Zoznam školení - RNDr. Jana Motyčková

Webináre

Pripravované webináre

Telefonické konzultácie

Telefonické konzultácie k mzdovej problematike poskytované RNDr. Janou Motyčkovou
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Služba poskytovaná od 1.9.2021.

Na špeciálnom telefónnom čísle Vám zodpoviem Vaše otázky v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00. Konzultácie budú poskytované len predplatiteľom, ktorí budú identifikovaní ich telefónnym číslom. V prípade, že nebudem môcť zdvihnúť telefón, zavolám späť najneskôr najbližší pracovný deň. Konzultácie nebudú poskytované 15 pracovných dní v roku, ktoré budú predplatieľom vopred oznámené.

Cena za 20 min telefonických konzultácií je 20 €. Je možné zakúpiť násobky 20 minút (do košíka vložíte viac krát, resp. uvediete iný počet, napr. počet 3 = 60 minút).  Zakúpený rozsah je možné čerpať postupne na viac krát, napr. 5 krát po 4 minúty ("sekundová tarifikácia"). O priebežnom zostatku minút budú predplatitelia informovaní. V objednávke (v poznámke pri platbe) je potrebné uviesť telefónne číslo, z ktorého bude predplatiteľ telefonovať, je možné uviesť viac čísel, ktoré budú fakturované spoločne. Hovory z iných, nepredplatených čísel nebudú prijímané. Ak v rámci telefonátu predplatiteľ prečerpá svoj zostatok, zvyšná časť bude dofakturovaná sumou 1,50 €/min.

20,00 € Neplatca DPH

Videoškolenia

Aktuálne videoškolenia
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

(záznam z webinára 29.6.2022)

Lektor : RNDr. Jana Motyčková
Rozsah videoškolenia : 2 hod 2 min
Rozsah písomné materiálu : 16 strán
Prístup videoškoleniu do 31.12.2022

OBSAH

1. Daňový bonus na dieťa od 1.7.2022
    - Výška DB priznaná zamestnávateľom mesačne od 1.7.2022, príklady
    - Daňový bonus v ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2022, príklady
    - SZČO a daňový bonus, príklady
    - Výška daňového bonusu v roku 2023

2. Zmeny v dôchodkovom systéme 2022/2023
    - Minimálna suma pre priznanie predčasného starobného dôchodku od 1.7.2022 a jej pripravovaná zmena 
    - Rodičovský dôchodok od r. 2023
    - Úpravy dôchodkového veku od ročníka 1967
    - Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov od r. 2023
    - Zmeny vo výpočte ADH (aktuálnej dôchodkovej hodnoty) od r. 2023

24,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

(záznam z webinára 29.6.2022)

Lektor : RNDr. Jana Motyčková
Rozsah videoškolenia : 2 hod 54 min
Rozsah písomné materiálu : 21 strán
Prístup videoškoleniu do 31.12.2022

O B S A H

1. Dôchodky zo sociálneho poistenia 
    - Podmienky nároku na starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok
    - Dôchodkový vek
    - Výpočet dôchodkov, obdobia poistenia, zohľadnenie príjmu, vymeriavacieho základu, zohľadnenie II. piliera
    - Minimálny dôchodok, zohľadnenie dôb poistenia
    - Zvyšovanie dôchodkov
    - Dôchodkové poistenie platené štátom
    - Dôchodky pri práci vo viacerých štátoch EÚ
    - Zmeny vo výplate dôchodkov od 1.6.2022 (výplata počas PN)

2. Zmeny v dôchodkoch (pripravované)
    - Minimálna suma pre priznanie predčasného starobného dôchodku od 1.7.2022 a zmena od 1.8.2022
    - Rodičovský dôchodok od r. 2023
    - Úpravy dôchodkového veku od ročníka 1967
    - Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov od r. 2023
    - Zmeny vo výpočte ADH (aktuálnej dôchodkovej hodnoty) od r. 2023
    - Zmeny v započítaní dôb

31,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

(záznam z webinára 20.6.2022)

Lektor : RNDr. Jana Motyčková
Rozsah videoškolenia : 4 hod 24 min
Rozsah písomné materiálu : 27 strán
Prístup videoškoleniu do 31.5.2023

OBSAH

 • Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky
 • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa
 • Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka
 • Nepostihnuteľné sumy po zmene v r. 2022 od 1.7.2022, vyživované osoby
 • Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY od 1.7.2022
 • Prednostné a neprednostné pohľadávky
 • Možnosť nižších alebo vyšších zrážok
 • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY
 • Postup zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania
 • Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa
 • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca
50,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

(záznam z webinára 26.5.2022)
Lektor : RNDr. Jana Motyčková
Rozsah videoškolenia : 1 hod 43 min
Prístup k videoškoleniu :  do 31.12.2022

OBSAH

1. Elektronické PN a ďalšie zmeny v sociálnom poistení od 1.6.2022  
   - Úprava ochrannej lehoty pre tehotné, zmeny v materskom
   - Zmeny v podpornej dobe, zmeny v nároku na nemocenské dávky, započítanie dôb
   - Elektronické potvrdzovanie dočasnej práceneschopnosti a zmeny v oznamovacích povinnostiach pri PN, výplata dávok, prechodné obdobie
   - Zmeny v započítaní dôb pre dôchodky a dávky v nezamestnanosti
   - Zmena v nároku na výplatu dôchodkov
   - Ďalšie zmeny v sociálnom poistení

2. Dohody na sezónne práce (pripravované od 1.1.2023)
   - Podmienky na uzatvorenie, pracovný čas
   - Posudzovanie v zdravotnom poistení
   - Posudzovanie v sociálnom poistení, odvodová odpočítateľná položka

20,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Lektor : RNDr. Jana Motyčková
Záznam z webinára  26.5..2022, záznam je prístupný do 30.4.2023
Rozsah videa : 3 hod 22 min
Rozsah písomného materiálu :  35 strán

OBSAH

Dohody komplexne  

1. Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá
    - Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia
    - Dohody mladistvých a DoBPŠ, dohody počas prázdnin po skončení školy
    - Dohody na sezónne práce (pravdepodobne od 1.1.2023)

2. Pracovný čas a odmeňovanie dohodára
    - Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
    - Evidencia
    - Odmena dohodára, príplatky, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda

3. Daň a poistné z dohôd
    - Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
    - Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
    - Platenie poistného z dohôd, DoBPŠ, dohody dôchodcov, výnimky
    - Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, termíny, kódy, opakované uzatváranie dohôd
    - Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP
    - Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP
    - Vykazovanie dohôd v ZP

4. Nemocenské dávky, eldp
    - Dohoda a neprítomnosť v práci, PN dohodára
    - Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie poistného a vykazovanie
    - Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov

5. Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody

6. Prpravované zmeny Zákonníku práce pre dohody

30,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Lektor : RNDr. Jana Motyčková
Záznam z webinára 1.4.2022, záznam je prístupný do 30.6.2022
Rozsah videa : 3 hod 5 min
Rozsah písomného materiálu :  24 strán

OBSAH :

Aktuálne informácie o podpore v čase skrátenej práce, posudzovanie obdobia skrátenej práce, podmienky a výška podpory, žiadosť, poistné. Podmienky zamestnávania Ukrajincov - odídencov, azylantov, daň, SP a ZP. Ďalšie zmeny schválené/pripravované v NR SR.

1. Kurzarbeit – podpora v čase skrátenej práce od 1.3.2022, po zverejnení informácií z MPSVaR
    - Podmienky poskytnutia podpory u zamestnávateľa a u zamestnanca
    - Obdobie skrátenej práce, posudzovanie, príklady
    - Dohoda o poskytnutí podpory
    - Žiadosť o podporu, obsah, príklad
    - Výška podpory
    - Oslobodenie od dane, poistné
    - Zmeny v sociálnom poistení v súvislosti s kurzarbeit
    - Zmena výkazu preddavkov na ZP

2. Zamestnávanie Ukrajincov – odídenci, azylanti
    - Podmienky, povinnosti voči ÚP
    - Lex Ukrajina
    - Daň, zdravotné poistenie, sociálne poistenie

3. Ďalšie zmeny
    - Výpoveď zamestnancom so ZPS
    - Informácia o novele nelegálneho zamestnávania od r. 2023
    - Pripravované dohody na sezónne práce

28,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Rozsah videoškolenia :  cca 5 hod
Videoškolenie bude prístupné do 31.8.2022
Rozsah materiálu k videoškoleniu : 48 strán 

O B S A H

1. Pracovný čas (nezahŕňa pracovný čas v doprave)
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času rvrátane pravidiel počas krízovej situácie – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky, príklady
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Evidencia pracovného času a nadčasu
    - Pracovný čas pri domáckej práci a home-office od 1.3.2021

2. Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady
    - Za prácu v sobotu, v nedeľu - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
    - Za prácu v noci
    - Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
    - Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku vs. náhradné voľno
    - Príplatky pri domćakej práci od 1.3.2021

4. Prekážky v práci
   - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
   - Prekážka na strane zamestnávateľa od 4.4.2020
   - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch  

5. Dovolenka
    - Základná výmera dovolenky, zmeny v roku 2021, starostlivosť o dieťa, verejná služba
    - Zistenie nároku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
    - Posudzovanie OČR, PN pre dovolenku
    - Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
    - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
    - Prečerpaná dovolenka

6. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
    - Výkon práce počas pohotovosti

40,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Rozsah videoškolenia :  3 hod 
Rozsah materiálu k videoškoleniu : 18 strán 
Videoškolenie bude prístupné do 31.8.2022

OBSAH

1. Náhrada príjmu pri PN

2.  Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky
    - Ochranná lehota 
    - Podmienky nároku u zamestnancov
    - Podmienky nároku pre povinne poistené szčo a dobrovoľne nemocensky poistené osoby

3. Druhy dávok, podmienky nároku na jednotlivé dávky
    - Nemocenské, predĺženie podpornej doby od 1.5.2021
    - Ošetrovné, zmeny od 1.4.2021, dhodobé ošetrovné
    - Ošetrovné v čase krízovej situácie v súvislosti s COVID-19 (pandemické ošetrovné)
    - Výška ošetrovného, možnosť prepočtu dávky po novele od 10.4.2021/1.7.2021, u koho má význam
    - Tehotenské od 1.4.2021
    - Vyrovnávacia dávka
    - Materské matky, materské otca, zmena od 1.5.2021

4. Výška dávky - denný vymeriavací základ
    - DVZ, rozhodujúce obdobie
    - Rozhodujúce obdobie - zamestnanci
    - Rozhodujúce obdobie - szčo
    - RO - dobrovoľne poistené osoby
    - Pravdepodobný DVZ

5. Príklady a otázky

25,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

lektor : RNDr. Jana Motyčková

Rozsah videoškolenia :  3 hod 
Rozsah materiálu k videoškoleniu : 24 strán 
Videoškolenie bude prístupné do 31.8.2022

OBSAH

1. Riadenie pracovného času
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ,
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – určenie, podmienky počas mimoriadnej situácie
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas
    - Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce,
    - Nadčas -čo môže a čo nemôže zamestnanec odmietnuť,
    - Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Domácka práca a/alebo home-office od 1.3.2021
    - Práca z domu počas mimoriadnej situácie (tzv. home-office) - podmienky 
    - Domácka práca od 1.3.2021, pracovný čas počas domáckej práce

3. Pohotovosť
    - Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity
    - Výkon práce počas pohotovosti

4. Dovolenka
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
    - Určovanie dovolenky počas mimoriadnej situácie

5. Pracovná cesta
    - Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty
    - Povinné voľno po pracovnej ceste

30,00 € Neplatca DPH