Zmeny v oznamovacích povinnostiach pre ZP od 1.10.2021

autor : RNDr. Jana Motyčková
www.mzdymotyckova.sk

Zákon 393/2020 Z.z. časť účinná od 1.10.2021 ruší povinnosť zamestnávateľa oznamovať za zamestnanca do zdravotnej poisťovne :

  • Dobu poberania nemocenského a dobu, kedy je naďalej zamestnanec práceneschopný po skončení podpornej doby (do 30.9.2021 oznamované kódom 1O)
  • Dobu poberania materského (do 30.9.2021 oznamované kódom 1O)
  • Dobu poberania ošetrovného a doby po zániku nároky na ošetrovné, ak poskytovanie ošetrovania alebo starostlivosti naďalej trvá (do 30.9.2021 oznamované kódom 1O)
  • Dobu poberania rodičovského príspevku (do 30.9.2021 oznamované kódom 1C)

Od 1.10.2021 sa do ZP kódom 1O naďalej oznamuje :

  • Poberanie náhrady príjmu pri PN (spravidla prvých 10 kalendárnych dní práceneschopnosti). Začiatok poberania náhrady príjmu pri PN sa oznamuje kódom 1O Z. Koniec poberania náhrady príjmu pri PN sa na základe metodického usmernenia ÚDZS 12/9/2014 bod 23, oznamuje iba v prípade, že PN po skončení poberania náhrady príjmu nepokračuje (viď príklady 1,2,4)
  • U zamestnancov s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných – doba práceneschopnosti – doba poberania náhrady príjmu a následne aj doba PN bez nároku na nemocenské, OČR bez nároku na ošetrovné, doba materskej dovolenky bez nároku na materské, nemocenské alebo ošetrovné. Poznámka : od 1.1.2022 sa ruší odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, v prípade dôb oznamovaných kódom 1O prechádzajúcich z roku 2021 do roku 2022 sa v roku 2022 oznámi skončenie tejto skutočnosti kódom 1O K - viď príklad 11.

Termín na plnenie tejto povinnosti je do konca nasledujúceho mesiaca

Ostatné oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania ostávajú nezmenené :

  • Kódom 2N sa oznamuje deň/obdobie, keď zamestnanec nemá príjem, ani nie je práceneschopný, na OČR alebo materskej. U zamestnancov v pracovnom pomere sa týmto kódom oznamuje celodenné pracovné voľno bez náhrady mzdy alebo celodenná absencia, (2N Z – začiatok voľna, 2N K – koniec voľna). Termín na oznámenie týchto zmien je do konca nasledujúceho mesiaca. V tomto období nie je považovaný za zamestnanca na účely zdravotného poistenia.
  • Ak má zamestnanec celodennú ospravedlnenú neprítomnosť z dôvodu účasti na štrajku, zamestnávateľ toto oznámi do ZP kódom 2S Z a 2S K. Ak má zamestnanec celodennú neospravedlnenú neprítomnosť z dôvodu účasti na štrajku, zamestnávateľ to oznámi do kódom 2N Z a 2N K.
  • Ak zamestnanec v pracovnom pomere nastupuje na rodičovskú dovolenku (u otca len ak nepoberá materské), oznamuje to zamestnávateľ od 1.10.2021 do ZP len kódom 2 K (deň pred nástupom na RD).

Príklad 1
Zamestnanec v pracovnom pomere je práceneschopný od 5.10.2021 do 20.10.2021. Zamestnanec poberá náhradu príjmu prvých 10 kalendárnych dní PN a od 15.10.2021 do 20.10.2021 má nárok na nemocenské. Zamestnávateľ oznámi do ZP :
1O Z 5.10.2021 
Ukončenie poberania náhrady príjmu k 14.10. zamestnávateľ neoznamuje.

Príklad 1a
Zamestnanec v pracovnom pomere je práceneschopný od 5.10.2021 do 12.10.2021. Zamestnanec má nárok na náhradu príjmu pri PN. Zamestnávateľ oznámi do ZP :
1O Z 5.10.2021 
1O K 12.10.2021

Príklad 2
Zamestnanec v pracovnom pomere je práceneschopný od 26.10.2021, jeho PN trvá, pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú mu končí 31.10.2021. Zamestnanec poberá náhradu príjmu od 26.10.2021 do 31.10.2021, od 1.11.2021 má nárok na nemocenské. Zamestnávateľ oznámi do ZP poberanie náhrady príjmu pri PN :
1O Z 26.10.2021 
a ukončenie pracovného pomeru : 2 K 31.10.2021.
Ukončenie poberania náhrady príjmu k 31.10. zamestnávateľ neoznamuje, keďže PN pokračuje.

Príklad 3
Zamestnanec v pracovnom pomere je práceneschopný od 16.9.2021 do 20.10.2021. Zamestnanec poberá náhradu príjmu do 25.9. a od 26.9.2021 do 20.10.2021 má nárok na nemocenské. Zamestnávateľ oznámi do ZP začiatok PN (poberania náhrady príjmu) :
1O Z 16.9.2021
Ukončenie PN zamestnávateľ do ZP neoznamuje, keďže v septembri neuknčil poberanie nemocenského, v októbri už nepoberal náhradu príjmu pri PN a ukončenie poberania nemocenského sa po 1.10.2021 neoznamuje.

Príklad 4
Zamestnanec v pracovnom pomere je práceneschopný od 26.9.2021 do 20.10.2021. Zamestnanec poberá náhradu príjmu od 26.9.2021 do 5.10.2021, potom má nárok na nemocenské do 20.10.2021. Zamestnávateľ oznámi do ZP poberanie náhrady príjmu :
1O Z 26.9.2021 (v termíne do konca októbra)

Príklad 5
Zamestnancovi v pracovnom pomere je nariadená karanténa (v súvislosti s COVID) od 5.10.2021 do 14.10.2021, karanténna PN je od prvého dňa platená dávkou nemocenské. Zamestnávateľ do ZP túto PN neoznamuje.

Príklad 6
Zamestnankyňa nastupuje na materskú dovolenku od 15.10.2021, má nárok na materské. Zamestnávateľ túto skutočnosť do ZP nijako neoznamuje.

Príklad 7
Zamestnankyňa konči materskú dovolenku a poberanie materského 14.10.2021, od 15.10.2021 nastupuje na rodičovskú dovolenku. Zamestnávateľ do ZP oznámi len začiatok rodičovskej dovolenky, ktorý sa oznamuje kódom 2 K 14.10.2021.

Príklad 8
Zamestnankyňa konči rodičovskú dovolenku a nastupuje do práce 20.10.2021. Zamestnávateľ oznámi do ZP nástup do práce kódom 2 Z 20.10.2021.

Príklad 9
Zamestnanec (otec) nastupuje na rodičovskú dovolenku a bude poberať materské od 15.10.2021. Zamestnávateľ túto skutočnosť do ZP nijako neoznamuje.

Príklad 10
Zamestnanec s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných je práceneschopný od 15.10.2021 do 10.12.2021. Zamestnanec má nárok na náhradu príjmu za prvých 10 kalendárnych dní PN, nárok na nemocenské nemá, ale je poistencom štátu podľa § 11 ods. 7 písm. m) – v tomto prípade zamestnávateľ naďalej oznamuje celú dobu kódom 1O do ZP. Zamestnávateľ do ZP oznámi :
1O Z 15.10.2021
1O K 10.12.2021.

Príklad 11
Zamestnanec s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných práceneschopný od 15.12.2021 do 10.2.2022. Odvodová úľava zamestnancovi končí zo zákona 31.12.2021. Zamestnanec má nárok na náhradu príjmu za prvých 10 kalendárnych dní PN, nárok na nemocenské nemá, a to ani po skončení odvodovej úľavy. Stále ale platí, že je poistencom štátu podľa § 11 ods. 7 písm. m) – v tomto prípade zamestnávateľ naďalej oznamuje celú dobu kódom 1O do ZP. Zamestnávateľ do ZP oznámi :
1O Z 15.12.2021
1O K 10.2.2022.
Je pravdepodobné, že medzitým bude potrebné oznámiť ukončenie odvodovej úľavy pre dlhodobo nezamestnaných kódom 1W K 31.12.2021, napriek tomu, že odvodová úľava končí zo zákona pre vśetkých. 

 

 

Stiahnite si článok v PDF