Mzdové veličiny 2020

MINIMÁLNA MZDA A MINIMÁLNE SADZBY PRÍPLATKOV

www.mzdymotyckova.sk

Minimálna mzda a minimáne mzdove nároky v r. 2020

stupeň
náročnosti
práce

mesačne odmeňovaný

hodinová minimána mzda
pri stanovenom prac. čase (€)

40 hod

38,75 hod

37,5 hod

1

580,00 €

3,333

3,4405

3,5552

2

696,00 €

3,9996

4,1286

4,2662

3

812,00 €

4,6662

4,8167

4,9773

4

928,00 €

5,3328

5,5048

5,6883

5

1 044,00 €

5,9994

6,1929

6,3994

6

1 160,00 €

6,6660

6,8810

7,1104

 

Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu/nedeľu v r. 2020

 

% hod.mm

€ / hod

Za prácu v sobotu

50

1,6665

Za prácu v nedeľu

100

3,333

Dohoda v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve
(viď § 122a ods. 2 a §122b ods.2)

Za prácu v sobotu

45

1,49985

Za prácu v nedeľu

90

2,9997

 

Minimálne sadzby mzdových zvýhodnení za nočnú prácu v r. 2020

 

% hod.mm

€ / hod

Za nočnú prácu

Bežní

40

1,3332

Zmluvne (§123 ods.2)

35

1,16655

Rizikové práce*

50

1,6665

 

Minimálna mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce : 0,6666 €/hod.

Minimálna náhrada za pracovnú pohotovosť neaktívnu mimo pracoviska : 0,6666 €/hod.

Sadzba príplatku za prácu vo sviatok u dohodárov : 3,333 €/hod.

Odmena za produktívnu prácu žiaka : najmenej 1,6665 €/hod, max. nie je dané, ale daňovým výdavkom zamestnávateľa je najviac 3,333 €/hod.

 

DAŇOVÉ PARAMETRE 2019 (ročné zúčtovanie, daňové priznanie)

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka : 3937,35 € ročne.
Základ dane, nad ktorý sa kráti NČZD (v RZD alebo DP) : 20507 €.
Vzorec pre zníženie NČ = 9064,094 – (základ dane : 4), zaokrúhlenie na eurocenty nahor.
Ak základ dane je aspoň 36256,38 €, NČ je 0.

Plná NČZD na manželku (19,2 x žm) : 3937,35 €
Hranica základu dane pre uplatnenie plnej NČZD na manželku (176,8 x žm) : 36256,38 €
Ak základ dane je nad 36256,38 - vzorec pre zníženie plnej NČZD na manželku : (63,4xžm) 13001,438 – základ dane/4.
Takto vypočítaná NČZD na manželku sa znižuje o príjem manželky.
Ak základ dane daňovníka je 52005,75 € a viac, NČ na manželku je 0.

NČZD sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

NČ – príspevky na DDS, max. 180 € (len nové alebo upravené účastnícke zmluvy od 1.1.2014)
NČ – na kúpeľnú starostlivosť max 50 € z preukázateľne zaplatených úhrad.

Ročné príjmy bez platenia dane a povinnosti podať daňové priznanie 1968,68 €.

Sadzba dane : 19 %; 25 % zo základu dane presahujúceho ročne 36256,38 €.

Daňový bonus na dieťa : 22,17 € mesačne, od 1.4.2019 pre dieťa, ktoré nedovŕšilo 6 rokov 44,34 € mesačne. Podmienka pre priznanie DB – ročný príjem aspoň 3120 €.

Daňový bonus na zaplatené úroky : 50 % zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie zaplatených v príslušnom roku, vypočítaných najviac so sumy 50.000 €, najviac 400 € ročne.

SZČO – paušálne výdavky 60 %, najviac 20.000 € za rok.

 

DAŇOVÉ PARAMETRE 2020

Preddavok na daň (mesačné parametre) 2020 :

NČZD na daňovníka mesačne : 367,85 €

Hranica základu dane pre použitie 25 % sadzby dane : 3096,95 €

Daňový bonus na dieťa :
    - mesačne 22,72 €
    - pre deti do dovŕšenia 6 rokov mesačne 45,44 €
Hranica príjmu pre priznanie nároku na DB na dieťa mesačne 290 €.

Daň za rok 2020 (ročné zúčtovanie, daňové priznanie)

NČZD na daňovníka : 4414,20 €
    Základ dane, nad ktorý sa znižuje NČZD na daňovníka : 19506,56 €
    Vzorec pre zníženie NČZD : (44,2xžm) 9290,84 – základ dane/4
    Ak základ dane je 37163,36 € a viac, NČ na daňovníka je 0.

Plná NČZD na manželku (19,2 x žm) : 4035,84 €
    Hranica základu dane pre uplatnenie plnej NČZD na manželku (176,8 x žm) : 37163,36 €
    Ak základ dane je nad 37163,36 - vzorec pre zníženie plnej NČZD na manželku :
   (63,4xžm) 13326,68 – základ dane/4
    Takto vypočítaná NČZD na manželku sa znižuje o príjem manželky.

NČZD sa zaokrúhľujú na eurocenty matematicky.

NČ – príspevky na DDS, max. 180 € (len nové alebo upravené účastnícke zmluvy od 1.1.2014)
NČ – na kúpeľnú starostlivosť max 50 € z preukázateľne zaplatených úhrad.

Hranica príjmu, pri ktorom je daňová povinnosť nulová a nie je povinnosť podať DP : 2207,10 €

Sadzba dane :
    - 15 % zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, ak príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 nepresiahli 100.000 €
    - inak 19 %; 25 % zo základu dane presahujúceho ročne 37163,36 €.

Daňový bonus na dieťa :
    - mesačne 22,72 €, ročne 272,64 €
    - Pre deti do dovŕšenia 6 rokov mesačne 45,44 €, ročne 545,28 €
Hranica príjmu pre priznanie nároku na DB na dieťa mesačne 290 €, ročne 3480 €.

Daňový bonus na zaplatené úroky : 50 % zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie zaplatených v príslušnom roku, vypočítaných najviac so sumy 50.000 €, najviac 400 € ročne.

SZČO – paušálne výdavky 60 %, najviac 20.000 € za rok.

 

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Sadzby poistného zamestnanca a zamestnávateľa pre SP a ZP a maximálne mesačné vymeriavacie základy v r. 2020

 

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Maximálny VZ

Zdravotné poistenie

4% alebo 2%

10% alebo 5%

Nie je*

Nemocenské poistenie

1,4 %

1,4 %

7091 €

Starobné poistenie

4 %

14 %

7091 €

Invalidné poistenie

3 %

3 %

7091 €

Poistenie v nezamestnanosti

1 %

1 %

7091 €

Úrazové poistenie

 

0,8 %

Nie je

Garančné poistenie

 

0,25 %

7091 €

Rezervný fond

 

4,75 %

7091 €

*Zdravotné poistenie nemá stanovené maximum s výnimkou príjmu z dividend.

Hranica pre uplatnenie úľavy z dôchodkového poistenia pri DoBPŠ a dohodách dôchodcov :  200 €

Percento príspevku na starobné dôchodkové sporenie (2. pilier) v r. 2019 : 5 %

Maximálny DVZ  :
    - pre náhradu prímu :  66,6082
    - pre nemocenské dávky : 66,6083

Sadzby nemocenských dávok :
    - PN prvé 3 dni 25 %, potom 55 %
    - OČR 55 %
    - Materské 75 %

Aktuálna dôchodková hodnota : 13,6361

Hranice pre odvodovú úľavu pre dlhodobo nezamestnaných :
    vznik PP v r.2019 :  639,18 €
    vznik PP v r.2020 :  678,71 €
Zoznam najmenej rozvinutých okresov na začiatku roku 2020 :
Bardejov, Gelnica, Košice-okolie, Levoča, Lučenec, Medzilaborce, Michalovce, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov.

Základ pre výpočet odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie : 380 .

Minimálny predčasný starobný dôchodok priznaný v r. 2020 : 252,30 €.
Uchádzač o zamestnanie môže zarobiť mesačne(do 30.6.2020):  210,20 €.

 

SZČO

Minimálny vymeriavací základ szčo, dobrovoľne poistenej osoby v SP a samoplatiteľa v ZP : 506,50 €.

Hranica príjmu pre posúdenie povinnosti platiť poistné szčo v SP :
    - Pre poistenie od 1.7.2019 (1.10.) do 30.6.2020 (30.9.) : príjem szčo v r. 2018 vyšší ako 5724 €.
    - Pre poistenie od 1.7.2020 (1.10.) do 30.6.2021 (30.9.) : príjem szčo v r. 2019 vyšší ako 6078 €.

Maximálny VZ pre SP od 1.1.2020 : 7091 €. V zdravotnom poistení szčo nemajú stanovený maximálny vymeriavací základ, to platí pre preddavky aj pre ročné zúčtovanie poistného.

Sadzby a výšky poistného z min. a max. VZ v r.2020

Sadzby poistného szčo

Poistné v r.2020

 

 

Z min.VZ 506,50

Z max. VZ 7091

Nemocenské

4,4 %

22,28

312

Starobné

18 %

91,17

1276,38

Invalidné

6 %

30,39

425,46

Rezervný fond

4,75 %

24,05

336,82

SPOLU SP

 

167,89

2350,66

Zdravotné

7 / 14 %

35,45

70,91

 

 

Stiahnite si článok v PDF