Zoznam školení - RNDr. Jana Motyčková

Dávky nemocenského poistenia v r.2021

Podmienky, ktoré musia byť splnené pre priznanie dávky, výpočet jednotlivých dávok aj v súvislosti s možným prepočtom od 10.4.2021/1.7.2021, výšky dávok v čase mimoriadnej situácie.
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Čas konania : 19.5.2021 od 9.00 do cca 12.00

Účastníci získajú aj pracovný materiál a pristup k záznamu z webináru do 31.5.2022

lektor : RNDr. Jana Motyčková

1. Druhy dávok nemocenského poistenia, výška, doba poskytovania počas mimoriadnej situácie
    - Nemocenské
    - Ošetrovné, dlhodobé ošetrovné od 1.4.2021
    - Materské matky, materské otca od 1.5.2021
    - Tehotenské od 1.4.2021
    - Vyrovnávacia dávka

2. Podmienky nároku na nemocenské dávky
    - Všeobecné podmienky, ochranná lehota
    - Špecifické podmienky jednotlivých dávok
    - Podmienky u zamestnancov, szčo, dobrovoľne poistených osôb

3. Výška dávky
    - Určenie denného vymeriavacieho základu
    - Rozhodujúce obdobie zamestnanci, szčo, dobrovoľne poistené osoby
    - Súbeh nárokov, posudzovanie pri súbehu poistení
    - Možnosti dosiahnutia vyššej dávky
    - Možnosť prepočtu dávky po novele od 10.4.2021/1.7.2021, u koho má význam

4. Príklady, otázky – otázky a konkrétne prípady môžete zasielať vopred, budú riešené počas školenia.

25,00 € Neplatca DPH

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci - aj v čase mimoriadnej situácie

Školenie je určené nielen pre mzdové učtárne, ale aj pre vedúcich zamestnancov, ktorí nariaďujú výkon práce. Dozviete sa kedy môžete a kedy nemôžete nariadiť výkon práce, pravidlá pre nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, možnosti nariadenia práce nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť, ako nariadiť/dohodnúť čerpanie dovolenky, pravidlá pre prekážky v práci, atď..
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Čas konania : 27.5.2021 od 9.00 do cca 15.00 hod
V cene webináru je aj rozsiahly písomný materiál. Účastníci získajú aj prístup k záznamu z webináru do 31.5.2022.

lektor : RNDr. Jana Motyčková

O B S A H

1. Pracovný čas (nezahŕňa pracovný čas v doprave)
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času rvrátane pravidiel počas krízovej situácie – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky, príklady
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Evidencia pracovného času a nadčasu
    - Pracovný čas pri domáckej práci a home-office od 1.3.2021

2. Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady
    - Za prácu v sobotu, v nedeľu - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
    - Za prácu v noci
    - Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
    - Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku vs. náhradné voľno
    - Príplatky pri domćakej práci od 1.3.2021

4. Prekážky v práci
   - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
   - Prekážka na strane zamestnávateľa od 4.4.2020
   - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch  

5. Dovolenka
    - Základná výmera dovolenky, zmeny v roku 2021, starostlivosť o dieťa, verejná služba
    - Zistenie nároku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Posudzovanie OČR, PN pre dovolenku
    - Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
    - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
    - Prečerpaná dovolenka

6. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
    - Výkon práce počas pohotovosti

40,00 € Neplatca DPH

Riadenie pracovného času pre vedúcich zamestnancov, nadčasy, dovolenky

Školenie je určené predovšetkým pre vedúcich zamestnancov, majiteľov menších firiem, ktorí nariaďujú výkon práce. Dozviete sa kedy môžete a kedy nemôžete nariadiť výkon práce, pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času, možnosti nariadenia práce nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť, ako nariadiť/dohodnúť čerpanie dovolenky, a to vrátane úprav platných v čase krízovej situácie.
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Čas konania : 14.6.2021 od 9.00 do 12.30
Účastníci získajú aj :
- pracovný materiál (rozsha 24 strán),
- prístup k záznamu z webináru do 30.6.2022,
- prístup do postservisu do 31.7.2021

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Riadenie pracovného času
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ,
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – určenie, podmienky počas mimoriadnej situácie
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas
    - Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce,
    - Nadčas -čo môže a čo nemôže zamestnanec odmietnuť,
    - Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Domácka práca a/alebo home-office od 1.3.2021
    - Práca z domu počas mimoriadnej situácie (tzv. home-office) - podmienky 
    - Domácka práca od 1.3.2021, pracovný čas počas domáckej práce

3. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity
    - Výkon práce počas pohotovosti

4. Dovolenka
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
    - Určovanie dovolenky počas mimoriadnej situácie

5. Pracovná cesta
    - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
    - Povinné voľno po pracovnej ceste

30,00 € Neplatca DPH

Dohody komplexne 2021

Dohody sú právne vzťahy, kde dochádza k veľkému množstvu chýb a nejasností, či pri uzatváraní a ukončovaní dohôd, pri stanovovaní pracovného času (hlavne mladistvých), posudzovaní pre SP a ZP. Cieľom seminára je objasniť komplexne túto problematiku, navrhnúť riešenia.
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Čas konania : 16.6.2021 od 9.00 do cca 12.00 hod
Účastníci získajú aj pracovný materiál a pristup k záznamu z webináru do 30.6.2022

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

Dohody komplexne 
    - Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
    - Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia
    - Dohody 15-ročných od 1.3.2021
    - DoBPŠ od 1.3.2021, dohody počas prázdnin po skončení školy
    - Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
    - Evidencia
    - Odmena dohodára, príplatky, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda
    - Podmienky práce mladistvých na dohody
    - Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
    - Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
    - Platenie poistného z dohôd, DoBPŠ, dohody dôchodcov, výnimky
    - Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, termíny, kódy, opakované uzatváranie dohôd
    - Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP
    - Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP
    - Vykazovanie dohôd v ZP
    - Dohoda a neprítomnosť v práci, PN dohodára
    - Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie poistného a vykazovanie
    - Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov
    - Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody

 

25,00 € Neplatca DPH

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky

Čo a na základe akých dokladov je možné zamestnancovi zraziť. Aké sú povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s exekučnými zrážkami, možné dôsledky neplnenia povinností. Výpočet výšky zrážky, ako postupovať pri viacerých exekúciách.
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Čas konania : 29.6.2021 od 9.00 do cca 14.00 hod
V cene je zahrnutý :
- prístup k záznamu zo školenia (videoškoleniu) do 30.6.2022
- písomný materiál
- prístup do postservisu (možnosť klásť otázky aj po skončení školenia)

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.

2. Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa.

3. Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka.

4. Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY.

5. Vyživované osoby, nepostihnuteľné sumy od 1.7.2021, zníženie nepostihnuteľnej sumy.

7. Prednostné a neprednostné pohľadávky.

7. Možnosť nižších alebo vyšších zrážok

8. Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.

9. Postup zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania

10. Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.

11. Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

40,00 € Neplatca DPH

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021

Povinnosti zamestnávateľa pri poskytovaní stravovania, finančný príspevok od 1.3.2021 a pravidlá jeho poskytovania, príklady, odporúčania, otázky a odpovede.
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Rozsah videoškolenia :  1 hod 58 min
Videoškolenie bude prístupné do 31.12.2021
Rozsah materiálu k videoškoleniu : 9 strán 

K videoškolenu je poskytovaný postservis. V postservise je možné písomne klásť otázky k téme videa, otázky a odpovede sú zverejnené pre všetkých, ktorí majú prístup.

OBSAH :

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021
    - Formy poskytovania stravovania
    - Okruh zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje stravovanie
    - Stravovanie počas pracovnej zmeny vs nadčas, stravovanie pri kratších úväzkoch, príklady
    - Finančný príspevok na stravovanie, výška, podmienky, odporúčaný postup poskytovania
    - Možnosť a spôsob výberu formy stravovania
    - Oslobodenie od dane, obmedzenia
    - Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
    - Nezáujem o stravovanie, neposkytnutie stravovania, dôsledky
    - Stravovanie starostov, konateľov, dohodárov, rôzne formy z daňového hľadiska
    - Stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci
    - Vzor interného predpisu

20,00 € Neplatca DPH

Zmeny v dávkach SP od apríla/mája 2021

Zmeny v nemocenských dávkach po novele prijatej 30.3.2021. Úprava minimálneho dôchodku pre sporiteľov. Tehotenské a ošetrovné od 1.4.2021.
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Rozsah videoškolenia : 2 hod 11 min
Videoškolenie bude prístupné do 30.9.2021
Rozsah materiálu k videoškoleniu : 16 strán 
K videoškolenu je poskytovaný postservis. V postservise je možné písomne klásť otázky k téme videa, otázky a odpovede sú zverejnené pre všetkých, ktorí majú prístup.

 

OBSAH

1. Zmeny v nemocenských dávkach v apríli 2021
    - Zmeny v nároku na materské (otcov)
    - Predĺženie poberania nemocenského v mimoriadnej situácii
    - Zmeny v ošetrovnom - zvýšenie dávky, možnosť prehodnotenia výšky dávky
    - Zvýšenie nemocenského
    - Zmena podmienok úrazového príplatku COVID

2. Zmeny v iných dávkach
    - Predĺženie poberania dávky v nezamestnanosti počas mimoriadnej situácie
    - Zmena v minimálnom dôchodku od mája 2021

3. Tehotenské a tehotenské štipendium

4. Zmeny v ošetrovnom a dlhodobé ošetrovné od 1.4.202120,00 € Neplatca DPH

Novela Zákonníka práce od 1.3.2021 a zmeny v dávkach sociálneho poistenia od 1.4.2021

Domácka práca od 1.3., stravovanie zamestnancov, ošetrovné od 1.4.2021, tehotenské.
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Rozsah videoškolenia :  2 hod 52 min
Videoškolenie bude prístupné do 30.9.2021
Rozsah materiálu k videoškoleniu : 19 strán 

K videoškolenu je poskytovaný postservis. V postservise je možné písomne klásť otázky k téme videa, otázky a odpovede sú zverejnené pre všetkých, ktorí majú prístup.

 

1. Novela Zákonníka práce od 1.3.2021
    - Domácka práca od 1.3.2021
    - Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021
    - Ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021 (dohody študentov, dovolenky,...)

2. Zmeny v dávkach sociálneho poistenia od 1.4.2021
    
- Podmienky nároku na ošetrovné od 1.4.2021, ošetrovné v ochrannej lehote
    - Krátkodobé ošetrovné, dlhodobé ošetrovné, ošetrovné v čase mimoriadnej situácie
    - Ošetrovné a platenie poistného do SP, oznamovanie do ZP, dokladovanie
    - Ošetrovné - príklady
    - Tehotenské, podmienky nároku, výška
    - Ako neprísť o tehotenské
    - Tehotenské štipendium

3. Daňový bonus na dieťa v RZD 2020 - zmena prijatá 29.1.2021
   
- Započítanie príjmov z ošetrovného a iných príjmov
    - preukazovanie

25,00 € Neplatca DPH

Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení

Pri štatutároch a iných právnych vzťahoch sa zabúda, že to nie sú pracovné pomery a preto sa aj odlišne posudzujú rôzne situácie, školenie sa zameriava na ich posúdenie v sociálnom a zdravotnom poistení.
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Záznam z 12.5.2020
Rozsah videa : 1 hod
Prístup k videoškoleniu do 31.12.2021 
Textový materiál : 9 strán

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

- Vznik a zánik právneho vzťahu s nárokom na príjem zo závislej činnosti štatutárov, spoločníkov, členov dozornej rady – posudzovanie pre SP
- Vznik a zánik právneho vzťahu poslancov, členov obecných rád, komisií – posudzovanie pre SP
- Štatutár a iné s pravidelným príjmom – prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP
- Štatutár a iné s nepravidelným príjmom - prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP, evidenčný list dôchodkového poistenia
- Výnimky z platenia poistného u dôchodcov, posudzovanie od 1.1.2020
- Súbeh viacerých právnych vzťahov
- Práceneschopnosť, poberanie materského, oznamovanie do ZP, vykazovanie v SP

10,00 € Neplatca DPH