Predvolená investičná stratégia v II.pilieri

Predvolená investičná stratégia (PIS) v II. pilieri od 1.5.2023

Predvolená investičná stratégia (PIS) je nastavenie pomeru rozloženia majetku sporiteľa v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde (IF) a dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde (DF) v závislosti od veku sporiteľa a od skutočnosti, či je poberateľom dôchodku.

Rozloženie majetku v PIS

Sporiteľ v PIS vo veku do 50 rokov (50 r. platí pre rok 2023)  musí mať 100 % čistej hodnoty svojho majetku v IF. Ak sa zvýši dôchodkový vek o rok (pozn. zrejme myslený všeobecný dôchodkový vek, nezmyslená formulácia v zákone), vek do kedy musí byť celý majetok v IF sa zvýši o rok.

Od dovŕšenia 50 rokov a každého ďalšieho roku sa podiel hodnoty jeho majetku v IF znižuje o 4 percentuálne body v prospech podielu hodnoty jeho majetku v DF:
    - vo veku 50 rokov 96 % v IF a 4 % v DF
    - vo veku 51 rokov 92 % v IF a 8 % v DF
    - vo veku 52 rokov 88 % v IF a 12 % v DF
    - vo veku 53 rokov 84 % v IF a 16 % v DF
    - vo veku 54 rokov 80 % v IF a 20 % v DF
    - vo veku 55 rokov 76 % v IF a 24 % v DF
    - vo veku 56 rokov 72 % v IF a 28 % v DF
    - vo veku 57 rokov 68 % v IF a 32 % v DF
    - vo veku 58 rokov 64 % v IF a 36 % v DF
    - vo veku 59 rokov 60 % v IF a 40 % v DF
    - vo veku 60 rokov 56 % v IF a 44 % v DF
    - vo veku 61 rokov 52 % v IF a 48 % v DF
    - vo veku 62 rokov 48 % v IF a 52 % v DF
    - vo veku 63 rokov 44 % v IF a 56 % v DF
    - vo veku 64 rokov 40 % v IF a 60 % v DF
    - vo veku 65 rokov 36 % v IF a 64 % v DF
    - vo veku 66 rokov 32 % v IF a 68 % v DF
    - vo veku 67 rokov 28 % v IF a 72 % v DF
    - vo veku 68 rokov 24 % v IF a 76 % v DF
    - vo veku 69 rokov 20 % v IF a 80 % v DF
    - vo veku 70 rokov 16 % v IF a 84 % v DF
    - vo veku 71 rokov 12 % v IF a 88 % v DF
    - vo veku 72 rokov 8 % v IF a 92 % v DF
    - vo veku 73 rokov 4 % v IF a 96 % v DF
    - vo veku 74 rokov 100 % v DF

Ak percentuálny pomer čistej hodnoty majetku sporiteľa v PIS nezodpovedá uvedenému pomeru, je DSS povinná bez zbytočného odkladu odo dňa dovŕšenia príslušného veku (alebo odo dňa doručenia prejavu vôle, že sporiteľ chce byť zúčastnený v PIS), previesť tomuto sporiteľovi ustanovenú časť čistej hodnoty majetku do DF; podmienka percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku sporiteľa v DF sa považuje za splnenú, ak je tento pomer zachovaný ku dňu prevodu.

Pomer IF : DF nemôže byť po dni prevodu zmenený v neprospech DF inak, ako v dôsledku zmeny hodnoty dôchodkovej jednotky.

Pomer platenia príspevkov sporiteľa v PIS do jednotlivých dôchodkových fondov zodpovedá pomeru rozloženia majetku.

Koho sa týka PIS

Sporiteľ v PIS je sporiteľ,
    - ktorému vznikla prvá účasť na SDS, odo dňa vzniku prvej účasti na SDS alebo
    - ktorý doručí DSS písomný prejav vôle byť zúčastnený v PIS, a to odo dňa doručenia tohto prejavu vôle do DSS (zvyčajne je možné cez elektronický prístup).

Sporiteľ môže kedykoľvek ukončiť účasť v PIS a to odo dňa doručenia písomného prejavu vôle nebyť zúčastnený v PIS do DSS, resp. zmenou pomeru sporenia v jednotlivých fondoch.

(pozri tiež prechodné ustanovenia)

Sporiteľ, ktorý nie je v PIS

Sporiteľ, ktorý nie je v PIS :
    - môže v rovnakom čase sporiť v 2 dôchodkových fondoch alebo vo viac ako 2 fondoch, ak sa na tom s DSS dohodne, a
    - musí mať v DF minimálne taký podiel čistej hodnoty majetku aký by mal, ak by bol sporiteľom v PIS (napr. vo veku 50 rokov min. 4 %).

Ak takýto sporiteľ písomne oznámi DSS (resp. cez elektronický prístup), že má záujem o zníženie minimálneho podielu čistej hodnoty svojho majetku v DF, minimálny podiel čistej hodnoty jeho majetku v DF môže byť polovičný (napr. vo veku 50 rokov 2 %).

Ako to bolo do 30.4.2023 

Pred zmenou zákona si sporiteľ volil rozloženie majetku vo fondoch (v r. 2013 boli všetci presunutí do dlhopisových fondov, ak neprejavili záujem o nepresunutie). Pritom od veku 52 rokov musel mať sporiteľ najmenej 10 % majetku v dlhopisovom garantovanom fonde a každý ďalší rok sa percento majetku v DF zvyšovalo o 10 % - vo veku 61 rokov to už bolo 100 %. Sporiteľ mal možnosť písomne oznámiť DSS, aby sa príslušné percento znížilo na polovicu.

Prechodné ustanovenia

DSS do 28.2.2023 informovala sporiteľov o ich možnostiach v súvislosti s PIS.

Sporitelia, ktorým boli presunuté prostriedky do DF v r. 2013 na základe všeobecného presunu a od r. 2013 nevykonali žiaden presun medzi dôchodkovými fondami a ak neprejavili opačnú vôľu do 31.5.2023 :
    - narodení po roku 1968 - od 1.7.2023 sa stali „automaticky“ sporiteľmi v PIS
    - narodení do roku 1968 vrátane - od 1.7.2023 sú ich povinné príspevky pripisované na IF (ak sporiteľ nevykoná zmenu). Sporiteľom v PIS sa stanú, ak pomer majetku v DF a IF zodpovedá pomeru v PIS.

Ostatní sporitelia sa mohli stať sporiteľmi PIS od 1.7.2023, ak do 31.5.2023 doručili DSS prejav vôle byť v PIS.

Každý sporiteľ sa môže stať sporiteľom v PIS na základe prejavu vôle byť zúčastnený v PIS, odo dňa jeho doručenia DSS.

Príklad 1
40 ročný sporiteľ (nar. 1983), mal v r. 2013 presunuté prostriedky do DF, nevykonal žiaden prevod medzi fondmi od r. 2013 - od 1.7.2023 je sporiteľom v PIS. DSS presunie všetky prostriedky z DF do IF, nové pripísané prostriedky sa pripisujú do IF, kým nedosiahne vek 50 rokov.

Príklad 1a
40 ročný sporiteľ (nar. 1983), mal v r. 2013 presunuté prostriedky do DF, previedol 100 % príspevkov do IF v roku 2015. Nie je sporiteľom v PIS. Prostriedky ostávajú v IF, kým nevykoná prevod, max do veku 50 rokov - uplatní sa postup, ktorý je uvedený v časti "Sporiteľ, ktorý nie je v PIS".

Príklad 1b
40 ročný sporiteľ (nar. 1983), mal v r. 2013 presunuté prostriedky do DF, previedol 50 % príspevkov do IF v roku 2015, zvyšok ostal na DF. Nie je sporiteľom v PIS, uplatní sa postup, ktorý je uvedený v časti "Sporiteľ, ktorý nie je v PIS".

Príklad 2
57 ročný sporiteľ (nar. 1966), mal v r. 2013 presunuté prostriedky do DF, nevykonal žiaden prevod medzi fondmi od r. 2013. Naďalej nasporené prostriedky ostávajú v DF. Novopripísané prostriedky sa pripisujú na IF, kým nedosiahne príslušný pomer v PIS, následne sa stáva sporiteľom v PIS.

Príklad 2b
57 ročný sporiteľ (nar. 3/1966), mal v r. 2013 presunuté prostriedky do DF, v r. 2015 presunul 100 % svojich prostriedkov do akciového fondu (AF) a nastavil pripisovanie nových príspevkov 50 % do AF a 50 %  do DF. Iné oznámenia nevykonal.
Nie je sporiteľom v PIS.
Od 52 rokov (2018) mu SDS postupne presúva prosriedky do DF, pri dovŕšení veku 57 r  "po starom" musel mať v DF najmenej 50 %, zvyšok má v AF (aktuálny stav závisí od hodnoty dôchodkových jednotiek vo fondoch a novej pripísanej sumy). Ak

a) nevykoná žiadny pokyn v DSS : nové príspevky budú pripisované v predzvolenom pomere (50 % do AF a 50 % do DF). Pričom automatický presun v ďalších rokoch nastane, až keď ku dňu dovŕšenia konkrétneho veku pomer AF : DF dosiahne pomer v PIS (minimálne percento v DF). Napr. v 3/2026 (vek 60rokov musí mať najmenej 44 % v DF, ak nemá, DSS prosriedky presunie).

b) v r. 2023 oznámi DSS, že má záujem o zníženie minimálneho podielu čistej hodnoty svojho majetku v DF: nové príspevky budú pripisované v predzvolenom pomere (50 % do AF a 50 % do DF). Pričom automatický presun prostriedkov do DF v ďalších rokoch nastane, až keď ku dňu dovŕšenia konkrétneho veku podiel  v DF dosiahne hodnotu 1/2 min. percenta v v DF v PIS. Napr. v 3/2026 (vek 60 rokov musí mať najmenej 22 % v DF, ak nemá, DSS prosriedky presunie).

c) v 1/2024 chce presunúť maximum prostriedkov do IF. Je možné presunúť do IF max 68 % - ešte nedovŕšil 58 rokov. V DF musí mať min 32 %. Od 3/2024 musi mať v DF aspoň 36 % majetku (ak nemá, DSS urobí presun). Nie je sporiteľom v PIS

d) v 1/2024 oznámi DSS, že má záujem o zníženie minimálneho podielu čistej hodnoty svojho majetku v DF. Po prijatí oznámenia môže presunúť prostriedky do akýchkoľvek fondov tak, aby v DF bolo aspoň 16 % majetku. Od 3/2024 musi byť v DF aspoň 18 % majetku (ak nemá, DSS urobí presun).

e) v 12/2023 oznámil DSS že má záujem byť v PIS. DSS rozloží majetok v pomere 68 % v IF a 32 % v DF, pripisované platby budú rozložené tiež v tomto pomere. Od 3/2024 DSS vykoná presum tak, aby bol pome 64 % v IF a 36 % v DF, rovnakým pomerom budú pripisované nové príspevky.

 

Stiahnite si článok v PDF