Úpravy v dôchodkoch od 1.7.2023

1. Zvyšovanie dôchodkov 

Zvyšovanie dôchodkov od 1.7.2023

Dôchodková dávka vyplácaná k 1.7.2023 sa zvyšuje od 1.7.2023 o percento ktoré zodpovedá kumulatívnemu medzimesačnému rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za obdobie od 1.7.2022 do 31.3.2023 (o 10,6 %). O rovnaké percento sa zvýši aj dôchodková dávka priznaná od 1.7.2023 do 31.12.2023, odo dňa jej priznania. Toto neplatí pre rodičovský dôchodok a toto ustanovenie sa nevzťahuje na sumy minimálneho dôchodku.

Zvyšovanie k 1. januáru od roku 2024

Do r. 2023 platilo, že priznané dôchodky sa zvyšujú od 1.1. percentom medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok minulého roku.  Od 1.1.2024 za percento zvýšenia určí vo výške percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvých 9 mesiacov minulého roku. Pritom k 1.1.2024 sa použije vyššie z uvedených percent.

Okrem toho sa budú dôchodky po 1.1.2024 zvyšovať aj v priebehu roka v prípade, že kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov od posledného zvyšovania presiahne 5 %, dôchodky sa zvýšia od začiatku tretieho mesiaca po tomto mesiaci. Toto sa bude sledovať najneskôr za jún – najneskôr k zvýšeniu dôjde od 1.9.. Ak sa dôchodok v priebehu roka zvýšil z tohto dôvodu, od 1.1. nasledujúceho roka sa dôchodok zvýši už len tak, aby sa dorovnalo bežné zvýšenie k 1.1.

Obdobné ustanovenie platí k 1.1.2024 aj pre zvýšenie dôchodkov priznaných pred rokom 2024, ktoré už boli zvyšované v r. 2023 o 10,6 %.

Príklad (% ešte nie sú známe)
Ak bude medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov :
    - za prvý polrok 2023 14,5 % (percento už známe - úprava 19.7.2023)
    - za prvých 9 mesiacov roku 2023 14,0 %,
dôchodky priznané k 1.1.2024 alebo priznané v priebehu roka 2024 sa zvýšia o 14,5 %.
Dôchodky priznané v r. 2023 už zvyšované k 1.7.2023 o 10,6 % sa zvýšia o 3,6 %, Výpočet percenta :
    (1+0,145)/(1+0,106)-1 = 0,03526 = 3,6 % (zaokrúhlenie percenta na 1 des. miesto nahor)
Ak mal niekto v prvom polroku 2023 priznaný dôchodok napr. 1000 €, ten sa od 1.7.2023 zvýši na 1106 € a od 1.1.2024 o 3,6 % na 1145,90 €. (To je celkové medziročné zvýšenie o 14,5 % plus zaokrúhlenie).

 

2. Zmeny v rodičovskom dôchodku od 1.7.2023

Nárok na rodičovský dôchodok (RD) má aj poberateľ invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku (IVD). Nárok na RD poberateľovi IVD vzniká aj spätne za obdobie od 1.1.2023 po dovŕšení dôchodkového veku. O nároku SP rozhodne spätne do 31.12.2023. Nárok na RD trvá do 31.12.2023, aj keď poistenec prestal spĺňať podmienky nároku po 31.8.2023.

Na účely tohto RD môže dieťa podať v SP vyhlásenie v lehote do 31.8.2023 :
- že nechce aby rodičovi bol určený RD z jeho vymeriavacieho základu – vlastné a osvojené dieťa
- že chce aby rodičovi bol určený RD zistený z jeho VZ – dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu

Zavádza sa aj rodičovský dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov. Podmienky nároku a výška tohto  RD sú obdobné ako pri RD zo SP. Ale nárok na RD vzniká rodičovi, iba ak policajt alebo profesionálny vojak písomne vyhlásil, že rodičovi má vzniknúť nárok na RD. Nárok rodičovi vzniká od 1. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné vyhlásenie doručené a zároveň sú splnené ostatné podmienky nároku.

Ak policajt alebo profesionálny vojak počas trvania služobného pomeru, alebo do 2 rokov po jeho skončení písomne vyhlási, že nárok na RD rodičovi má zaniknúť, nárok na RD zanikne uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo toto vyhlásenie doručené. Toto vyhlásenie môže policajt alebo profesionálny vojak urobiť len raz v priebehu 3 po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. Ak policajt alebo profesionálny vojak písomne vyhlási, že nárok na RD má rodičovi vzniknúť opätovne, nárok vznikne :
- od 1. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vyhásenie dorućené, ak bolo doručené po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo doručené vyhlásenie o zániku nároku na RD rodičovi.
- Inak od 1. dňa kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom zanikol nárok na RD na základe vyhlásenia.

Vyhlásenia doručuje
    - policajt príslušnému útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva
    - profesionálny vojak Vojenskému útvaru sociálneho zabezpečenia

Výška RD sa určuje obdobne ako RD zo SP = 1,5 % 1/12 úhrnu VZ za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, najviac však 1,5 % 1/12 z 1,2-násobku všeobecného VZ platného v roku, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku (čiže  1,5 % z 1,2 násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov).

Nárok na RDPV vzniká aj spätne za obdobie od 1.1.2023, ak je rodič poberateľom príslušného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, za podmienky, že policajt alebo profesionálny  vojak doručil písomné vyhlásenie najneskôr do 31.8.2023. Rovnako to platí aj pre policajtov a profesionálnych vojakov, ktorí už skončili služobný pomer. V tomto prípade príslušný útvar rozhodne do 31.12.2023. Nárok na RDPV patrí poberateľovi až do 31.8.2023 aj, keď poberateľ prestal spĺňať podmienky nároku po 31.8.2023. Za rok 2023 sa vyplatí RDPV v jednej úhrnnej sume do 31.3.2024.

O priznaní RD sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie. Príslušný útvar posúdi nárok na RD do 90 dní od doručenia vyhlásenia. Lehota môže byť primerane predĺžená, dôvody musia byť oznámené policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi.

 

3. Predčasný starobný dôchodok (PSD)

Dlhodobo platí, že PSD sa neprizná, ak poistenec je napr. povinne poistenou szčo. Od 1.7.2023 sa na tento účel za szčo nepovažuje držiteľ oprávnenia na podnikane podľa osobitných predpisov - § 3 ods. 1 písm. d) zákona č 455/1991 Zb. : "živnosťou nie je činnosť pri výkone povolaní ":

 • psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa tohto zákona,
 • veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,
 • advokátov, notárov, patentových zástupcova súdnych exekútorov,
 • znalcov a tlmočníkov,
 • overovateľov (audítorov) a daňových poradcov,
 • burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu,
 • sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov,
 • autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,
 • autorizovaných geodetov a kartografov,
 • reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
 • audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií,
 • sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu

T.j. tieto osoby budú môcť žiadať o PSD, aj keď im bude bežať povinné poistenie szčo. Zákon nerieši, či podmienkou PSD je aj skutočné nevykonávanie tejto činnosti (uvidí sa, ako to v praxi SP bude posudzovať).

Stiahnite si článok v PDF