkové poistenie, dodatočné doplatenie poistného

30,00 €
Neplatca DPH

PRACOVNÝ ČAS, NADČASY, DOVOLENKY, PREKÁŽKY V PRÁCI

Pracovný čas, nadčasy, dovolenky, prekážky v práci

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
Záznam z webinára z 26.10.2023

prístup k videoškoleniu: do 31.3.2024
dĺžka videa : 5 hod 36 min
textový materiál : 48 strán

OBSAH

1. Pracovný čas (nezahŕňa pracovný čas v doprave)
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky, čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky, príklady
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Náhradné voľno za nadčas vo verejnej službe
    - Sviatok, náhradné voľno
    - Evidencia pracovného času a nadčasu
    - Pracovný čas pri domáckej práci a home-office

2. Písomná informácia od 1.11.2022
    - Informácia o pracovnom čase (§ 47a 1 písm. b))
    - Ďalší obsah písomnej informácie
    - Príklady

3. Prekážky v práci
    - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy
    - Prekážka na strane zamestnávateľa
    - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch

4. Dovolenka
    - Základná výmera dovolenky, starostlivosť o dieťa, verejná služba
    - Zistenie nároku, posudzovanie OČR, PN pre dovolenku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príklady
    - Materská dovolenka, otcovská dovolenka, rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, lehoty, podmienky
    - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
    - Prečerpaná dovolenka

5. Pracovná pohotovosť

6. Pracovný čas pri pracovnej ceste

55,00 €
Neplatca DPH

PRACOVNÝ POMER (uzatváranie a ukončovanie) a AKTUALITY V SOCIÁLNOM POISTENÍ V 3. ŠTVRŤROKU

Pracovný pomer a aktuality v sociálnom poistení v 3. štvrťroku

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
Záznam z webinára z 28.9.2023

prístup k videoškoleniu: do 31.3.2024
dĺžka videa : 4 hod 59 min
textový materiál : 45 strán

OBSAH

1. Pracovný pomer – obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia
    - Povinné náležitosti pracovnej zmluvy
    - Ďalší obsah pracovnej zmluvy
    - Písomná informácia od 1.11.2022, príklady
    - Zmeny pracovných podmienok

2. Pracovný pomer – doba trvania, skončenie PP
    - Všeobecné pravidlá
    - Pracovný pomer na určitú dobu
    - Skúšobná doba, skončenie v skúšobnej dobe
    - Skončenie pracovného pomeru okamžitým skončením
    - Skončenie pracovného pomeru výpoveďou – zamestnanec/zamestnávateľ, výpovedná doba, ochranná doba
    - Dohoda o skončení pracovného pomeru
    - Iné prípady / spôsoby skončenia pracovného pomeru (zo zákona)
    - Hromadné prepúšťanie
    - Odstupné a odchodné v podnikateľskej sfére, vo VS
    - Doklady pri skončení pracovného pomeru

3. Dôchodky v II. polroku 2023
    - Podmienky nároku na starobný, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok
    - Základné informácie o výpočte dôchodkov (stručne, nie II.pilier)
    - Minimálny dôchodok od 1.7.2023 a od 1.10.2023
    - Rodičovský dôchodok a zmeny od 1.7.2023 (stručne)
    - Zvyšovanie dôchodkov od 1.7.2023 a od 1.1.2024
    - Žiadať o dôchodok v r. 2023 alebo v r.2024?

4. Zmeny v nemocenských dávkach a ďalšie zmeny v SP
    - Nová povinnosť pre zamestnávateľov od 1.7.2023 v súvislosti s nepodaním mesačného výkazu
    - Úľava v poistnom pre potravinárov a poľnohospodárov od 1.8.2023
    - Zrušenie pandemického ošetrovného od 1.9.2023
    - Zmeny v materskom od 1.7.2023 a od 1.1.2024

55,00 €
Neplatca DPH

ZRÁŽKY ZO MZDY, EXEKUČNÉ ZRÁŽKY od 1.7.2023

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky od 1.7.2023

lektor : RNDr. Jana Motyčková
záznam z webinára 16.6.2023

prístup k videoškoleniu: do 31.5.2024
dĺžka videa : 4 hod 8 min
textový materiál : 28 strán

OBSAH

 • Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky, zrážka stravného
 • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa
 • Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka
 • Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2023, vyživované osoby
 • Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY
 • Prednostné a neprednostné pohľadávky
 • Možnosť nižších alebo vyšších zrážok
 • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY
 • Postup zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania
 • Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa
 • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca
55,00 €
Neplatca DPH

26.04.2024 Mesačné spracovanie miezd v SP a ZP

26.04.2024 Mesačné spracovanie miezd v SP a ZP

Čas konania :  26.4.2024 od 9.00 do cca 13.30, pripojenie k webináru od 8.30
Účastníci získajú aj textový materiál a prístup k záznamu z webináru do 30.11.2024

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Prerušenie poistenia, vylúčenie, oznamovacie povinnosti
    - Prerušenie poistenia zamestnanca v SP 
    - Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP
    - Vylúčenie v súvislosti s narodením dieťaťa 2024
    - Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
    - Neplatené voľno zamestnanca, absencia
    - Práceneschopnosť, dlhodobá PN, e-PN
    - Ošetrovanie člena rodiny
    - Štrajk

2. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
    - Vymeriavací základ, poistné 
    - Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
    - Minimálny preddavok a minimálne poistné zamestnanca na ZP
    - Zdravotné poistenie - vykazovanie
    - Sociálna poisťovňa - Mesačný výkaz poistného do SP, údaje, lehoty
    - Sociálna poisťovňa - Výkaz poistného a príspevkov, údaje, lehoty
    - Príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu
    - Zamestnanec a dohodár s nepravidelným príjmov v r. 2024, príklady
    - Príjem po skončení zamestnania
    - Príjem vyplatený počas rodićovskej dovolenky, prerušenia poistného
    - Príjem po skončení dohody s OOP alebo OOP-sez
    - Súbežné zamestnania u jedného zamestnávavteľa 

3. Evidenčný list dôchodkového poistenia
    - Podanie ELDP
    - Údaje ELDP
    - Materská, otcovská a rodičovská dovolenka v ELDP

45,00 €
Neplatca DPH

17.05.2024 Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN, dávka v nezamestnanosti

17.05.2024 Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN, dávka v nezamestnanosti

Čas konania :  17.5.2024 od 9.00 do cca 11.00, pripojenie k webináru od 8.30
Účastníci získajú aj textový materiál a prístup k záznamu z webináru do 30.11.2024

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN
    - Náhrada príjmu pri PN, podmienky, DVZ, rozhodujúce obdobie
    - Dávky nemocenského poistenia - podmienky nároku (zamestnanci, szčo, DNP)
    - Nemocenské, ošetrovné
    - Tehotenské, materské
    - Vyrovnávacia dávka 
    - Denný vymeriavací základ a rozhodujúce obdobie, pravdepodobný DVZ - zamestnanci, szčo, DNP
    - Rozhodujúce obdobie pre úrazové dávky

2. Dávka v nezamestnanosti,
  - Podmienky nároku, výška dávky
  - Doba vyplácania dávky v nezamestnanosti

 

25,00 €
Neplatca DPH