Príspevky Prvá pomoc za júl 2021

Príspevky na udržanie pracovných miest za júl 2021 (Prvá pomoc)

Za mesiac júl 2021 je možné predkladať žiadosti o príspevky v schéme Prvá pomoc. Podmienky boli zverejnené 1.8.2021 na stránke www.pomahameludom.sk.

Príspevky sa poskytujú na základe podpísanej Dohody o poskytnutí príspevku. Žiadatelia, ktorí mali podpísané dohody v predchádzajúcich fázach projektu, nepodpisujú nové dohody/dodatky. Za ďalšie mesiace žiadateľ predkladá úradu práce už iba výkaz.

Žiadosti sa predkladajú do dvoch mesiacov po skončení mesiaca, za ktorý sa o príspevok žiada, čiže za júl 2021 sa predkladajú do 30.9.2021.

Žiadateľom o príspevok pre zamestnávateľov alebo szčo môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2021. Neoprávneným žiadateľom sú subjekty verejnej správy..

 

ZAMESTNÁVATELIA.

Zamestnávatelia žiadajú o príspevky cez slovensko.sk
Na zamestnávateľov/zamestnancov sa za júl 2021 vzťahujú len opatrenia 1 a 3A, v týchto opatreniach sa príspevok poskytuje zamestnávateľovi len na zamestnancov ktorých nástup do práce podľa pracovnej zmluvy bol najneskôr najneskôr 1.2.2021

OPATRENIE 1

V opatrení 1 môžu žiadať príspevok iba zamestnávatelia, ktorí v čase mimoriadnej situácie mali povinnosť prerušiť alebo obmedziť svoju činnosť na základe Opatrenia ÚVZ SR alebo rozhodnutia iného príslušného orgánu.

Príspevok sa poskytuje na úhradu časti mzdových nákladov za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). Výška príspevku je :
80 % priemerného zárobku za čas prekážky na strane zamestnávateľa, najviac však 1100 € na zamestnanca za mesiac,
- vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy, najviac však 880 € na zamestnanca za mesiac u zamestnávateľa, ktorý podľa KZ poskytuje náhradu mzdy v nižšej sume ako 80 % priemerného zárobku
Ak je náhrada mzdy (ktorú už zamestnávateľ vyplatil, resp. ktorá bude vyplatená vo výplatnom termíne do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predkladá žiadosť) nižšia ako 1 100,00 eur, príspevok je najviac vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy

OPATRENIE 3A

Oprávneným žiadateľom opatrení 3A je zamestnávateľ, ktorý v čas MS udrží pracovné miesta aj v prípade
- prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti alebo
- poklesu tržieb
Príspevok sa poskytuje na úhradu časti mzdový nákladov za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). Výška príspevku je 80 % priemerného zárobku za čas prekážky na strane zamestnávateľa, najviac však 880 € na zamestnanca za mesiac.
Ak je náhrada mzdy (ktorú už zamestnávateľ vyplatil, resp. ktorá bude vyplatená vo výplatnom termíne do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predkladá žiadosť) nižšia ako 880 eur, príspevok je najviac vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy.

Všeobecné podmienky pre opatrenia 1 a 3A

Príspevok sa zamestnávateľom poskytuje len na zamestnancov v pracovnom pomere, ktorí ku dňu podania žiadosti, resp. výkazu sú stále v pracovnom pomere a nie sú vo výpovednej dobe. Príspevok sa neposkytuje na dohodárov, konateľov a spoločníkov (bez pracovnej zmluvy vo vlastnej spoločnosti), na príkazné zmluvy a pod..

Podmienkou pre poskytnutie príspevkov na zamestnancov je záväzok zamestnávateľa, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada príspevok (t.j. za júl do 30.9.2021), neskončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodu zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa alebo pre nadbytočnosť (v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce).
Zamestnávateľ ale môže v uvedenom období skončiť so zamestnancom pracovný pomer dohodou bez uvedenia dôvodu, výpoveďou zo strany zamestnanca, skončením v skúšobnej dobe, skončením doby určitej alebo výpoveďou z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny a pod..

Zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok, na inú prevádzku.

Príspevok sa neposkytuje na zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok na mzdu/celkovú cenu práce zamestnanca v rámci iných nástrojov aktívnych opatrení trhu práce (AOTP) okrem príspevku na vytvorené nové pracovné miesto podľa § 53d zákona o službách zamestnanosti za podmienky, že sa dodržia maximálne intenzity pomoci uvedené v príslušných usmerneniach alebo nariadeniach o skupinových výnimkách, a zároveň budú dodržané maximálne intenzity pomoci stanovené v príslušných rozhodnutiach Komisie o inej zlučiteľnej pomoci (bod 2.5. schémy štátnej pomoci).

Príspevok sa neposkytuje na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol poskytnutý príspevok v rámci projektu "Pracuj zmeň, svoj život - Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ", a to za mesiace, na ktoré mu bol vyplatený jednorazový príspevok, ako aj za mesiace povinného udržania pracovného miesta.

 

SZČO

Na szčo sa za júl 2021 vzťahujú opatrenia 2 a 4

OPATRENIE 2

Nárok na príspevok má SZČO, ktorá v čase vyhlásenej MS :
- na základe opatrenia ÚVZ alebo rozhodnutím príslušného orgánu prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie činnosti alebo
- ktorej poklesli tržby
V opatrení 2 môŽe žiadať o príspevok szćo, ktorá 
- bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) do 30.6.2021 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo jej táto povinnosť vznikla od 1.7.2021 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo
- čerpá tzv. odvodové prázdniny = szčo, ktoré vznikli v r. 2020 a bude sa im posudzovať vznik dôchodkového poistenia až k 1.10.2021 alebo vznikli v roku 2021 a z toho dôvodu im ešte povinné poistenie v SP vzniknúť nemohlo.
V prípade, ak si dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO začne platiť neskôr, nárok na príspevok jej vzniká za kalendárny mesiac, za ktorý bola dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená (minimálne polovicu kalendárneho mesiaca) a za nasledujúce kalendárne mesiace, počas ktorých jej poistenie nepretržite trvá.

Výška príspevku pre szčo pri :
- Poklese tržieb o 20 % a viac - príspevok 180 €
- Poklese tržieb o 40 % a viac - príspevok 300 €
- Poklese tržieb o 60 % a viac - príspevok 420 €
- Poklese tržieb o 80 % a viac - príspevok 540 €

V prípade, ak má žiadateľ zároveň uzatvorený pracovný pomer, od výšky príspevku zodpovedajúcemu príslušnému poklesu tržieb sa odpočíta suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru za kalendárny mesiac, za ktorý príspevok žiada.

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb.
1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac v roku 2021 s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 alebo2020 (napr. pre vykazované obdobie 07/2021 - predchádzajúce je 07/2019, resp. 07/2020)
2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 alebo 2020 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019 alebo 2020) s tržbouza vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019, resp.2020
3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorívykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 01.02.2020
4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorívykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 02.09.2020
5. Porovnáva sa tržba za december 2020, január 2021 alebo február 2021 s tržbou za vykazovaný mesiac– oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť po 02.09.2020.

Výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť. V prípade, ak má žiadateľ viac prevádzok, tržby sa porovnávajú v rámci jedného IČO, bez ohľadu na to, či si žiada o príspevok na pokles tržieb na jednu alebo všetky prevádzky

OPATRENIE 4

V opatrení 4 môže o príspevok žiadať SZČO, ktorá vykonáva činnosť najneskôr od 1.2.2021, prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila živnosť, ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny (nemá nárok v opatrení č. 2).  

Výška príspevku: 210 eur. Od výšky príspevku sa odpočíta suma príjmu fyzickej osoby za kalendárny mesiac, za ktorý príspevok žiada. Za príjem sa na tento účel považuje čistý príjem z pracovného pomeru, dohody vykonávanej mimopracovného pomeru alebo suma invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 70 % (čiastočný invalidný dôchodok).

Podmienkou je, že szčo od 1.7.2021 (resp. od začiatku ďalšieho kal.mesiaca) nemá žiaden iný príjem s výnimkou príjmu z pracovného pomeru, dohôd, invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40 %, najviac 70 %..  Za príjem sa považuje aj starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok. Za príjem sa na tento účel nepovažuje napr. materské, rodičovský príspevok, výživné na dieťa/deti, finančný príspevok vyplatený úradom práce za mentoring/tútoring, vdovecký dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok, príspevok poskytnutý v rámci tohto opatrenia za prechádzajúci mesiac a pod.

Za SZČO sa na účely Opatrenia 4 považuje aj fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným a zároveň je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie zároveň je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.), a nie je spoločníkom v inej s.r.o., za podmienky, že s.r.o. nemá žiadnych zamestnancov a zisk s.r.o. po zdanení za posledné skončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 € a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2400 €; v prípade sro, ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019 zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12xpočet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12xpočet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019.
V prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2020, zisk pozdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 1 200 eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2020. V prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2021(najneskôr k 01.02.2021), zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 1 200 eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti v roku2021,

Pre nárok musia byť splnené doterajšie podmienky :
Zamestnávateľ/szčo musia ku dňu podania žiadosti splniť podmienky podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti
a) má splnené daňové povinnosti. Podmienka sa považuje za splnenú, ak správca dane povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach.
b) má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Podmienka sa považuje za splnenú, ak Sociálna poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného.
c) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
d) nemá voči úradu splatné finančné záväzky. Podmienka sa považuje za splnenú, ak úrad žiadateľovi určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov.
e) nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
f) nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.
h) nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie,ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

Za szčo sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá
- prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
- vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z.o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a pod.),
- vykonáva slobodné povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi, a nie sú ani podnikaním podľa § 2Obchodného zákonníka, sú slobodným povolaním, t.j. sú činnosťou, na ktorej vykonávanie zákon nevyžaduje žiadne oprávnenie (napr. herec, choreograf, tanečník, hudobník, novinár, sochár, atď., ktorí pri vykonávaní svojej činnosti nie sú v pracovnom pomere, ani v obdobnom pracovnom vzťahu),z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. správcovia konkurznej podstaty, osobní asistenti ZŤP osôb, pracovní asistenti SZČO so ZP)
- vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa SZČO zároveň je, že ide o SZČO, ktorá nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Stiahnite si článok v PDF