Zoznam školení - RNDr. Jana Motyčková

Zmeny v dávkach SP od apríla/mája 2021

Zmeny v nemocenských dávkach po novele prijatej 30.3.2021. Úprava minimálneho dôchodku pre sporiteľov. Tehotenské a ošetrovné od 1.4.2021.
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Čas konania webinára : 15.4.2021 od 9.00 do cca 11.30

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Zakúpením získate prístup :
- k  záznamu z webináru a písomnému materiálu na dobu do 30.6.2021.
- k postservisu k videu do 30.6.2021 (v postservise je možné dodatočne písomne klásť otázky k téme videa, otázky a odpovede sú zverejnené pre všetkých, ktorí majú prístup)

OBSAH

1. Zmeny v nemocenských dávkach v apríli 2021
    - Zmeny v nároku na materské (otcov)
    - Predĺženie poberania nemocenského v mimoriadnej situácii
    - Zmeny v ošetrovnom - zvýšenie dávky, možnosť prehodnotenia výšky dávky
    - Zvýšenie nemocenského
    - Zmena podmienok úrazového príplatku COVID

2. Zmeny v iných dávkach
    - Predĺženie poberania dávky v nezamestnanosti počas mimoriadnej situácie
    - Zmena v minimálnom dôchodku od mája 2021

3. Tehotenské a tehotenské štipendium

4. Zmeny v ošetrovnom a dlhodobé ošetrovné od 1.4.202120,00 € Neplatca DPH

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021

Povinnosti zamestnávateľa pri poskytovaní stravovania, finančný príspevok od 1.3.2021 a pravidlá jeho poskytovania, príklady, odporúčania, otázky a odpovede.
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Čas konania : 19.4.2021 od 9.00 do 11.00

Zakúpením získate prístup :
- k  záznamu z webináru a písomnému materiálu na dobu do 30.6.2021.
- k postservisu k videu do 30.6.2021 (v postservise je možné dodatočne písomne klásť otázky k téme videa, otázky a odpovede sú zverejnené pre všetkých, ktorí majú prístup)

OBSAH :

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021
    - Formy poskytovania stravovania
    - Okruh zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje stravovanie
    - Stravovanie počas pracovnej zmeny vs nadčas, stravovanie pri kratších úväzkoch, príklady
    - Finančný príspevok na stravovanie, výška, podmienky, odporúčaný postup poskytovania
    - Možnosť a spôsob výberu formy stravovania
    - Oslobodenie od dane, obmedzenia
    - Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
    - Nezáujem o stravovanie, neposkytnutie stravovania, dôsledky
    - Stravovanie starostov, konateľov, dohodárov, rôzne formy z daňového hľadiska
    - Stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci
    - Vzor interného predpisu

20,00 € Neplatca DPH

Daňové povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov 2020/2021

Zmeny v dani z príjmov - závislá činnosť, termíny povinností, vyhlásenie k dani, žiadosť o RZD, podmienky pre priznanie nezdaniteľných časí a daňových bonusov, výška, dokladovanie, RZD, vysporiadanie dane. Video bude dostupné po 18.1.2021
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Zakúpením získate prístup :
- k videoškoleniu a písomnému materiálu na dobu do 30.4.2021.
- k postservisu k videu do 30.4.2021 (v postservise je možné dodatočne písomne klásť otázky k téme videa, otázky a odpovede sú zverejnené pre všetkých, ktorí majú prístup)

Videoškolenie je rozčlenené na kapitoly, čo umožňuje jednoduchú orientáciu.

Rozsah videa cca 3,5 hod, písomného materiálu 33 strán

 

1. Zmeny v dani z príjmov zo závislej činnosti a daňové parametre v r. 2021
    - Daňové parametre 2021 – závislá činnosť
    - Zmeny v nezdaniteľných častiach, daňovom bonuse na deti, dokladovanie dôchodku
    - Nepeňažné plnenie – doprava do zamestnania
    - Letná a vianočná odmena v r. 2021

2. Daňové povinnosti zamestnávateľa
    - Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v r. 2021
    - Termíny v súvislosti s RZD
    - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
    - Ročné zúčtovanie dane (vs. daňové priznanie)

3. Ročné zúčtovanie dane za rok 2020
    - Žiadosť o ročné zúčtovanie dane
    - Nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, na manžela/manželku, na DDS, na kúpeľnú starostlivosť – podmienky, uplatňovanie, dokladovanie, výpočet
    - Daňový bonus na dieťa a DB na zaplatené úroky – podmienky, doklady, výpočet
    - Dodatočne uplatnené poistné a príspevky v RZD
    - Letná a vianočná odmena potvrdení a v RZD
    - Rekreačné príspevky, príspevky na športovú činnosť dieťaťa v potvrdení o zdaniteľnom príjme a v RZD
    -Výpočet dane a vysporiadanie daňových nedoplatkov a preplatkov, oprava chýb

35,00 € Neplatca DPH

Novela Zákonníka práce od 1.3.2021 a zmeny v dávkach sociálneho poistenia od 1.4.2021

Domácka práca od 1.3., stravovanie zamestnancov, ošetrovné od 1.4.2021, tehotenské.
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Videoskolenie bude sprístupnené najskôr 20.2.2021

Videoškolenie bude obsahovať záznam z webinára 19.2.2021 (rozsah cca 2,5-3 hod) a príslušný pracovný materiál. 

Zakúpením získate prístup :
- k videoškoleniu a materiálu zo školenia na dobu do 30.6.2021.
- k postservisu k videu do 30.6.2021 (v postservise je možné dodatočne písomne klásť otázky k téme videa, otázky a odpovede sú zverejnené pre všetkých, ktorí majú prístup)

 

1. Novela Zákonníka práce od 1.3.2021
    - Domácka práca od 1.3.2021
    - Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021
    - Ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021 (dohody študentov, dovolenky,...)

2. Zmeny v dávkach sociálneho poistenia od 1.4.2021
    
- Podmienky nároku na ošetrovné od 1.4.2021, ošetrovné v ochrannej lehote
    - Krátkodobé ošetrovné, dlhodobé ošetrovné, ošetrovné v čase mimoriadnej situácie
    - Ošetrovné a platenie poistného do SP, oznamovanie do ZP, dokladovanie
    - Ošetrovné - príklady
    - Tehotenské, podmienky nároku, výška
    - Ako neprísť o tehotenské
    - Tehotenské štipendium

3. Daňový bonus na dieťa v RZD 2020 - zmena prijatá 29.1.2021
   
- Započítanie príjmov z ošetrovného a iných príjmov
    - preukazovanie

25,00 € Neplatca DPH

Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci - aj v čase mimoriadnej situácie

Školenie je určené nielen pre mzdové učtárne, ale aj pre vedúcich zamestnancov, ktorí nariaďujú výkon práce. Dozviete sa kedy môžete a kedy nemôžete nariadiť výkon práce, pravidlá pre nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, možnosti nariadenia práce nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť, ako nariadiť/dohodnúť čerpanie dovolenky, pravidlá pre prekážky v práci, atď..
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Záznam z webinára - rozsah cca 5 hod, záznam je prístupný do 31.5.2021, videoškolenie je možné sledovať opakovane.
Písomný materiál, rozsah 48 strán

lektor : RNDr. Jana Motyčková

O B S A H

1. Pracovný čas po novele Zákonníka práce od 4.4.2020 (nezahŕňa pracovný čas v doprave)
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času rvrátane pravidiel počas krízovej situácie – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia od 4.4.2020, podmienky, príklady
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady
    - Za prácu v sobotu, v nedeľu - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
    - Za prácu v noci
    - Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
    - Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku vs. náhradné voľno

3. Pracovná cesta z hľadiska pracovného času
    - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
    - Povinné voľno po pracovnej ceste

4. Prekážky v práci
    - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
    - Prekážka na strane zamestnávateľa od 4.4.2020
    - OČR z hľadiska Zákonníka práce vs. dávka ošetrovné od 27.3.2020
    - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
    - Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka    

5. Dovolenka
    - Základná výmera dovolenky v roku 2020, starostlivosť o dieťa, verejná služba
    - Zistenie nároku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Posudzovanie OČR, PN pre dovolenku
    - Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny (zmeny v mimoriadnej situácii), podmienky
    - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
    - Prečerpaná dovolenka

6. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
    - Výkon práce počas pohotovosti

40,00 € Neplatca DPH

Dohody komplexne. Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení

Dohody sú právne vzťahy, kde dochádza k veľkému množstvu chýb a nejasností, či pri uzatváraní a ukončovaní dohôd, pri stanovovaní pracovného času (hlavne mladistvých), posudzovaní pre SP a ZP. Cieľom seminára je objasniť komplexne túto problematiku, navrhnúť riešenia. Pri štatutároch a iných právnych vzťahoch sa zabúda, že to nie sú pracovné pomery a preto sa aj odlišne posudzujú rôzne situácie, školenie sa zameriava na ich posúdenie v sociálnom a zdravotnom poistení.
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

2 videoškolenia - záznam z 12.5.2020 :
Dohody komplexne : rozsah videa 3,5 hod, textový materiál 28 strán
Štatutári, poslanci a iné právne vzťahy v sociálnom a zdravotnom poistení : rozsah videa 1 hod, textový materiál 9 strán
Videoškolenia je možné sledovať opakovane. Prístup k videoškoleniam je do 31.5.2021

lektor : RNDr. Jana Motyčková

 OBSAH

1. Dohody komplexne 
    - Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
    - Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia
    - Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
    - Evidencia
    - Odmena dohodára, príplatky, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda
    - Podmienky práce mladistvých na dohody
    - Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
    - Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
    - Platenie poistného z dohôd, DoBPŠ, dohody dôchodcov, výnimky, zmeny od 1.1.2020
    - Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, termíny, kódy, opakované uzatváranie dohôd
    - Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP
    - Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP
    - Vykazovanie dohôd v ZP
    - Dohoda a neprítomnosť v práci, PN dohodára
    - Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie poistného a vykazovanie
    - Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov
    - Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody

2. Štatutár, člen štatutárneho orgánu, člen dozornej rady, spoločník s.r.o., poslanci, členovia komisií
    - 
Vznik a zánik právneho vzťahu s nárokom na príjem zo závislej činnosti štatutárov, spoločníkov, členov dozornej rady – posudzovanie pre SP
    - Vznik a zánik právneho vzťahu poslancov, členov obecných rád, komisií – posudzovanie pre SP
    - Štatutár a iné s pravidelným príjmom – prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP
    - Štatutár a iné s nepravidelným príjmom - prihlasovanie a vykazovanie v SP, platenie poistného, prihlasovanie do ZP, evidenčný list dôchodkového poistenia
    - Výnimky z platenia poistného u dôchodcov, posudzovanie od 1.1.2020
    - Súbeh viacerých právnych vzťahov
    - Práceneschopnosť, poberanie materského, oznamovanie do ZP, vykazovanie v SP

 

35,00 € Neplatca DPH

Mzdová učtáreň na prelome rokov 2020/2021

Nárok na dovolenku 2020, zmena výšky úväzku a dôsledky, minimálna mzda a príplatky 2021, oznamovacie povinnosti zamestnávateľa, zmeny v nezdaniteľných častiach, DB, rekreačný príspevok, 13., 14. plat, úrazový príplatok, RP, dôchodkový vek, minimálny dôchodok, zmeny v ošetrovnom
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Videoškolenie obsahuje záznam z webináru 18.12.2020 (rozsah cca 4,5 hod) a pracovný materiál v rozsahu 45 strán. 

Zakúpením získate prístup :
- k videoškoleniu a materiálu zo školenia na dobu do 31.3.2021.
- k postservisu k videu do 31.3.2021 (v postservise je možné dodatočne písomne klásť otázky k téme videa, otázky a odpovede sú zverejnené pre všetkých, ktorí majú prístup)

 

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Mzdová učtáreň na prelome rokov 2020/ 2021

1. Mzdová učtáreň v čase mimoriadnej situácie
    - Nárok na ošetrovné po 23.9.2020
    - Úrazový príplatok COVID
    - Rodičovský prśiepvok COVID od 1.11.2020
    - Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú od 17.6.2020
    - Prekážka v práci na strane zamestnávateľa
    - Dovolenka v r.2020/2021, určenie čerpania dovolenky
    - Ukončenie zamestnania v súvislosti s príspevkami Prvá pomoc plus
    - Zníženie úväzku zamestnancov – dopad na dovolenky, nadčasy, výšku mzdy a priemerný zárobok

2. Zmeny v priebehu roku 2020
    - Predkladanie eldp do SP
    -  13. dôchodok

3. Parametre v r.2021
    - Minimálna mzda, sadzby príplatkov, zákonné zmeny
    - Daňové parametre
    - SP, ZP a iné parametre

4. Zmeny v sociálnom poistení od r. 2021
    - Zavedenie identifikačného čísla právneho vzťahu v SP od 1.1.2021
    - Zmeny v oznamovacích povinnostiach zamestnávateľa
    - Zmeny v dôchodkovom veku, prechodné ustanovenia
    - Zmeny v minimálnom dôchodku
    - Ďalšie zmeny v sociálnom poistení

5. Zmeny v zdravotnom poistení – elektronické oznamovanie

6. Zmeny v zákone o dani z príjmu – závislá činnosť
    - Zmeny v nezdaniteľných častiach, daňovom bonuse na deti, dokladovanie dôchodku
    - Zmeny vo vyhlásení, v ročnom zúčtovaní dane
    - Zmeny v plenniach oslobodených od dane 

7. Ďalšie zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť v priebehu r. 2021
    - Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021
    - Tehotenská dávka a tehotenské štipendium
    - Domácka práca a telepráca od 1.3.2021
    - Finančný príspevok na stravovanie
    - Ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021 (dohody mladistvých a DoBPŠ, ,...)

    

40,00 € Neplatca DPH

Mzdová učtáreň v januári 2021

Dovolenky 2020/20201, krátenie, preplatenie, aktuálne ošetrovné, rodičovský príspevok, minimálna mzda a mzdové nároky 2021, IČPV v SP, zmeny v oznamovacích povinnostiach pre SP a ZP, daňové povinnosti na začiatku roka.
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Videoskolenie bude sprístupnené najskôr 30.1.2021

Videoškolenie bude obsahovať záznam z webinára 28.1.2021 a príslušný pracovný materiál 

Zakúpením získate prístup :
- k videoškoleniu a materiálu zo školenia na dobu do 31.3.2021.
- k postservisu k videu do 31.3.2021 (v postservise je možné dodatočne písomne klásť otázky k téme videa, otázky a odpovede sú zverejnené pre všetkých, ktorí majú prístup)

 

lektor : RNDr. Jana Motyčková

1. Mzdová učtáreň v čase mimoriadnej situácie
    - Výmera dovolenky v r.2020/2021, výpočet nároku na dovolenku – starostlivosť o dieťa, dlhodobé ošetrovné, prekážka na strane zamestnávateľa
    - Aktuálne podmienky nároku na ošetrovné
    - Úrazový príplatok pri PN – COVID 19
    - Pandemický rodičovský príspevok vs rodičovská dovolenka
    - Zmena výšky úväzku zamestnancov – dopad na dovolenky, nadčasy, výšku mzdy a priemerný zárobok
    - Ukončenie zamestnania v súvislosti s príspevkami Prvá pomoc (plus)
    - Vznik/zánik poistenia szčo v súvislosti s koronakrízou
    - Otázky a odpovede

2. Parametre v r.2021 
    - Minimálna mzda, sadzby príplatkov, zákonné zmeny
    - Daňové parametre
    - SP, ZP a iné parametre

3. Zmeny v sociálnom poistení od r. 2021
    - Zavedenie identifikačného čísla právneho vzťahu v SP od 1.1.2021
    - Zmeny v oznamovacích povinnostiach zamestnávateľa, zmeny pri PN, OČR, materskom
    - Zmeny v dôchodkovom veku, prechodné ustanovenia, vplyv na platenie poistného
    - Zmeny v minimálnom dôchodku
    - Ďalšie zmeny sociálnom poistení

4. Zmeny v zdravotnom poistení – elektronické oznamovanie 

5. Zmeny v zákone o dani z príjmu – závislá činnosť 
    - Zmeny v nezdaniteľných častiach, daňovom bonuse na deti, dokladovanie dôchodku
    - Zmeny vo vyhlásení, postupov pri ročnom zúčtovaní dane
    - Nepeňažné plnenie – doprava do zamestnania
    - Letná a vianočná odmena v r. 2021

6. Daňové povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov
    - Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v r. 2021
    - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch    
    - Termíny v súvislosti s RZD (potvrdenie, žiadosť, RZD)

40,00 € Neplatca DPH

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky

Čo a na základe akých dokladov je možné zamestnancovi zraziť. Aké sú povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s exekučnými zrážkami, možné dôsledky neplnenia povinností. Výpočet výšky zrážky, ako postupovať pri viacerých exekúciách.
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Záznam z webinára : rozsah 4 hod, záznam je prístupný do 30.6.2021, videoškolenie je možné sledovať opakovane.
Písomný materiál : rozsah 24 strán

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.

2. Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa.

3. Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka.

4. Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY.

5. Vyživované osoby, nepostihnuteľné sumy v r. 2020, zníženie nepostihnuteľnej sumy.

7. Prednostné a neprednostné pohľadávky.

7. Možnosť nižších alebo vyšších zrážok

8. Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.

9. Postup zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania

10. Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.

11. Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

30,00 € Neplatca DPH