Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.7.2024

Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.júla 2024

autor : RNDr. Jana Motyčková

Základná suma, ktorá sa odpoćítava z čistej mzdy pri výpočte zrážok zo mzdy sa skladá z nepostihnuteľnej sumy na povinného a na vyživované osoby. Nepostihnuteľné sumy sú naviazané na výšku životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (ŽM) platného v mesiaci, za ktorý sa zrážka vykonáva. Od tejto sumy životného minima je závislá aj suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy zráža bez obmedzenia. Keďže životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu sa od 1.7.2024 zvyšuje na 273.99 €, od tohto dátumu sa menia aj nepostihnuteľné sumy a suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy zráža celý, bez obmedzenia. Jednotlivé nepostihnuteľné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Ak má zamestnanec viacero pohľadávok, na ktoré sa vykonávajú zrážky, pre každý typ pohľadávky sa  počítajú iné výšky tretín.

Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2024 do 30.6.2025

Pre neprednostné pohľadávky
    - na povinného : 140 % ŽM = 383,58 €
    - na vyživovanú osobu : 25 % zo sumy na povinného = 95,89 € alebo
    - na vyživovanú osobu : 50 % zo sumy na povinného, ak poviný.je poberateľom dôchodku = 191,79 €

Pre prednostné pohľadávky okrem výživného na maloleté dieťa : 
    - na povinného : 100 % ŽM = 273,99 €
    - na vyživovanú osobu : 25 % zo sumy na povinného = 68,49 € alebo
    - na vyživovanú osobu : 50 % zo sumy na pov., ak povinný je poberateľom dôchodku = 136,99 €

Pre pohľadávky výživného na maloleté dieťa
    - na povinného : 70 % zo 60 % ŽM = 115,07 €
    - na vyživovanú osobu :  70 % z 25 % ŽM = 47,94 € alebo
    - na vyživovanú osobu : 70 % z 50 % ŽM, ak povinný je poberateľom dôchodku = 95,89 €

Pri pokutách za priestupky (nariadenie výkonu rozhodnutia), pri ktorých je možné zrážku vykonať aj z dávok (v hmotnej núdzi) - ide o prednostné pohľadávky :
    - na povinného : 50 % ŽM = 136,99 €
    - na vyživovanú osobu : 25 % ŽM = 68,49 € 

Suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy zráža celý je 3-násobok nepostihnuteľnej sumy na povinného pri neprednostnej pohľadávke, t.j. 1150,74 €.

www.mzdymotyckova.sk

Stiahnite si článok v PDF