Odvodová výnimka dôchodcov od 1.7.2018

autor : RNDr. Jana Motyčková

www.mzdymotyckova.sk

DOHODY DôCHODCOV - VÝNIMKA Z PLATENIA DôCHODKOVÉHO POISTEIŃIA OD 1.7.2018

Od 1.7.2018 sa budú na dohody u dôchodcov uplatňovať obdobné pravidlá ako na dohody o brigádnickej práci študentov. Čiže dôchodcovia pracujúci na dohodu si budú môcť určiť dohodu, na ktorú si uplatnia výnimku z platenia dôchodkového poistenia (starobné, invalidné poistenie a platenie príspevku do rezervného fondu solidarity). Výnimka spočíva v tom, že z určenej dohody sa neplatí poistné na dôchodkové poistenie, ak vymeriavací základ v mesiaci nepresiahne 200 €. Ak vymeriavací základ (u dohôd s nepravidelným príjmom priemerný príjem) z dohody, na ktorú si uplatnili výnimku, presiahne v niektorom mesiaci 200 €, dôchodkové poistenie sa platí iba zo sumy nad túto hranicu. Výnimka sa nevzťahuje na ÚP a GP, do VZ pre ÚP a GP vstupuje vždy celý príjem z dohody. Ak si dôchodca výnimku neuplatní, do SP sa platí poistné z plného vymeriavacieho základu na starobné, prípadne invalidné poistenie, úrazové a garančné poistenie a príspevok do rezervného fondu solidarity.

Tlačivo na uplatnenie výnimky.

Ktorí dôchodcovia si môžu uplatniť výnimku a spôsob uplatnenia výnimky.

Možnosť uplatniť si výnimku na dohody sa vzťahuje na poberateľov :
-          starobného dôchodku,
-          predčasného starobného dôchodku,
-          invalidného dôchodku,
-          výsluhového dôchodku v dôchodkovom veku,
-          invalidného výsluhového dôchodku.

Výnimku z platenia dôchodkového poistenia si môže dôchodca v jednom mesiaci uplatniť len na jednu dohodu. Výnimku si uplatní tak, že písomne informuje zamestnávateľa o uplatnení výnimky (uplatnenie práva podľa §227a ods.1 zákona o sociálnom poistení), zároveň predloží čestné vyhlásenie, že si toto právo neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Ak si toto právo uplatní najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu, uplatní ho zamestnávateľ od začiatku právneho vzťahu, inak ho uplatní od nasledujúceho mesiaca.

Ak si dôchodca na dohodu chce prestať uplatňovať výnimku, musí písomne informovať zamestnávateľa o tom, že si u neho nebude ďalej uplatňovať právo podľa §227a ods.1 zákona o SP. Účinky tohto oznámenia nastanú od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po oznámení.

Ak dohoda trvá pred 1.7.2018 a trvá aj po 1.7.2018, ak si chce dôchodca na túto dohodu uplatniť výnimku už od 1.7.2018, musí to oznámiť písomne zamestnávateľovi najneskôr 30.6.2018. Ak dôchodca oznámi uplatňovanie výnimky na trvajúcu dohodu až 1.7.2018, zamestnávateľ uplatní výnimku až od 1.8.2018.

Ak si dôchodca uplatnil výnimku z platenia dôchodkového poistenia v jednom mesiaci u dvoch zamestnávateľov, platná je tá výnimka, ktorú oznámil ako prvú, a to z toho dôvodu, že čestné vyhlásenie, ktoré je nutnou súčasťou oznámenia o uplatňovaní výnimky je u druhého zamestnávateľa v poradí nepravdivé.

Výnimku si môže uplatniť len tá osoba, ktorej bol príslušný druh dôchodku priznaný právoplatným rozhodnutím. Kým dohodár nemá priznaný príslušný druh dôchodku, nepovažuje sa na tento účel za poberateľa dôchodku a nemôže si výnimku uplatniť. Keďže výnimka sa nedá uplatniť spätne, nie je možné uplatniť výnimku po priznaní dôchodku spätne od vzniku nároku na dôchodok.

Výnimku z platenia dôchodkového poistenia na dohodu si môže uplatniť predčasný starobný dôchodca až keď má právoplatné rozhodnutie o priznaní predčasného starobného dôchodku. Výnimku si môže uplatniť aj v prípade, že mu dočasne zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku (napr. z dôvodu vzniku dôchodkového poistenia zamestnanca).

Príklad 1
Pán Jozef žiadal o starobný dôchodok 1.6.2018. Rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku nadobudlo právoplatnosť 20.8.2018. Pán Jozef môže oznámiť uplatňovanie výnimky zamestnávateľovi najskôr 20.8.2018.

a)   Pán Jozef uzatvoril DoPČ na dobu od 1.7.2018 do 30.11.2018. Pán Jozef oznámi zamestnávateľovi uplatňovanie výnimky 20.8.2018, uplatňovanie výnimky je účinné od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, čiže zamestnávateľ uplatní výnimku od 1.9.2018.
b)   Pán Jozef uzatvoril DoPČ na dobu od 20.8.2018 do 30.11.2018. Pán Jozef oznámil uplatňovanie výnimky 20.8.2018. Keďže je výnimka uplatnená najneskôr v prvý deň trvania dohody, zamestnávateľ uplatní výnimku od začiatku dohody, t.j. prvý krát za mesiac august 2018.

Príklad 2
Pani Anna je poberateľkou predčasného starobného dôchodku. Pani Anna má uzatvorený pracovný pomer od 1.6.2018, z tohto dôvodu jej zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku od splátky splatnej v júni 2018. Napriek tomu, ak uzatvorí dohodu, môže si na ňu od 1.7.2018 uplatniť výnimku z platenia dôchodkového poistenia.

Ak si dôchodcovia uplatňujú výnimku z platenia dôchodkového poistenia a budú mať vymeriavací základ do 200 €, z takejto dohody platí poistné do SP iba zamestnávateľ a to na úrazové a garančné poistenie. Garančné poistenie platí len zamestnávateľ, ktorý je garančne poistený

Tabuľka platenia poistného z dohôd dôchodcov od 1.7.2018,
ak si dôchodca neuplatní výnimku, alebo jeho VZ prevýši 200 €.

Druh dôchodku

NP

StP

IP

PvN

RFS

GP*

ÚP

ZP

Starobný

X

Áno

X

X

Áno

Áno

Áno

X

Predčasný starobný

X

Áno

X

X

Áno

Áno

Áno

Áno/Nie**

Invalidný do 70%

X

Áno

Áno

X

Áno

Áno

Áno

X

Invalidný nad 70%

X

Áno

Áno

X

Áno

Áno

Áno

X

Invalidný v dôch.veku

X

Áno

Áno

X

Áno

Áno

Áno

X

Výsluhový v dôch.veku

X

Áno

X

X

Áno

Áno

Áno

X

Invalidný výsluhový

X

Áno

Áno

X

Áno

Áno

Áno

X

*Garančné poistenie platí len zamestnávateľ, ktorý je garančne poistený

**Za predčasného starobného dôchodcu sa z dohody platí zdravotné poistenie, ak nepoberá PSD.

Oplatí sa uplatňovať výnimku?

1 .Starobný dôchodca
Ak si starobný dôchodca uplatní výnimku 6 mesiacov od 1.7.2018, jeho príjem bude 6x200 € :
-       ušetrí na poistnom 48 € (4 % z 6 x 200 €),
-       jeho daň sa zvýši o 9,12 € (19% zo 48 €).
Celková úspora je buď 48 € alebo 48-9,12 = 38,88 €. Suma 48 € v prípade, že dôchodca v roku 2018 nemal celkové príjmy vyššie ako 1915,01 a podá daňové priznanie, v ktorom sa mu zaplatené preddavky dane vrátia.
Ak by si výnimku neuplatnil, starobný dôchodok sa mu od 1.1.2019 zvýši, výpočet :
OMB = 1200/10944 = 0,1097 (vymeriavací základ / všeobecný vymeriavací základ v roku 2016)
ADH (aktuálna hodnota ) v roku 2019 bude približne 12,5 (predpoklad)
Zvýšene sumy dôchodku – vzorec 0,5 x OMB x ADH = 0,5 x 0,1097 x 12,50 = 0,6856, zaokr. 0,70 €.
Čiže, ak si starobný dôchodca neuplatní pol roka výnimku, zaplatí na poistnom a dani navyše 48 €, resp. 38,88 €, ale dôchodok sa zvýši o 0,70 €, zaplatená suma sa vráti cca za 69 mesiacov (5 rokov a 9 mesiacov), resp. za 56 mesiacov (4 roky a 8 mesiacov).
Vo výpočte nie sú zohľadnené náklady zamestnávateľa

2. Invalidný dôchodca
U invalidného dôchodcu sa suma invalidného dôchodku nezvyšuje, ak je dôchodkovo poistený počas poberania invalidného dôchodku. Tiež ich budúci starobný dôchodok vo väčšine prípadov zamestnanie (dohoda) s nízkym vymeriavacím základom nezvýši. Naopak, nízky vymeriavací základ by mohol mať negatívny dopad na budúcu výšku prípadného pozostalostného dôchodku pre pozostalých. Preto u invalidného dôchodcu má význam uplatňovať si výnimku z platenia dôchodkového poistenia, predovšetkým pri dohodách s príjmom do 200 €. Úspora za 6 mesiacov takejto dohody môže byť až 84 €. Ide čisto o úsporu na poistnom (starobné a invalidné poistenie), daň sa môže ale nemusí zvýšiť, z dôvodu uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane.


PREDČASNÍ STAROBNÍ DôCHODCOVIA.

Od 1.7.2018 sa aj dohody poberateľov predčasných starobných dôchodkov (PSD) posudzujú pre SP ako dohody dôchodcov, čiže z dohody predčasného starobného dôchodku sa neplatí nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Od 15.6.2018 je účinná novela č. 156/2018 Z.z. zákona o zdravotnom poistení, ktorá hovorí, že poberateľ PSD, ak pracuje na dohodu, nie je považovaný za zamestnanca na účely zdravotného poistenia. Takýto dohodár je ale povinný oznámiť zamestnávateľovi, keď PSD prestane poberať -do 8 dní. To znamená, že ak predčasný starobný dôchodca prestane poberať PSD, začne platiť aj z dohody zdravotné poistenie.

Predčasní starobní dôchodcovia – nárok na výplatu PSD.

Nárok na výplatu PSD zaniká odo dňa splátky dôchodku splatnej po vzniku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo szčo a opätovne vzniká odo dňa splátky splatnej po zániku tohto poistenia. Výnimkou bude od 1.7.2018 vznik dôchodkového poistenia z dohody s uplatnenou výnimkou, s príjmom nad 200 € - takýto vznik dôchodkového poistenia nie je automaticky dôvodom na zánik nároku na PSD. Na tento účel sa bude sledovať úhrn príjmu na takúto dohodu od začiatku roka. Nárok na výplatu PSD zanikne od splátky PSD splatnej po skončení mesiaca, v ktorom úhrn príjmu na takúto dohodu (s uplatnenou výnimkou) prekročí 2400 € v kalendárnom roku. V takomto prípade nárok na výplatu PSD vzniká odo dňa jeho splátky splatnej v januári kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom zanikol nárok na jeho výplatu.

Neoprávnene vyplatené sumy PSD sa zúčtujú so sumami PSD, na ktorého výplatu opätovne vznikne nárok alebo so sumami starobného dôchodku.

Príklad 3
Pani Zuzana poberá PSD, uzatvorí dohodu s pravidelným príjmom od 1.7.2018 do 31.12.2018. Uplatní si z tejto dohody výnimku z platenia dôchodkového poistenia. Príjem z takejto dohody je každý mesiac 200 €.
Pani Zuzana nestráca nárok na výplatu PSD.

Príklad 4
Pani Táňa poberá PSD, uzatvorí dohodu s pravidelným príjmom od 1.7.2018 do 30.9.2018. Uplatní si z tejto dohody výnimku z platenia dôchodkového poistenia. Príjem z takejto dohody je každý mesiac 1000 €.
Pani Táňa má nárok na výplatu PSD splatného v júli, auguste aj septembri. Úhrnný príjem z tejto dohody v septembri prekročil 2400 €, pani Táni zaniká nárok na PSD od splátky splatnej v októbri. Opätovne vznikne nárok na výplatu PSD od splátky splatnej po 1.1.2019.

Príklad 5
Pani Viera poberá PSD, uzatvorí dohodu s pravidelným príjmom od 1.10.2018 do 31.12.2018. Uplatní si z tejto dohody výnimku z platenia dôchodkového poistenia. Príjem z takejto dohody je každý mesiac 1000 €.
Úhrn príjmov na túto dohodu v decembri prekročil 2400 €. Nárok na výplatu PSD zaniká od splátky splatnej v januári 2019. Nárok opätovne vznikne od splátky splatnej v januári 2020.

Ak poberateľ PSD uzatvorí dohodu a neuplatní si výnimku z platenia dôchodkového poistenia :
- poberateľ PSD nemá nárok na výplatu toho PSD, ktorého výplatný termín spadá od obdobia trvania dôchodkového poistenia z dohody.
- ak dohoda je uzatvorená na obdobie medzi dvoma výplatnými termíny dôchodku, PSD za zníži o pomernú časť za dobu trvania dohody. Krátenie PSD nie je závislé od výšky príjmu z poistenia, iba od doby trvania poistenia.

Príklad 6
Pani Renáta poberá PSD, uzatvorí dohodu od 1.7.2018 do 30.9.2018. Neuplatní si z tejto dohody výnimku z platenia dôchodkového poistenia. Príjem z dohody je každý mesiac 100 €. Pani Renáta nemá nárok na výplatu PSD od splátky splatnej v júli, opätovný nárok vzniká od splátky splatnej v októbri.


KÓDY - TYPY zamestnanca, ktoré sa budú používať v REGISTRAČNOM LISTE DO SOCIÁLNEJ POISťOVŇE pre dohody dôchodcov od 1.7.2018
.
Typy by sa podľa informácií SP mali dať použiť od 26.6.2018

Dohoda o vykonaní práce (DoVP) s pravidelným príjmom
3- s pravidelným príjmom s dôchodkovým poistením
33 – s pravidelným príjmom bez dôchodkového poistenia
19 – dohlásenie dôchodkového poistenia pri prekročení príjmu a pri ukončení uplatňovania výnimky alebo odhlásenie dôchodkového poistenia pri poklese príjmu pod 200 € pri uplatňovanej výnimke

Dohoda o vykonaní práce s nepravidelným príjmom
4 - s nepravidelným príjmom s dôchodkovým poistením
44 – s nepravidelným príjmom bez dôchodkového poistenia
20 – dohlásenie dôchodkového poistenia pri prekročení príjmu a pri ukončení uplatňovania výnimky alebo odhlásenie dôchodkového poistenia pri poklese príjmu pod 200 € pri uplatňovanej výnimke

Dohoda o pracovnej činnosti (DoPČ) s pravidelným príjmom
5- s pravidelným príjmom s dôchodkovým poistením
55 – s pravidelným príjmom bez dôchodkového poistenia
21 – dohlásenie dôchodkového poistenia pri prekročení príjmu a pri ukončení uplatňovania výnimky alebo odhlásenie dôchodkového poistenia pri poklese príjmu pod 200 € pri uplatňovanej výnimke

Dohoda o pracovnej činnosti s nepravidelným príjmom
6 - s nepravidelným príjmom s dôchodkovým poistením
66 – s nepravidelným príjmom bez dôchodkového poistenia
22 – dohlásenie dôchodkového poistenia pri prekročení príjmu a pri ukončení uplatňovania výnimky alebo odhlásenie dôchodkového poistenia pri poklese príjmu pod 200 € pri uplatňovanej výnimke

mesačnom výkaze poistného alebo vo výkaze poistného sa budú pri dohodách dôchodcov uvádzať typy :
3, 4, 5, 6 – pri dohode, z ktorej si dôchodca neuplatňuje výnimku z platenia dôchodkového poistenia
33, 44, 55, 66 – pri dohode dôchodcu, z ktorej si dôchodca uplatňuje výnimku z platenia dôchodkového poistenia, z ktorej mu dôchodkové poistenie nevzniklo - vymeriavací základ (na ÚP) do 200 €.
31, 41, 51, 61 - pri dohode dôchodcu, z ktorej si dôchodca uplatňuje výnimku z platenia dôchodkového poistenia, z ktorej mu vzniklo dôchodkové poistenie - vymeriavací základ (na ÚP) vyšší ako 200 €.

Ak zamestnávateľ uzatvorí novú dohodu s dôchodcom a dôchodca si neuplatnil výnimku z platenia dôchodkového poistenia, zamestnávateľ ho prihlási do SP kódom 3, 4, 5 alebo 6.

Ak zamestnávateľ uzatvorí novú dohodu s dôchodcom a dôchodca si uplatnil výnimku z platenia dôchodkového poistenia, zamestnávateľ ho prihlási do SP kódom 33, 44, 55 alebo 66. Počas trvania dohody musí zamestnávateľ sledovať výšku príjmu a uplatňovanie výnimky, zmena skutočností má za následok povinnosť podať niektorý z RL do Sociálnej poisťovne.

Oznamovanie počas trvania dohody dôchodcu s pravidelným príjmom – kolísavý príjem.

Ak si dôchodca uplatňuje výnimku a počas trvania dohody s pravidelným príjmom a príjem na dohodu bude kolísať nad a do 200 €, dôchodcovi bude vznikať a zanikať dôchodkové poistenie a zamestnávateľ má povinnosť dohodu prihlasovať a odhlasovať na dôchodkové poistenie na tieto mesiace. Termín na splnenie tejto povinnosti je v deň splatnosti poistného za mesiac, kedy došlo k zmene. Z praktického hľadiska je to potrebné urobiť pred podaním Mesačného výkazu poistného a príspevkov do SP. V týchto RL zamestnávateľ použije :
Typ 19 – pri DoVP s pravidelným príjmom
Typ 21 – pri DoPČ s pravidelným príjmom
V RL v 9. oddiele sa okrem dátumu vzniku alebo zániku poistenia (iba dôchodkového) uvedie aj v položke „Dátum vzniku právneho vzťahu“ pôvodný dátum vzniku dohody.

Ak si dôchodca na dohodu uplatňuje výnimku, v registri má uvedený typ 33 (DoVP bez dôchodkové poistenia) alebo 55 (DoPČ bez dôchodkového poistenia), ale jeho príjem v  mesiaci prekročil hranicu 200 €, zamestnávateľ podá RL-prihláška, typ 19 (DoVP) alebo 21 (DoPČ),, dátum vzniku poistenia uvedie prvý deň mesiaca, v ktorom príjem prekročil 200 €, dátum vzniku právneho vzťahu uvedie dátum začiatku dohody. Termín na podanie RL je v termíne splatnosti poistného za tento mesiac. V registri sa typ zmení na 3 (DoVP) alebo 5 (DoPČ). Zamestnávateľ dohodára vykáže v Mesačnom výkaze s typom 31 (DoVP) alebo 51 (DoPČ). Rovnako sa postupuje, ak zamestnávateľ dôchodcu prihlásil kódom 33 alebo 55 a  hneď v prvom mesiaci príjem dôchodcu prekročil 200 € – zamestnávateľ podá RL  typ 19 alebo 21, uvedie dátum vzniku poistenia zhodný s dátumom vzniku dohody.

Ak si dôchodca uplatňuje výnimku, ale v registri má uvedený typ 3 alebo 5 (lebo v minulom mesiaci mal príjem nad 200 €), ale jeho príjem v aktuálnom mesiaci je nižší alebo rovný 200 €, zamestnávateľ podá RL-odhláška (dôchodkového poistenia), typ 19 (DoVP) alebo 21 (DoPČ), dátum zániku poistenia uvedie posledný deň minulého mesiaca, dátum vzniku právneho vzťahu uvedie dátum začiatku dohody. Termín na podanie RL je v termíne splatnosti poistného za aktuálny mesiac. V registri sa typ zmení na 33, resp. 55..

Ak zamestnávateľ dôchodcu na dohodu s pravidelným príjmom, ktorý si uplatňuje výnimku prihlásil kódom 3 alebo 5 (lebo predpokladal príjem nad 200 €), ale hneď v prvom mesiaci príjem neprekročil 200 €, v termíne splatnosti poistného zamestnávateľ podá RL – zrušenie typ 19 (DOVP),resp 21 (DoPČ),uvedie dátum zrušenia prihlásenia v deň vzniku dohody.

Príklad 7
Dôchodca uzatvoril dohodu o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom na obdobie od 9.7.2018 do 30.9.2018. Pri uzatvorení dohody určil túto dohodu, ako dohodu, pri ktorej si bude uplatňovať výnimku. Deň určený na výplatu príjmu u zamestnávateľa je 12-teho. Príjem dôchodcu na túto dohodu bude v júli 200 €, v auguste 230 €, v septembri 150 €.
Zamestnávateľ podá do SP registračné listy (RL) :
RL-prihláška - typ 55, Dátum vzniku poistenia 9.7., Dátum vzniku právneho vzťahu 9.7.. Termín podania RL: 9.7.2018 pred začatím vykonávania činnosti.
RL-prihláška - typ 21, dát.vzniku poistenia 1.8., dát.vzniku právneho vzťahu 9.7, T: 12.9.;
RL-odhláška - typ 21, dát.zániku poistenia 31.8., dát.vzniku práv. vzťahu 9.7., T: 12.10.;
RL-odhláška - typ 55, dát.zániku poistenia 30.9. dát.vzniku právneho vzťahu 9.7. T: 8.10.. 

Oznamovanie počas trvania dohody dôchodcu s pravidelným príjmom – zmena výnimky.

Ak si dôchodca na dohodu s pravidelným príjmom, ktorý si uplatňoval výnimku a má v registri typ 33 (DoVP) alebo 55 (DoPČ), túto výnimku prestane uplatňovať, zamestnávateľ ho prihlási na dôchodkové poistenie od prvého dňa mesiaca, v ktorom si výnimku neuplatňuje. Termín na splnenie tejto povinnosti je pred začiatkom mesiaca, resp. najneskôr v 1. deň mesiaca pred začatím vykonávania činnosti. Zamestnávateľ podá RL-prihláška, typ 19 (pri DoVP), resp. 21 (pri DoPČ), v dátume vzniku poistenia uvedie prvý deň mesiaca, v ktorom si neuplatňuje výnimku, a v údaji Dátum vzniku právneho vzťahu-dohodár uvedie pôvodný dátum vzniku dohody.

Ak si dôchodca na dohodu s pravidelným príjmom, ktorý si uplatňoval výnimku a má v registri typ 3 alebo 5 (dohoda s dôchodkovým poistením), prestane výnimku uplatňovať, zamestnávateľ nemá oznamovacie povinnosti voči SP (v registri je so správnym typom).

Oznamovanie zmien vo výnimke pri dohode dôchodcu s nepravidelným príjmom.

Pri dohode s nepravidelným príjmom sa poistné vykazuje pri skončení dohody vo Výkaze poistného. Vymeriavací základ je pomerná časť príjmu za celú dobu trvania dohody pripadajúca na mesiac. Výška vymeriavacieho základu je teda známa až po skončení dohody. Ak si dôchodca z takejto dohody uplatňuje výnimku, voči hranici 200 € sa posudzuje v každom mesiaci pomerná časť príjmu.

Ak si dôchodca na dohodu s nepravidelným príjmom, vedený v registri s typom 44 (DoVP) alebo 66 (DoPČ) – bez dôchodkového poistenia prestane uplatňovať výnimku z platenia dôchodkového poistenia, zamestnávateľ ho prihlási na dôchodkové poistenie od prvého dňa mesiaca, v ktorom si výnimku neuplatňuje. Použije RL-prihláška, typ 20 pri DoVP, resp. typ 22 pri DoPČ. Termín na splnenie tejto povinnosti je pred začiatkom tohoto mesiaca, resp. najneskôr v prvý deň mesiaca pred začatím vykonávania činnosti.

Ak je dôchodca na dohodu s nepravidelným príjmom vedený v registri s typom 4 (DoVP) alebo 6 (DoPČ) a prestane si uplatňovať výnimku z platenia dôchodkového poistenia, zamestnávateľ nemá v danom čase oznamovacie povinnosti voči SP.

Ak si dôchodca na dohodu s nepravidelným príjmom začne uplatňovať výnimku z platenia dôchodkového poistenia, je vhodné, aby ho zamestnávateľ odhlásil z dôchodkového poistenia k poslednému dňu mesiaca, kedy si výnimku neuplatňoval. Použije RL-odhláška, typ 20 pre DoVP, resp. typ 22 pre DoPČ, ako dátum zániku poistenia uvedie posledný deň mesiaca, kedy bola výnimka uplatňovaná.

Ak bola dohoda dôchodcu prihlásená ako typ 44, resp. 66 (bez dôchodkového poistenia) a po skončení dohody sa zistí, že priemerný príjem prekročil 200 € mesačne, vznikne dôchodcovi na dohodu dodatočne dôchodkové poistenie a zamestnávateľ prihlási dôchodkové poistenie na túto dohodu na celé obdobie trvania dohody, kedy dôchodkové poistenie netrvalo, dodatočne, v termíne splatnosti poistného. Zamestnávateľ použije RL-prihláška, typ 20 pri DoVP, resp. 22 pri DoPČ. Ak počas trvania dohody dôchodcu s nepravidelným príjmom boli aj mesiace, kedy si dôchodca výnimku neuplatňoval, a teda v niektorých mesiacoch figuruje v registri s typom 4, resp. 6, v iných s typom 44, resp. 66, zamestnávateľ dohlási dôchodkové poistenia na mesiace, kedy je v registri s typom 44, resp. 66, zakaždým dá na obdobia RL-prihláška, typ 20, resp. 22 a RL-odhláška, typ 20, resp. 22.


ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Z dohody starobného dôchodcu, invalidného dôchodcu, výsluhového dôchodcu v dôchodkovom veku a invalidného dôchodcu sa nikdy neplatí zdravotné poistenie (bez ohľadu na uplatňovanie, či neuplatňovanie výnimky) a zamestnávateľ tieto dohody do ZP neprihlasuje.

Odlišne sa posudzujú dohody predčasných starobných dôchodcov. Po novele č. 156/2018 Z.z. zákona o zdravotnom poistení, ktorá je účinná od 15.6.2018 dohoda predčasného starobného dôchodcu (PSD) sa nepovažuje za zamestnanie na účely zdravotného poistenia, a teda zamestnávateľ ju do ZP neprihlasuje a zdravotné poistenie neplatí len vtedy, ak predčasnému starobnému dôchodcovi nie je pozastavená výplata PSD.

Ak PSD pracuje na DoVP alebo DoPČ, a je poberateľom PSD, tak nie je z dohody považovaný za zamestnanca na účely ZP. V takomto prípade zamestnávateľ takúto dohodu do ZP neprihlasuje a z dohody sa zdravotné poistenie neplatí.

Ak predčasnému starobnému dôchodcovi zanikol nárok na výplatu PSD (pozastavené vyplácanie PSD), zamestnávateľ dohodu prihlasuje do ZP a platí z nej zdravotné poistenie. Do ZP sa dohody PSD prihlasujú kódom 2D (Z) najskôr od dátumu, kedy predčasnému starobnému dôchodcovi zanikol nárok na výplatu PSD. Ak dohodár vykonáva činnosť aspoň 5 dní v týždni zamestnávateľ ho prihlási odo dňa pozastavenia dôchodku. Ak dohodár vykonáva činnosť menej ako 5 dní v týždni, prihlasuje ho zamestnávateľ odo dňa pozastavenia dôchodku len na dni, kedy robí a na dni nepretržitého odpočinku v týždni. Zamestnávateľ prihlasuje dohodára –predčasného starobného dôchodcu najdlhšie do :
-  dňa pred opätovným vznikom nároku na výplatu vyplácania PSD
-  dňa pred dovŕšením dôchodkového veku

Do vymeriavacieho základu zamestnanca a zamestnávateľa na zdravotné poistenie vstupujú príjmy, týkajúce sa obdobia, v ktorom táto osoba už nie je pokladaná za poberateľa PSD. V mesačnom výkaze preddavkov na ZP bude uvedený príjem prislúchajúci ku dňom, kedy sa PSD považoval na účely ZP za zamestnanca. Ak zamestnávateľ nedokáže jednoznačne vyčleniť príjem,  týkajúci sa daného obdobia, použije sa alikvotná časť mesačného príjmu.

Príklad 8
Pani Elena poberá PSD, uzatvorí DoPČ s pravidelným príjmom od 1.7.2018 do 31.3.2019. Uplatní si z tejto dohody výnimku z platenia dôchodkového poistenia. Príjem z takejto dohody je každý mesiac 1000 €. Výplatný termín dôchodku je 16. deň v mesiaci.
Pani Elena má nárok na výplatu PSD splatného v júli, auguste aj septembri. Úhrnný príjem z tejto dohody v septembri prekročil 2400 €, pani Elene zaniká nárok na PSD od splátky splatnej v októbri (od 16.10.). Opätovne vznikne nárok na výplatu PSD od splátky splatnej po 1.1.2019 – od 16.1.2019. Po celú dobu trvania dohody si pani Elena uplatňuje výnimku z platenia dôchodkového poistenia.

a)  pani Elena pracuje na dohodu vždy od pondelka do piatku, 2 hod denne.

Zamestnávateľ DoPČ do ZP pri vzniku neprihlasuje, lebo pani Elena je k 1.7. poberateľom PSD. Pani Elene zaniká nárok na výplatu PSD od 16.10.2018 (utorok) zamestnávateľ dohodu pani Eleny prihlási do ZP týmto dňom kódom 2D Z 16.10.2018.

Opätovný nárok na PSD pani Elene vzniká od 16.1.2019. Zamestnávateľ dohodu pani Eleny odhlási zo ZP k 15.1.2019 kódom 2D K 15.1.2019. Vznikom nároku na výplatu PSD 16.1. už nie je 16.1.2019 považovaná za zamestnanca na účely ZP z tejto dohody. Pri skončení dohody 31.3.2019 zamestnávateľ do ZP neoznamuje nič.

Vymeriavací základ na zdravotné poistenie.
Dohodnutá mesačná odmena je 1000 € a pani Elena pracuje 5 dní v týždni.
V októbri z 23 odpracovaných dní odpracovala od 16.10. 12 dní, odmena za obdobie, kedy PSD nepoberala : 1000/23 x 12 = 521,73 €. Vymeriavací základ zamestnávateľa a zamestnanca je 521,73 €.
Ak zamestnávateľ nevie presne určiť, aký príjem mala pani Elena odo dňa pozastavenia dôchodku, vypočíta vymeriavací základ od pozastavenia dôchodku ako pomernú časť mesačného príjmu za tieto kalendárne dni : 1000/31 x 16 = 516,12 €.

Vo výkaze preddavkov zamestnávateľ uvedie počet dní 16. Vymeriavací základ zamestnávateľa / Celková výška ďalších príjmov/ Vymeriavací základ zamestnanca bude 521,73 € alebo 516,12 €.

b)  pani Elena pracuje na dohodu vždy v stredu a vo štvrtok

Zamestnávateľ DoPČ do ZP pri vzniku neprihlasuje, lebo pani Elena je k 1.7. poberateľom PSD. Pani Elene zaniká nárok na výplatu PSD od 16.10.2018 (utorok) zamestnávateľ pani Elenu prihlási do ZP kódom 2D Z 17.10.2018 (od stredy), odhlási 2D K 20.10.2018 (prihlásenie aj na 2 dni nepretržitého odpočinku v týždni), opätovne prihlási od stredy 2D Z 24.10.2018 a odhlási 2D K 27.10.2018, takto pokračuje až do januára.

Opätovný nárok na PSD pani Elene vzniká od 16.1.2019. Zamestnávateľ pani Elenu v januári prihlasuje :
2D Z 2.1.2019 (streda), 2D K 5.1.2019
2D Z 9.1.2019, 2D K 12.1.2019
Od 16.1.2019 zamestnávateľ pani Elenu na dohodu do ZP prestane prihlasovať, lebo je opätovne poberateľkou PSD. Pri skončení dohody zamestnávateľ do ZP neoznamuje nič.

www.mzdymotyckova.sk

Stiahnite si článok v PDF