Žiadať o dôchodok od roku 2020 alebo 2021?

Základné informácie o výpočte dôchodku a používané skratky

Vzorec pre výpočet starobného dôchodku (SD) :
    SD = ODP x POMB x ADH
    ODP je obdobie dôchodkového poistenia v rokoch
    POMB je priemer osobných mzdových bodov (OMB). Napr. POMB 1 má poistenec, ktorý mal vymeriavací základ vo výške priemernej mzdy za celé posudzované obdobie, zjednodušene od r. 1984 
   ADH je číslo 13,6361 v r. 2020 a 14,2107 v r. 2021
Takto vypočítaná suma SD sa potom zvyšuje o percento, resp. sumu zvýšenia dôchodkov k 1.1. roka, od ktorého sa SD priznáva (viď ďalej bod 1).

SD sa zvyšuje aj za obdobie poistenia, kedy poistenec SD nepoberal :
    - o sumu určenú ako ADH x (súčet OMB za obdobia poistenia po dovŕšení dôchodkového veku)
    -o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia po dovŕšení dôchodkového veku,

V tomto roku vstupuje do rozhodnutia, či žiadať o dôchodok od r. 2020 alebo od r. 2021 výnimočne veľa premenných, a to (body 3 a 4 v iných rokoch nevstupujú do úvahy):

1. Dôchodky priznané v r. 2020 sa zvyšujú v roku 2020 o 2,9 %, starobné dôchodky najmenej však o 9 €, predčasné starobné dôchodky najmenej o 8,70 €. Dôchodky priznané pred r. 2021 aj dôchodky priznané od roku 2021 sa zvyšujú o 2,6 %, starobné dôchodky najmenej však o 9,40 €, predčasné starobné dôchodky najmenej o 9,10 €.

2. Pri dôchodkoch vyplácaných od r. 2020 sa používa ADH 13,6361. Pri dôchodkoch vyplácaných od r. 2021 sa používa ADH 14,2107 (zvýšenie oproti r. 2020 o 4,21 %).

3. Výška minimálneho dôchodku sa medzi rokom 2020 a 2021 nemení, ale ak poistenec bude žiadať o starobný dôchodok v r. 2020, pre výšku minimálneho dôchodku sa započítajú všetky doby poistenia. Ak poistenec bude žiadať o starobný dôchodok až od r.2021, započítajú sa mu z niektorých období iba roky, kde získal OMB aspoň vo výške 0,241 (=vymeriavací základ za rok aspoň vo výške 0,241 násobku priemernej ročnej mzdy v tom roku), tzv. doby kvalifikovaného poistenia.

4. Pri poistencoch, ktorých sa týka zníženie dôchodkového veku (poistenci, ktorým sa zohľadňujú deti), treba brať do úvahy aj možnosť jednorazového doplatku v porovnaní so zvýšením dôchodku.

5. Pri dôchodcoch, ktorí pracujú, treba zobrať do úvahy, že ak budú k 1.1.2021 poberateľmi starobného a predčasného starobného dôchodku, nemôžu si uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane, resp. na ročnej báze sa ich nezdaniteľná časť zníži o sumu starobných a predčasných starobných dôchodkov.

Najskôr, pre tých, ktorým sa nechce čítať príklady, uvediem závery. Podotýkam, že každý poistenec má rôzne špecifiká, takže závery treba brať orientačne. Ku konkrétnemu prípadu sa dá vyjadriť, len ak sú známe kompletné údaje toho prípadu.

1. SKUPINA DôCHODCOV - ženy a muži, ktorým sa po 1.1.2021 znižuje dôchodkový vek kvôli započítaniu starostlivosti o deti a ktorých dôchodok by bol taký nízky, že by mali nárok na minimálny dôchodok (majú aspoň 30 rokov poistenia)

a) Ak už dovŕšili dôchodkový vek pred 31.12.2020 jednoznačne (najjasnejšia skupina) treba aby žiadali o starobný dôchodok od dátumu dovŕšenia dôchodkového veku, resp. najneskôr od 31.12.2020. Sú na to tri dôvody :
    - minimálny dôchodok sa medzi rokmi 2020/2021 nemení, naopak, ak by žiadali o dôchodok od r. 2021, niektoré roky by sa im do minimálneho dôchodku nemuseli započítať, čim by dosiahli ešte nižší minimálny dôchodok,
    - ak žiadajú o SD od r. 2020, majú nárok na 13. dôchodok,
    - majú nárok na jednorazový doplatok - vyplati ho Sociálna poisťovńa do konca roku 2022 približne vo výške sumy dôchodkov, ktoré do 31.12.2020 nepoeberali z dôvodu, že mali do 31.12.2020 vyšší dôchodkový vek. O tento jednorazový doplatok by prišli, keby žiadali o SD od 2.1.2021 a neskôr.

b) Ak nedovŕšili dôchodkový vek pred 31.12.2020, ale po novele od 1.1.2021 mali dovŕšiť dôchodkový vek pred 1.1.2021, podľa zákona nadobudnú dôchodkový vek 1.1.2021. Týmto poistencom je vhodné, aby žiadali o starobný dôchodok od 1.1.2021. Ale na rozdiel od prípadu a) sa pre účely minimálneho dôchodku započítajú len tzv. doby kvalifikovaného poistenia, čo bude veľmi pravdepodobne menej ako v prípade a). Nedostanú ani 13. dôchodok za rok 2020, ale dostanú aspoň jednorazový doplatok - vyplatí ho SP do konca roku 2022 približne vo výške sumy dôchodkov, ktoré do 31.12.2020 nepoberali, pretože pôvodne mali dôchodkový vek dovŕšiť v roku 2021. O tento jednorazový doplatok by prišli, keby žiadali o SD od 2.1.2021 a neskôr. Nevýhodou je, že si v r. 2021 nemôžu uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, resp. môžu si uplatniť NČ len za rok v sume rozdielu medzi 4511,43 a sumou vyplatených starobných dôchodkov. Do sumy vyplatených dôchodkov sa nezapočítava jednorazový doplatok. Čiže zvážiť žiadosť o dôchodok až od 2.1.2021 alebo neskôr môžu ešte tí, ktorí predpokladajú vyššie zdaniteľné príjmy v r. 2021 a počet mesiacov (dní) od nového dôchodkového veku (fiktívny dôchodkový vek) do 31.12.2020 je malý - napr. žena narodená 16.10.1958 dovŕši po novom fiktívny dôchodkový vek 16.12.2020 (pôvodne 16.4.2021). Môže žiadať o dôchodok od 1.1.2021, ale dostane jednorazový doplatok v sume cca polovice priznaného dôchodku. Ak ale pracuje, oplatí sa jej žiadať o SD až od 2.1.2021, príde o jendorazový doplatok – dôchodok za pol mesiaca, ale pri uplatnení celej NČ môže ušetriť na dani viac ako je suma jednorazového doplatku.

2. SKUPINA DôCHODCOV - poistenci, ktorým sa medzi rokmi 2020/2021 dôchodkový vek nemení a ktorých dôchodok by bol taký nízky, že by mali nárok na minimálny dôchodok (majú aspoň 30 rokov poistenia)

a) Ak už dovŕšili dôchodkový vek pred 31.12.2020, je vhodné, aby žiadali o starobný dôchodok od dátumu dovŕšenia dôchodkového veku, resp. najneskôr od 31.12.2020. Dva dôvody :
    - minimálny dôchodok sa medzi rokmi 2020/2021 nemení, naopak, ak by žiadali o dôchodok od r. 2021, niektoré roky by sa im do minimálneho dôchodku nemuseli započítať, čim by dosiahli ešte nižší minimálny dôchodok.
    - ak žiadajú o SD od r. 2020, majú nárok na 13. dôchodok
Nevýhodou je, že ak by v r. 2021 pracovali, nemajú nárok na plnú nezdaniteľnú časť, čo by zvyčajne ale mala kompenzovať výška minimálneho dôchodku a 13. dôchodok.

b) Ak nedovŕšili dôchodkový vek do 31.12.2020, ale môžu žiadať o predčasný starobný dôchodok (PSD), ak požiadajú u PSD najneskôr od 31.12.2020, majú nárok na 13. dôchodok, ale predčasný starobný dôchodok sa nenavyšuje na minimálny dôchodok. Na sumu minimálneho dôchodku sa navýši až od dovŕšenia dôchodkového veku, a teda pre minimálny dôchodok sa v každom prípade budú posudzovať iba doby kvalifikovaného poistenia. V tomto prípade sa dá odporúčať žiadosť o PSD od r. 2020, od 2.1.2021 len ak predčasný dôchodca ešte chce pracovať v r 2021, napr. po dovŕšení dôchodkového veku.

3. SKUPINA DôCHODCOV - ženy a muži, ktorým sa po 1.1.2021 znižuje dôchodkový vek kvôli započítaniu starostlivosti o deti, a ktorých dôchodok by bol vyšší ako minimálny dôchodok

V tejto skupine je vecou ich preferencií – či preferujú radšej teraz (do konca r. 2022) vyplatiť nejakú jednorazovú vyššiu sumu a priebežne nižší dôchodok, alebo radšej vyšší dôchodok a nevyplatiť jednorazovú sumu (príklad 3).

4. SKUPINA DôCHODCOV - poistenci, ktorí dovŕšili dôchodkový vek do 31.12.2020, pričom medzi rokmi 2020/2021 sa ich dôchodkový vek nezmenil

Ak poistenec v r. 2021 pracuje (môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane), je pre neho vhodnejšie žiadať o dôchodok najskôr až od 2.1.2021 (príklad 1b, 2a). To platí pre poistencov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek v priebehu decembra 2020, prípadne novembra, možno októbra (v závislosti od výšky prijmu, výšky dôchodku a pod.),

Ak poistenec nebude v r.2021 pracovať a nebude si mať z čoho uplatniť nezdaniteľnú časť, v prospech dôchodku od r 2020 hovorí nárok na 13. dôchodok a dlhšie vyplácanie dôchodku, v prospech dôchodku od r. 2021 vyššia suma dôchodku. Pričom, čím vyšší by ten dôchodok mal byť, tým skôr žiadať o dôchodok až od 2.1.2021 a neskôr. (príklady 1a, 1b).

Poznámka pre detailistov - v príkladoch som niektoré postupy prepočtov mierne zjednodušila (napríklad zaokrúhlovanie prepočtov na 8 desatinných), ale vo výsledku to robí rozdiel max pár centov.

Príklad 1a
Pán Peter získal 40 rokov poistenia s POMB 1 (priemerný príjem). Pán Peter od 10.12.2020 nepracuje (nemá dôchodkové poistenie).
Ak by žiadal o SD od 10.12.2020 :
    Výška SD : 40 x 1 x 13,6361 + 2,9 % = 561,50
    SD sa od 1.1.2021 zvýši o 2,6 % na sumu 576,10
    Pán Peter má nárok na 13. dôchodok vo výške 175,20 €.

Ak by žiadal o SD od 2.1.2021 :
    Výška SD : 40 x 1 x 14,2107 + 2,6 % = 583,50
    Pán Peter nemá nárok na 13. dôchodok za rok 2020
Dôchodok priznaný od 2.1.2021 je vyšší o 7,40 €, dôchodca ale prišiel o 13.dôchodok v sume 175,20 a o dôchodok za dni do 1.1.2021 spolu vo výške 427,67 €. Jednoduchým prepočtom (bez zohľadnenia ďalších zvyšovaní) sa „jednorazová strata“ vyrovná zvýšeným dôchodkom za 81 mesiacov, čo je cca 6 rokov 9 mesiacov.

Príklad 1b
Pán Pavol získal 40 rokov poistenia s POMB 2,55 (vysoké príjmy). Od 10.12.2020 nepracuje (nemá dôchodkové poistenie). Z POMB nad 1,25 sa započítava 68 %, POMB sa upraví na 1,25 + 0,68 x (2,55-1,25) = 2,134.
Ak by žiadal o SD od 10.12.2020 :
    Výška SD : 40 x 2,134 x 13,6361 + 2,9 % = 1198 €
    SD sa od 1.1.2021 zvýši o 2,6 % na sumu 1229,20
    Pán Pavol má nárok na 13. dôchodok vo výške 50 €.

Ak by žiadal o SD od 2.1.2021
    Výška SD : 40 x 2,134 x 14,2107 + 2,6 % = 1250,10
    Pán Pavol nemá nárok na 13. dôchodok za rok 2020.
Dôchodok priznaný od 2.1.2021 je vyšší o 20,90 €, dôchodca prišiel o 13.dôchodok v sume 50 € a o dôchodok za dni do 1.1.2021 spolu vo výške 912 €. Jednoduchým prepočtom (bez zohľadnenia ďalších zvyšovaní) sa „jednorazová strata“ vyrovná zvýšeným dôchodkom za 46 mesiacov, čo je 3 roky a 10 mesiacov. Pri žiadosti od 2.1.2021 si môže pán Pavol uplatniť v roku 2021 nezdaniteľnú časť základu dane (nezdaniteľná časť základu dane sa od základu dane 19936,22 znižuje).

Príklad 2a
Pán Peter z príkladu 1a pracuje po 9.12.2020 s priemernou mzdou naďalej.
Ak by žiadal o SD od 10.12.2020, výška SD v r. 2020 by bola 561,50 €.
    SD sa od 1.1.2021 zvýši za získaný VZ v období od 10.12. do 31.12.2020 o ½ z OMB x ADH = 0,43 € a o 2,6 % (zvyšovanie dôchodkov k 1.1.) Výsledný SD od 1.1.2021 : 576,60
    Pán Peter má nárok na 13. dôchodok vo výške 175,20.

Ak by žiadal o SD od 2.1.2021 
    Výška SD : 40 x 1 x 14,2107 + 2,6 % = 583,50.
    Plus zvýšenie za dobu „nepoberania dôchodku“ o 1 € (OMB od 10.12. do 31.12.2020 +OMB za 1.1.2021) x ADH. Spolu 584,50 €.
    Keby žiadal o SD až po uplynutí 30 dní po 10.12. (od 9.1.), získal by ďalších 0,5 % (plus za OMB za ďalších pár dní), spolu 587,50 €.
    Pán Peter nemá nárok na 13. dôchodok za rok 2020 .
Dôchodok priznaný od 2.1.2021 je vyšší o 7,90 €, dôchodca prišiel o 13.dôchodok v sume 175,20 a o dôchodok za dni do 1.1.2021. Ale pán Peter si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 4511,43 za rok 2021, ak má príslušný príjem, na dani ušetrí (pri 19 % sadzbe) 857,17 €. Suma ušetrená na dani kompenzuje stratu na 13. dôchodku a dôchodku za obdobie do 1.1.2021 a priznaný dôchodok je vyšší.

Príklad 3
Pani Petra, narodená 10.5.1958, 1 dieťa. Dôchodkový vek v roku 2020 62 rokov 7 mesiacov dovŕšila 10.12.2020. Po novele od 1.1.2021 sa jej dôchodkový vek nemení, ale má tzv. fiktívny dôchodkový vek 62 rokov 2 mesiace – k 10.7.2020. Od 10.12.2020 nepracuje.
K 10.12.2020 získala 40 rokov poistenia a POMB 1.
Ak žiada o dôchodok od 10.12.2020 :
    Jej SD = 40 x 1 x 13,6361 + 2,9 % = 561,50
    SD sa od 1.1.2021 zvýši o 2,6 % na sumu 576,10
    Má nárok na 13. dôchodok vo výške 175,20
    Jednorazový doplatok
               Koeficient = (10.12.-10.7.) 153 (alebo 154?)/30,4167 = 5,0301314
               Jednorazový doplatok = 561,50 x 5,0301314 = zaokr. 2824,50.

Ak žiada o dôchodok od 1.1.2021 :
    Výška SD : 40 x 1 x 14,2107 + 2,6 % = 583,50
    Nemá nárok na 13. dôchodok
    Jednorazový doplatok : 583,50 x 5,0301314 = zaokr. 2935,10
Pri žiadosti od 10.12. získa navyše časť dôchodku do 31.12. 398,48 a 13. dôchodok 175,20, ale o 110,60 nižší jednorazový doplatok. Rozdiel na týchto jednorazových sumách je v prospech dôchodku od 10.12. 463,08 €, dôchodok priznaný od 1.1.2021 je ale vyšší o 7,40. Ak požiada o SD od 1.1.2021, suma 463,08 sa jej vráti na dôchodkoch za 463,08/7,40 = 62,6 mesiaca, čo je cca 5 rokov a 3 mesiace.

Ak žiada o dôchodok od 2.1.2021 (pani pracovala do 9.12. s priemernou mzdou) :
    Výška SD : 40 x 1 x 14,2107 + 2,6 % = 583,50
Pri žiadosti o SD od dátumu po 1.1.2021 nie je nárok na jednorazový doplatok, ale suma 583,50 sa navýši o 0,5 percenta za každých 30 dní trvania poistenia, po dovŕšení fiktívneho dôchodkového veku a o sumu určenú ako ADH x OMB získaný za toto obdobie.
Ak pani Petra pracovala od 10.7. do 9.12. s priemernou mzdou, získala za toto obdobie OMB 0,4192 a 153 dní (5x30 poistenia), SD sa zvýši na (583,50 + 14,2107 x 0,4192) + 5x0,5 % = 604,20 €

Oproti variante k 1.1.2021 pani nemá nárok na jendorazový doplatok 2935,10, ale má vyšší dôchodok o 20,70 mesačne. Návratnosť jednorazového doplatku je 142 mesiacov, čo je 11 rokov a 10 mesiacov.

Oproti variante k 10.12.2020 :
Pri žiadosti od 10.12. získa navyše časť dôchodku do 31.12. 398,48, 13. dôchodok 175,20, a jednorazový doplatok 2824,50. Rozdiel na týchto jednorazových sumách je v prospech dôchodku od 10.12. 3398,18 €, dôchodok priznaný od 2.1.2021 je ale vyšší o (604,20- 576,10) = 28,10 mesačne. Ak požiada o SD od 2.1.2021, suma 3398,18 sa jej vráti na dôchodkoch za 120 mesiacov, čo je 10 rokov.

Ak by pani Petra pracovala aj v r. 2021 (mala prijem, z ktorého si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, do úvahy, v prospech žiadosti od 2.1.2020 treba zobrať aj ušetrenú daň, až do výšky 857,17 € za rok 2021.

Príklad 4
Pán Adam získal 35 rokov poistenia s POMB 0,5 (VZ vo výške polovice priemernej mzdy). Pán Adam od 10.12.2020 nepracuje (nemá dôchodkové poistenie). 
POMB nižší ako 1 sa zvyšuje o 20 % rozdielu 1-POMB, t.j. POMB sa navýši na 0,5+0,2x(1-0,5) = 0,6.
Ak by žiadal o SD od 10.12.2020 :
    Výška SD : 35 x 0,6 x 13,6361 + (2,9 %, najmenej 9 €) = 295,40 €
    Výška minimálneho dôchodku v r. 2020 pri 35 rokoch poistenia je 355,40 €. Pánovi Adamovi priznajú minimálny dôchodok 355,40 €
    SD (295,40) sa od 1.1.2021 zvýši o 2,6 %, najmenej o 9,40 € na sumu 304,80 €, pán Adam bude naďalej poberať minimálny dôchodok 355,40 €
    Pán Adam má nárok na 13. dôchodok vo výške 256,60 €

Ak by žiadal o SD od 2.1.2021 :
    Výška SD : 35 x 0,6 x 14,2107 + (2,6 %, najmenej 9,40) = 309,10 €
    Pán Adam nemá nárok na 13. dôchodok za rok 2020 .  
POZOR! Pre výšku minimálneho dôchodku, na ktorý sa zvyšuje starobný dôchodok priznaný po 31.12.2020 sa zohľadnia len roky kvalifikovaného poistenia, čo nemusí byť všetkých 35 rokov.
Ak by pán Adam mal 35 rokov kvalifikovaného poistenia (čo je nepravdepodobné), jeho minimálny dôchodok by bol v r. 2021 355,40 €Ak ale pán Adam má len 30 rokov kvalifikovaného poistenia, jeho minimálny dôchodok od 1.1.2021 bude len 334,30 €. Ak pán Adam nedosiahne ani 30 rokov kvalifikovaného poistenia, minimálny dôchodok sa na neho nevzťahuje, jeho starobný dôchodok bude 309,10 €

V tomto prípade, ak je dôchodok priznaný od 2.1.2021, vďaka minimálnemu dôchodku je dôchodok v rovnakej alebo dokonca v nižšej výške, ako keď by bol priznaný od 10.12.2020, dôchodca zároveň prišiel o dôchodok za 23 dní od 10.12.2020 do 1.1.2021 a o 13. dôchodok v roku. 2020. Túto stratu môže čiastočne kompenzovať možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ak bude pán Adam v r. 2021 mať príjem, z ktorého si túto NČ vie uplatniť. Ak ale v dôsledku zmeny pri určovaní minimálneho dôchodku „stratí“ roky poistenia pre posudzovanie minimálneho dôchodku, túto stratu nevykompenzuje ani nezdaniteľná časť základu dane.

Príklad 5
Pani Norika, narodená 10.5.1958, 1 dieťa. Dôchodkový vek v roku 2020 62 rokov 7 mesiacov dovŕšila 10.12.2020. Po novele od 1.1.2021 sa jej dôchodkový vek nemení, ale má tzv. fiktívny dôchodkový vek 62 rokov 2 mesiace – k 10.7.2020. Od 10.12.2020 nepracuje. K 10.12.2020 získala 35 rokov poistenia a POMB 0,5.
Ak žiada o dôchodok od 10.12.2020 :
    Výška SD : 35 x 0,6 x 13,6361 + (2,9 %, najmenej 9 €) = 295,40 €.
    Výška minimálneho dôchodku v r. 2020 : 355,40 €. Pani Norike priznajú starobný dôchodok navýšený na minimálny dôchodok vo výške 355,40 €
    SD (295,40) sa od 1.1.2021 zvýši o 2,6 %, najmenej o 9,40 € na sumu 304,80 €, naďalej bude poberať minimálny dôchodok 355,40 €
    Pani Norika má nárok na 13. dôchodok vo výške 256,60 €.
    Pani Norika bude mať nárok na jednorazový doplatok :
               Koeficient = (10.12.-10.7.) 153 dní (alebo 154?)/30,4167 = 5,0301314
               Jednorazový doplatok : 355,40 x 5,0301314 = zaokr. 1787,80 €.

Ak by pani Norika žiadala o dôchodok od 1.1.2021, suma by vyšla v rozmedzí 309,10 až 355,40 € podľa získaných dôb kvalifikovaného poistenia, viď pán Adam z príkladu 4. a pani Norika :
    Nemá nárok na 13. dôchodok
    Jednorazový doplatok by sa určil zo sumy priznaného dôchodku v rozmedzí (309,10 až 355,40) x 5,0301314 = zaokr. 1554,90 až 1787,80

Pri žiadosti od 10.12.2020 získa oproti žiadosti od 1.1.2021 navyše časť dôchodku do 31.12. 252,22 € a 13. dôchodok 256,60 €, a rovnaký, alebo vyšší jednorazový doplatok.. Rozdiel na týchto jednorazových sumách je v prospech dôchodku od 10.12.2020 od 508,82 € do 741,72 €, dôchodok priznaný od 1.1.2021 je pritom rovnaký alebo nižší, ako by bol priznaný od 10.12.2020. V tomto prípade je určite vhodnejšie žiadať o starobný dôchodok v r. 2020.

Ak by žiadala o dôchodok od 2.1.2021, a pracovala by do 9.12.2020 s príjmom (VZ) vo výške ½ priemernej mzdy, výška SD by bola 35 x 0,6 x 14,2107, suma by sa navýšila :
    za získaný OMB za dobu od 10.7. do 9.12. o OMBxADH = 0,2096 x 14,1207 = 2,96 €
    o 2,5 percenta za 5x30 dní nepoberania dôchodku za obdobie od 10.7. do 9.12.
    a o 2,6 % navýšenie k 1.1.2021,
    spolu SD = 317 €.
Dôchodok by bol vyplácaný vo výške v rozmedzí 317 € až 355,40 €, v závislosti od počtu získaných rokov kvalifikovaného poistenia. V tomto prípade by pani Norika nemala nárok ani na 13. dôchodok ani na jednorazový doplatok, pričom dôchodok je rovnaký, alebo nižší ako keby bol priznaný k 10.12.2020.

Stiahnite si článok v PDF