Dokladovanie nároku na daňový bonus na dieťa od 1.12.2019

autor : RNDr. Jana Motyčková

Viac sa dozviete na aktuálnych školeniach : Aktuality v mzdovej učtárni a povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov

Od 1.12.2019 sa v niektorých prípadoch upravuje povinnosť a spôsob preukazovania nároku na daňový bonus na dieťa. Zmeny priniesol zákon č. 221/2019 Z.z (novela tzv. zákona proti byrokracii), ktorý v Čl. XV novelizoval zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.

Od 1.12.2019 sa pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky :
    - ruší povinnosť doložiť k daňovému priznaniu (už za rok 2019) príslušné doklady potvrdzujúce štúdium, naďalej sa k daňovému priznaniu dokladá kópia rodného listu alebo výpis z rodného listu, prípadne potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.
    - ruší povinnosť predložiť príslušné doklady preukazujúce štúdium zamestnávateľovi, ktorý je zamestnávateľom zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme alebo v štátnej službe. V tomto prípade zamestnanec predloží údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia dieťaťa, potrebné na účel overenia statusu žiaka alebo študenta. Naďalej predkladá rodný list.

Ak si uplatňuje daňový bonus zamestnanec u zamestnávateľa, aj po 1.12.2019 v ostatných prípadoch, t.j. :
    - ak dieťa navštevuje školu so sídlom mimo územia SR
    - alebo ak zamestnávateľ nie je zamestnávateľom zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme alebo v štátnej službe
zamestnanec preukazuje nárok na daňový bonus na dieťa zamestnávateľovi predložením dokladu o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa (rodný list) a
    - potvrdením školy, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom,
    - alebo potvrdením príslušného úradu o tom, že dieťa sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
    - alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Aj po 1.12.2019, ak si daňovník neuplatnil v plnej miere daňový bonus u zamestnávateľa a uplatňuje si ho v daňovom priznaní a dieťa navštevuje školu so sídlom mimo územia SR, daňovník k daňovému priznaniu prikladá okrem kópie rodného llstu aj potvrdenie školy, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa. Rovnako sa dokladá potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Zamestnávateľom pri výkone prác vo verejnom záujme je zamestnávateľ podľa § 1 ods. 2 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov). To sú
- štátne orgány, obce, vyššie územné celky a právnické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy,
- právnické osoby zriadené zákonom, právnické osoby zriadené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom a verejné výskumné inštitúcie,
- právnické osoby založené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom, ak majetková účasť alebo súčet majetkovej účasti štátu, obce alebo vyššieho územného celku je viac ako 67 %,
- iné právnické osoby založené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom, u ktorých väčšinu členov riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov navrhuje štátny orgán, obec alebo vyšší územný celok.

Zamestnávateľom v štátnej službe je zamestnávateľ podľa zákona 55/2017 Z.z. o štátnej službe.

Ak je zamestnávateľ zamestnávateľom pri výkone práce vo verejnom záujme alebo v štátnej službe, všetci jeho zamestnanci nemajú povinnosť dokladať potvrdenia o štúdiu v SR, aj zamestnanci, na ktorých sa nevzťahuje zákon o výkone prác vo verejnej službe alebo zákon štátnej službe.

www.mzdymotyckova.sk

Stiahnite si článok v PDF