Nová povinnosť zamestnávateľa od 1.7.2023

Sociálna poisťovňa zverejňuje zoznam fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým eviduje pohľadávky.  Od 1.7.2023 zverejnený zoznam obsahuje aj fyzické osoby a právnické osoby, ktoré si nesplnili povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 231 ods. 1 písm. f), ktorej nesplnenie sa považuje za evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie podľa § 170 ods. 21. V tomto prípade sa v zozname uvádza obdobie, za ktoré nebola splnená príslušná povinnosť.

Ide o :
1. szčo, na ktorú sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy SR podľa predpisov EÚ alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi SR. Ide o nesplnenie povinnosti oznámiť výšku príjmov a výdavkov zo szč, do 8 dní od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom, resp. do 31.5. za predchádzajúci rok, resp. nesplnenie povinnosti oznámiť skutočnosti na posúdenie vzniku a zániku povinného poistenia szčo (do 8 dní od zmeny).
2. zamestnávateľov, ktorí nepredložili do SP (mesačný) výkaz poistného a príspevkov.

Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že zamestnávateľ bol zverejnený vo vyššie uvedenom zozname z dôvodu nepredloženia výkazu poistného (ev. aj ak ide o szčo podľa bodu 1), a to do 14 dní od zverejnenia.

(Koho to zaujíma, Išlo o poslanecký návrh P. Kremského)

Stiahnite si článok v PDF