Zmena v nároku na DB na dieťa za rok 2020 (spätne)

29.1.2021 bola v NR SR prijatá novela zákona 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti..., novela bude účinná odo dňa zverejnenia v Z.z.. Podľa tejto novely sa v ročnom zúčtovaní dane za rok 2020 a v daňovom priznaní za rok 2020 do výšky príjmov daňovníka na účely posúdenia nároku na daňový bonus na dieťa započíta aj :

a) plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce (§54 ods.1 písm. e) zákona 5/2004 Z.z.) = projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie (PSVaR) po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie (PSVaR) alebo úrad (PSVaR) = tzv. dotácie v projekte Prvá pomoc a Prvá pomoc plus poskytované osobe, nie zamestnávateľovi, t.j. nie opatrenie 1,3A,3B;

b) platba podľa osobitného predpisu = § 2 ods. 1 písm. e) zákona 299/2020 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (na účel : odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry);

c) prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie. Do príjmu sa nezapočíta náhrada príjmu pri PN, ani nemocenské poskytnuté z dôvodu choroby alebo úrazu, ani nemocenské poskytnuté z dôvodu ochorenia na COVID-19.

d) prijaté ošetrovné podľa osobitného predpisu (odvolávka napríklad §293er zákona 461/2003 Z.z. v znení zákona 63/2020 Z.z.)

U daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmu sa uvedené uplatní na príjmy :
-  podľa a) a b) preukázateľne prijaté a zaúčtované v účtovníctve daňovníka, zaevidované v daňovej evidencii daňovníka alebo zaevidované v evidencii daňovníka od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020,
- podľa písm. c) a d) preukázateľné prijaté od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

U daňovníka s príjmami zo závislej činnosti sa uvedené uplatní na príjmy poskytnuté za kalendárny rok 2020 prijaté do 31.1.2021. Zamestnanec, ktorý na účely uplatnenia DB na dieťa nespĺňa podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (3480 €)  z príjmov zo závislej činnosti a v súvislosti s týmito príjmami dosahoval príjmy uvedené v písm. a) až d), je povinný v lehote do 15. februára 2021 oznámiť zamestnávateľovi výšku prijatých príjmov pre účely ich započítania na uplatnenie DB na dieťa v členení podľa písm. a) až d). Zamestnávateľ na ne prihliadne pri vykonávaní ročného zúčtovania a výpočte dane z príjmov, ak zamestnanec o vykonanie ročného zúčtovania požiada. Výška uvedených príjmov sa zamestnávateľovi nepreukazuje žiadnym dokladom, len sa oznamuje.

Príklad 1
Pani Eve trvalo zamestnanie v roku 2020 od 1.1.2020 do 30.9.2020. Pani Eva dosiahla príjmy zo zamestnania za rok 2020 vo výške 3000 €. V období od 16.3. do 31.8.2020 poberala ošetrovné. Ošetrovné za toto obdobie mala vyplatné do 31.1.2021, celková výška ošetrovného bola 2000 €. Pani Eva žiada zamestnávateľa o vykonanie RZD, žiadosť podá do 15.2.2021, v žiadosti o RZD si uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa za celý rok. Pani Eva predloží k žiadosti všetky doklady (rodný list, prip. potvrdenie o návšteve školy alebo o poberaní prídavku na dieťa) a OZNÁMI zamestnávateľovi, že mala príjem z ošetrovného vo výške 2000 €. 
Zamestnávateľ spočíta príjem zo závislej činnosti 3000 € a príjem z ošetrovného 2000 € = spolu 5000 €. Keďže posudzovaný príjem pre DB je vyšší ako 3480 €, zamestnávateľ je v RZD prizná a vyplatí daňový bonus na dieťa za všetky mesiace roku 2020.

Príklad 2
Pani Dane trvalo zamestnanie v roku 2020 od 1.1.2020 do 30.9.2020. Pani Dana dosiahla príjmy zo zamestnania za rok 2020 vo výške 4800 €. V období od 16.3. do 31.8.2020 poberala ošetrovné. Pani Dana žiada zamestnávateľa o vykonanie RZD, žiadosť podá do 15.2.2021, v žiadosti o RZD si uplatni a preukáže nárok na daňový bonus na dieťa za celý rok. Pani Dana zamestnávateľovi výšku ošetrovného NEOZNAMUJE, keďže jej zdaniteľný príjem zo závislej  činnosti je vyšší ako 3480 €. Zamestnávateľ je v RZD prizná a vyplatí daňový bonus na dieťa za všetky mesiace roku 2020.

 

Stiahnite si článok v PDF