Materské otca - zmena zdravotného poistenia matky od 30.12.2018

autor : RNDr. Jana Motyčková

Podľa novely Zákona o zdravotnom poistení prijatej 29.11.2018 v NR SR dochádza od 30.12.2018 k zmene podmienok pre poistenie štátom z dôvodu starostlivosti o dieťa do 6 rokov.

Novela je súčasťou novely zákona 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach - článok III novely.

Ak bude novela podpísaná prezidentom, od 30.12.2018 nebude možné, aby bol niekto poistencom štátu z dôvodu starostlivosti o dieťa do 6 rokov, ak iná osoba na toto dieťa poberá materské alebo rodičovský príspevok. Táto možnosť sa v súčasnosti využíva predovšetkým v prípadoch, kedy na dieťa poberá materské otec a zároveň na to isté dieťa je poistencom štátu matka dieťaťa. Podľa tejto novely matka príde o poistenie štátom a stane sa samoplatiteľom (ak nemá iného platiteľa poistného), viď príklad.

Poistencom štátu podľa § 11 ods. 7 písm. j) je fyzická osoba, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do 6 rokov, ale od 30.12.2018 len vtedy, ak štát nie je platiteľom poistného za inú osobu

  • z dôvodu poberania rodičovského príspevku na to isté dieťa
  • z dôvodu poberania materského alebo ošetrovného na totožné dieťa a
  • z dôvodu celodennej a riadnej starostlivosti o to isté dieťa

Ak poistenec prestane byť poistencom štátu na zdravotné poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa do 6 rokov, má povinnosť sa z tohoto poistenia odhlásiť do 8 dní po skončení poistenia štátom. V týchto prípadoch majú niektoré matky ešte možnosť byť poistencami štátu z dôvodu starostlivosti o iné (napr. staršie) dieťa do 6 rokov, sú ale povinné túto zmenu do ZP oznámiť. Dieťa nesmie navštevovať škôlku alebo jasle na viac ako 4 hodiny denne.

Poistenec, ktorý nie je považovaný za zamestnanca, szčo alebo poistenca štátu podľa Zákona o zdravotnom poistení, je samoplatiteľom. Samoplatiteľ má povinnosť sa prihásiť do ZP ako platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona (samoplatiteľ) a to do 8 dní. Samoplatiteľ je povinný platiť preddavky na zdravotné poistenie a to vo výške určenej sadzbou poistného 14% (prípadne 7% držiteľ preukazu ZŤP) z vymeriavacieho základu, ktorý si určil v prihláške, najmenej však mesačne z minimálneho základu. Minimálny základ samoplatiteľa je
- v roku 2018  456 € mesačne
- v roku 2019  477 € mesačne
Preddavky na poistné sú splatné do 8. dňa nasledujúceho mesiaca.

Keďže novela je účinná od 30.12.2018, v "aktuálnych" prípadoch otcov poberajúcich materské sa matky stanú samoplatiteľmi od 30.12.2018, a sú povinné
- do 8 dní odhlásiť sa z poistenia štátom a prilásiť sa ako samoplatiteľ
- za 2 dni r. 2018 zaplatiť poistné z určeného vymeriavacieho základu, najmenej z pomernej časti minimálneho základu za 2 dni poistenia, čo je vymeriavací základ 456/31x 2 = 29,41 € a poistné 14 % = 4,11 €.
Minimálna výška predddavku na zdravotné poistenie samoplatiteľa pri sadzbe 14 % je v r. 2019 66,78 € mesačne.

Príklad
Otec dieťaťa poberá materské na dieťa Luciu od 1.9.2018 a bude ho poberať do 15.3.2019. Matka dieťaťa je kvôli starostlivosti o Luciu na rodičovskej dovolenke zo zamestnania, ale nepoberá rodičovský príspevok. Matka dieťaťa sa od 1.9.2018 prihlásila v ZP na poistenie štátom z dôvodu starostlivosti o dieťa do 6 rokov (Luciu).
Od 1.9.2018 sú poistencami štátu :

  • otec Lucie z dôvodu poberania materského
  • matka Lucie z dôvodu starostlivosti o dieťa do 6 rokov (Luciu)

Od 30.12.2018 nemôže matka byť poistencom štátu z dôvodu starostlivosti o Luciu. Poistenie jej zaniká, posledný deň poistenia štátom je 29.12.2018. Matka je povinná sa z poistenia štátom odhlásiť do 8 dní. Ak nebude poistená ako zamestnanec (napr. z dohody), ani ako szčo, ani nie je dôvod, aby bola poistencom štátu z iného dôvodu, stáva sa od 30.12.2018 samoplatiteľom a má povinnosť prihlásiť sa ako samoplatiteľ do ZP do 8 dní.

Otcovi poistenie štátom končí 15.3.2019.
Ak bude matka žiadať o rodičovský príspevok, začne byť poistencom štátu z dôvodu poberania RP, prípadne sa môže od 16.3.2019 prihlásiť na poistenie štátom z dôvodu starostlivosti o dieťa do 6 rokov.

www.mzdymotyckova.sk

Stiahnite si článok v PDF