Potvrdenie o zdaniteľnom príjme od 1.6.2018

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2018 od 1.6.2018

30.5.2018 bol zverejnený nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti. Tento vzor je potrebné použiť pri vystavovaní potvrdení od 1.6.2018.

Vzor potvrdenia : Potvrdenie o zdaniteľnom príjme r 2018
Poučenie k potvrdeniu o zdaniteľnom príjme je súčasťou súboru v uvedenom linku.

UPOZORNENIE
Po novele Zákonníka práce, ktorá je účinná od 1.5.2018 zamestnávateľ nie je povinný vystavovať toto potvrdenie pri skončení pracovného pomeru zamestnanca. Povinnosť vystaviť toto potvrdenie za príslušné zdaňovacie obdobie je podľa § 39 ods. 5 najneskôr:
- do 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie, alebo
- do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia.

ZMENY V TLAČIVE
Zmeny oproti tlačivu platnému do 31.5.2018 sa týkajú predovšetkým odmien pri príležitosti letných dovoleniek a odmien pri príležitosti vianočných sviatkov (tzv. 13. a 14. plat), ďalšie zmeny nastali len presunom riadkov.

V potvrdení boli doplnené riadky :
01d - (z toho) zdaniteľné príjmy vyplatené v júni pri príležitosti obdobia letných dovoleniek
01e - (z toho) zdaniteľné príjmy vyplatené v decembri pri príležitosti vianočných sviatkov
07 - suma peňažného plnenia oslobodená od dane podľa § 5 ods. 7 písm. n) zákona (max 500 €)
08 - suma peňažného plnenia oslobodená od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona (max 500 €)
12 - Priemerný mesačný zárobok (funkčný plat) zamestnanca potrebný na účely oslobodenia sumy uvedenej na r.07 .... €, a na účely oslobodenia sumy uvedenej na r.08 .... €.
Doba trvania zamestannia k 30.aprílu : .... mesiacov, k 31.októbru .... mesiacov.

Na riadku 01d sa uvádza suma zdaniteľného príjmu z odmeny pri príležitosti obdobia letných dovoleniek vyplatenej v júni, pričom tento príjem je zahrnutý aj v sume na r. 01 (Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov) . Na r. 01d sa neuvádza suma oslobodená od dane z tejto odmeny (max 500 €), ktorú zamestnávateľ uvádza na r. 07 tohto potvrdenia.
Dôležité upozornenie : Peňažné plnenie poskytnuté pri príležitosti obdobia letných dovoleniek možno prvýkrát oslobodiť od dane až v mesiaci jún 2019, preto sa r. 07 za zdaňovacie obdobie 2018 nevypĺňa.

Na riadku 01e sa uvádza suma zdaniteľného príjmu z odmeny pri príležitosti vianočných sviatkov vyplatenej v decembri, pričom tento príjem je zahrnutý aj v sume na r. 01 (Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov). Na r. 01e sa neuvádza suma oslobodená od dane z tejto odmeny (max 500 €), ktorú zamestnávateľ uvádza na r. 08 (oslobodenie možno prvýkrát uplatniť v mesiaci december 2018).

Na riadku 07 sa uvádza časť odmeny pri príležitosti letných dovoleniek, ktorá spĺňa podmienky oslobodená od dane, max 500 €.
Dôležité upozornenie : Za zdaňovacie obdobie 2018 sa r. 07 nevypĺňa, nakoľko peňažné plnenie vyplatené pri príležitosti obdobia letných dovoleniek možno prvýkrát oslobodiť od dane v mesiaci jún 2019.

Na riadku 08 sa uvádza časť odmeny pri príležitosti vianočných sviatkov, ktorá spĺňa podmienky oslobodenia od dane, max. 500 €. Uvádza sa prvýkrát v roku 2018.

Riadok 12 sa vypĺňa len vtedy, ak je vyplnený r. 07 alebo r. 08. Na r. 12 sa uvádzajú sumy priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca (§ 134 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 29 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 160 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z.), ktoré sú rozhodujúcim ukazovateľom pre uplatnenie oslobodenia od dane a uvádza sa aj doba zamestnania k 30. aprílu a 31. októbru príslušného kalendárneho roka, t. j. počet kalendárnych mesiacov nepretržitého trvania pracovnoprávneho (štátnozamestnaneckého) vzťahu zamestnanca u tohto zamestnávateľa.

Oproti tlačivu platnému do 31.5.2018 boli niektoré ďalšie riadky presunuté:
riadok 2 - na riadok 5
riadok 3 - na riadok 6
riadok 4 - na riadok 11
riadok 8 - na riadok 9
riadok 9 - na riadok 10
Ich význam ostal nezmenený

Príklad
Zamestnanec Anton je v pracovnom pomere od 1.1.2011 a bola mu vyplatená v roku 2018 :

- v júni (zúčtované za máj) : odmena pri príležitosti letných dovoleniek (13. plat) vo výške 800 €, bežná mzda 700 €, spolu príjem 1500 €, priemerný mesačný zárobok mal 702,70 €. Časť odmeny pri príležitosti letných dovoleniek vo výšje 500 € nevstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie. 13. plat v júni nie je oslobodený od dane.

- v decembri (zúčtované za november) odmena pri príležitosti vianočných sviatkov (14. plat) vo výške 850 €, bežná mzda 700 €, spolu príjem 1550 €, priemerný mesačný zárobok 836,54 €. Časť odmeny pri príležitosti vianočných sviatkov vo výške 500 € je oslobodená od dane a nevstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie. Zdaniteľný príjem 1550-500 = 1050 €.

Mzdový list v roku 2018 podľa §39 ods. 2 zákona 595/2003 Z.z. má obsahovať údaje :
za máj
- zdaniteľný príjem bez príjmu z dovolenkovej odmeny (13. platu): 700 €
- príjem z dovolenkovej odmeny : 800 €
- oslobodená časť z dovolenkovej odmeny : 0 €
za november
- zdaniteľný príjem bez príjmu z vianočnej odmeny (14. platu): 700 €
- príjem z vianočnej odmeny : 850 €
- oslobodená časť z vianočnej odmeny : 500 €

Do potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2018 za tieto dva mesiace zamestnávateľ uvedie (za tieto dva mesiace) :
r. 01 : 2550 = 1500 € za máj + 1050 € za november
r. 01d : 800 (za máj)
r. 01e: 350 (14. plat 850 mínus oslobodená časť 500)
r. 07 : 0 (za máj)
r. 08 : 500 (za november)
r.12 : priemerný mesačný zárobok na účely oslobodenia sumy uvedenej na r. 07 .(?)..... €, na účely oslobodenia sumy uvedenej na r. 08 836,54 €.
Doba trvania zamestnania k 30.aprílu : (?).... mesiacov, k 31. októbru : 94 mesiacov.
Ad (?) - údaje sa pravdepodobne v roku 2018 uvádzať nebudú, napriek tomu, že sú dôležité pre oslobodenie časti 14. platu od dane.

www.mzdymotyckova.sk

Stiahnite si článok v PDF