Zmeny v nárokoch na nemocenské dávky od 27.3.2020

Zákonom 63/2020 Z.z. účinným od 27.3.2020 boli prijaté úpravy v poskytovaní nemocenských dávok.

Zmeny v nároku na ošetrovné a nároku na nemocenské.

DLHODBÉ ZMENY účinné od 27.3.2020.

PN pri izolácii (zmena § 33 ods. 1)

Zamestnanec a szčo majú nárok na nemocenské nielen v prípade dočasnej práceneschopnosti pre chorobu alebo úraz alebo ak im bolo nariadené karanténne opatrenie, ale aj ak im bola nariadená izolácia. Na všetko toto sa v ďalších častiach zákona používa pojem „dočasná pracovná neschopnosť“.

Izolácia je oddelenie osôb chorých na prenosné ochorenie počas ich infekčnosti od iných osôb na účely zamedzenia šíreniu prenosného ochorenia,

Nárok na ošetrovné (zmeny tučným)

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne :

a) ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo

b) sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak

-        dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia podľa osobitného predpisu,

-        predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu, alebo

-        fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia podľa osobitného predpisu, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

PRECHODNÉ USTANOVENIA platné len počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej krízovej situácie) vyhláseného v súvislosti s ochorením CIVD-19

Karanténna PN platená SP od 1. dňa.

Nemocensky poistení zamestnanci, ktorých PN vznikla v čase krízovej situácie z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie majú nárok na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou od 1. dňa práceneschopnosti (PN). Výška nemocenského od 1. dňa PN bude 55 % DVZ. Pri PN, ktoré vznikli pred 27.3.2020, najneskôr od 27.3.2020 platí nemocenské Sociálna poisťovňa.

Nárok na karanténnu PN má aj zamestnanec, ktorému PN vznikla v ochrannej lehote.

Výnimka – zamestnanci s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných – títo nie sú nemocensky poistení, nevzniká im nárok na nemocenskú dávku, majú nárok na náhradu príjmu pri PN tak ako doteraz, za prvé 3 kalendárne dni PN 25 % DVZ, od 4. do 10. dňa PN 55 % DVZ. Po 10. dni PN in nárok na nemocenské tak ako doteraz nevzniká.

Výška nemocenského povinne nemocensky poistenej szčo a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ktorých PN vznikla v čase krízovej situácie (od účinnosti zákona) z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie bude 55 % DVZ od 1. dňa takejto PN.

Ošetrovné v čase krízovej situácie.

čase krízovej situácie nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti v prípadoch, kedy poistenec :

 1. osobne a celodenne ošetruje (choré) dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou alebo
 2. sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku, alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak
  -        dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia podľa osobitného predpisu,
  -        predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu, alebo
  -        fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia podľa osobitného predpisu, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti
  -        zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.
 1. sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných organov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

ostatných prípadoch OČR aj počas krízovej situácie je nárok na ošetrovné do 10. dňa trvania potreby ošetrovania. Ide o prípady kedy poistenec ošetruje choré dieťa od 16 rokov veku, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.

Za dieťa na účely poskytovania ošetrovného považuje vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky) a dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

V prechodnom období krízovej situácie v prípadoch ošetrovania, kedy je nárok na ošetrovné po celú dobu potreby OČR, SP ošetrovné vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti o jednu alebo o viac osôb len raz a len jednému poistencovi. To znamená, že rodičia sa môžu od účinnosti zákona pri starostlivosti o dieťa ľubovoľne vystriedať, podľa ich dohody, napr. matka 4 dni, otec ďalšie 3 dni, potom zase matka 10 dní, atď.. To isté platí aj pri starostlivosti o inú osobu (príbuzný, ktorého sociálne zariadenie je uzatvorené). V takýchto prípadoch sa podmienky nároku na ošetrovné poistenca a jeho výška posudzuje k prvému dňu jeho osobnej a celodennej starostlivosti, resp. osobného celodenného ošetrovania. 

Príklad 1
Potreba osobnej celodennej starostlivosti o dieťa vznikla od 16.3.2020. Matka sa stará o dieťa od 16.3.2020, vystrieda sa s otcom, otec sa stará o dieťa od 2.4.2020, potom zase matka od 6.4. do 12.4. a otec od 13.4. do 30.4.2020.
U matky sa bude posudzovať nárok na ošetrovné a výška ošetrovného k 16.3.2020 a zistená výška ošetrovného 55 % DVZ jej bude vyplácaná za dni 16.3.-1.4. aj za dni 6.4.-12.4.
U otca sa bude posudzovať nárok na ošetrovné a výška ošetrovného k 2.4.2020 a zistená výška ošetrovného mu bude vyplatená za dni  2.4.-5.4. a od 13.4. do  30.4.2020.

V čase krízovej situácie poistenec, ktorému bolo priznané ošetrovné, je povinný ku koncu kalendárneho mesiaca dať čestné vyhlásenie Sociálnej poisťovni o tom, v ktorých dňoch sa osobne a celodenne o dieťa, či inú fyzicku osobu staral.

Príklad 1 - pokračovanie
Matka je povinná k 31.3. podať v SP čestné vyhlásenie, že sa starala o dieťa od 16.3. do 31.3.. Predpokladám, že ak matka toto čestné vyhlásenie podá neskôr, ošetrovné bude vyplatené až v neskoršom výplatnom termíne.
Matka je povinná k 30.4. podať do SP čestné vyhlásenie, že sa starala o dieťa v dňoch 1.4., 6.4.-12.4.2020.
Otec je povinný k 30.4. podať v SP čestné vyhlásenie, že sa staral o dieťa v dňoch 2.4.-5.4. a od 13.4. do 30.4..

Príklad 2
a) 14-ročné dieťa ochorelo (akákoľvek choroba) dňa 18.3.2020, choroba trvá do 15.4.2020, lekár vystavil OČR od 18.3.2020, k 15.4.2020 krízová situácia trvá.

b) škola je uzatvorená od 16.3.2020 do 30.4.2020, dieťa má 8 rokov
c) škola je uzatvorená od 16.3.2020 do 30.4.2020, 17 ročné dieťa nie je choré, ale je to dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.
V týchto prípadoch sú splnené podmienky prechodných ustanovení – nárok na ošetrovné je v čase krízovej situácie, pričom ak je rodič dieťaťa nemocensky poistený, má rodič nárok na ošetrovné, v prípade
a)      od 18.3.2020 do 15.4.2020 (dieťa má menej ako 16 rokov, lekár potvrdil potrebu ošetrovania)
b)      od 16.3.2020 do 30.4.2020 (škola zatvorená, dieťa do dovŕšenia 11 rokov)
c)      od 16.3.2020 (bez záruky) do 30.4.2020 (škola zatvorená, dieťa nad 10 rokov do dovŕšenia 18 s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ale momentálne zdravé)

Príklad 3
Pani Anna ochorela od 25.3.2020, jej stav si vyžaduje ošetrovanie inou osobou do 15.4.2020. O pani Annu sa osobne celodenne stará jej dcéra, dcéra je zamestnaná, nemocensky poistená. Dcéra má nárok na ošetrovné za prvých 10 kalendárnych dní od vzniku potreby ošetrovania, čiže od 25.3. do 3.4.2020, od 4.4.2020 sa pani Anne prerušuje poistenie.

Poistencovi, ktorému vznikol nárok na ošetrovné pred nadobudnutím účinnosti tejto novely, tento nárok zanikol v čase krízovej situácie pred nadobudnutím účinnosti a potreba ošetrovania alebo starostlivosti trvá aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, v prípadoch, kedy ošetrovné nie je obmedzené 10 dňami, vzniká nárok na ošetrovné aj za obdobie potreby ošetrovania alebo starostlivosti, za ktoré nevznikol nárok na ošetrovné pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

Príklad 4
Dieťa ochorelo 8.3.2020, dieťa je dlhodobo choré. Matka dieťaťa má OČR od 8.3.2020. Matka poberala ošetrovné 10 kalendárnych dní, od 8.3. do 17.3.2020. Keďže nárok na ošetrovné zanikol v čase krízovej situácie, má po nadobudnutí účinnosti novely nárok na ošetrovné aj spätne od 18.3.2020, ak sa osobne a celodenne starala o dieťa.

Vylúčenie povinnosti platiť poistné a prerušenie poistného

Zamestnanec, povinne nemocensky a dôchodkovo poistená szčo, dobrovoľne nemocensky / dôchodkovo / v nezamestnanosti poistená osoba, nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti do skončenia tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti v prípadoch, kedy ošetrovné je poskytované po celú dobu OČR, resp. aj po 10. dni OČR. V týchto prípadoch sa poistencom neprerušuje povinné poistenie počas OČR.

Novela Zákonníka práce

Novela upravuje ustanovenie § 141 ods. 1, pričom tento sa dáva do súladu so zákonom o sociálnom poistení. Zmeny v ospravedlnenej neprítomnosti – za ospravedlnenú neprítomnosť sa považuje,

-        ak zamestnanec osobne a celodenne ošetruje chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu (Zákon o sociálnom poistení), do účinnosti zákona bolo ospravedlnenou neprítomnosťou ošetrovanie chorého člena rodiny, pričom člen rodiny bol posudzovaný podľa Zákonníka práce, čo je iný okruh osôb. Čiže v tomto sa Zákonník práce zosúladil so zákonom o sociálnom poistení;

-        ak sa zamestnanec osobne a celodenne stará o dieťa podľa osobitného predpisu (zákon o SP) = zrušené obmedzenie „dieťa mladšie ako 10 rokov“, takisto ide o zosúladenie so zákonom o SP.

-        a rovnako ako doteraz počas obdobia, keď sa zamestnanec stará o dieťa mladšie ako 10 rokov veku, ak osoba, ktorá sa inak o dieťa stará sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ak toto vyšetrenie, ošetrenie nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca.

V tomto prípade, tak ako doteraz, zamestnancovi nepatrí náhrada mzdy.

Toto obdobie sa nepovažuje za výkon práce na účely dovolenky.

VIDEOŠKOLENIE k keto téme a ďalším prijatým opatreniam, ktoré budú prijímané, sa dá zakúpiť tu

 

 

Stiahnite si článok v PDF