Príplatky za prácu v sobotu a nedeľu od 1.5.2018

Súvisiace produkty :
Videoškolenie 
Zoznam školení
Materiál zo školenia

Od 1.5.2018 sa zavádzajú povinné mzdové zvýhodnenia (príplatky) za prácu v sobotu a nedeľu.

SADZBY (sumy platia do 31.12.2018, percentuálne sadzby do 30.4.2019)

Výška mzdového zvýhodnenia je najmenej
   - za prácu v sobotu 0,68975 €/hod (25 % hodinovej minimánej mzdy)
   - za prácu v nedeľu 1,3795 €/hod (50 % hodinovej minimánej mzdy)

Nižšie sadzby mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu je možné dohodnúť iba u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa pravidelne vykonávala práca v sobotu, resp. v nedeľu. V takomto prípade je možné nižšie sadzby dohodnúť
   - v kolektívnej zmluve;
   - alebo v pracovnej zmluve, len ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, a ktorý k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. Do poćtu menej ako 20 zamestnancvo sa zapoćítavajú všetky pracovné pomery a všetky dohody trvajúce k 31.12. minulého roka.

Nižšie dohodnuté sadzby musia byť najmenej vo výške
   - za prácu v sobotu 0,5518 €/ hod (20 % hodinovej minimálnej mzdy
   - za prácu v nedeľu 1,1036 €/hod (40 % hodinovej minimálnej mzdy

 

KEDY PATRÍ ZAMESTNANCOVI MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V SOBOTU ALEBO NEDEĽU.

Mzdové zvýhodnenia (príplatok) za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu patrí každému zamestancovi, ktorý bude od 1.5.2018 pracovať v sobotu alebo v nedeľu a to aj zamestnancovi
   - ktorý pracuje v sobotu alebo v nedeľu v rámci svojho bežného rozvrhu pracovných zmien;
   - ktorý pracuje v sobotu/nedeľu nadčas, príplatok za prácu v sobotu/nedeľu potom patrí popri príplatku za nadčas;
   - ktorý pracuje v sobotu/nedeľu nadčas aj v prípade, že za nadčas si bude čerpať v budúcnosti náhradné voľno, v takomto prípade zamestnancovi nepatrí príplatok za prácu nadčas, ale príplatok za prácu v sobotu/nedeľu mu patrí;
   - ktorý pracuje v sobotu/nedeľu, ktorá je zároven sviatkom (napr. 1.9.2018), v takom prípade patrí zamestnancovi popri mzde za prácu vo sviatok aj príplatok za prácu vo sviatok a aj príplatok za prácu v sobotu/nedeľu a ak ide o nadčasovú prácu, tak aj príplatok za prácu načas.
   - ktorý pracuje v sobotu/nedeľu, ktorá je zároven sviatkom (napr. 1.9.2018), a za prácu vo sviatok bude čerpať náhradné voľno. V takom prípade patrí zamestnancovi za sviatok mzda, príplatok za prácu v sobotu/nedeľu a za čas čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok mzda alebo náhrady mzdy (podľa toho, či sviatok je platený mzdou alebo náhradou mzdy).

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu/nedeľu nepatrí pri neaktívnej pracovnej pohotovosti v sobotu/nedeľu

 

VÝNIMKY

Nárok na mzdové zvýodnenie za prácu v sobotu alebo nedeľu nemajú domácki zamestnanci a zamestnanci pri telepráci, ak sa so zamestnávateľmi nedohodli inak.

S vedúcim zamestnancom je možné dohodnúť v pracovnej zmluve mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu a/alebo v nedeľu. V takomto prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a za prácu v nedeľu.

 

ZA KTORÉ HODINY MÁ ZAMESTNANEC NÁROK NA MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V SOBOTU

Na pracovisku s nočnými zmenami sa sobota/nedeľa začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá podľa rozvrhu v pracovnom týždni nastupuje ako prvá ranná zmena a končia sa uplynutím 24 hodín. Ak prvá ranná zmena na pracovisku v týždni nastupuje o 6.00 hod, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu patrí za odpracované hodiny od soboty 6.00 do 6.00 v nedeľu ráno. Mzdové výhodnenie za prácu v nedeľu potom patrí od 6.00 v nedeľu do 6.00 v pondelok ráno.

Ak nejde o pracovisko s nočnými zmenami, sobota aj nedeľa sa začínajú o 0.00 hod, končí o 24.00 hod.

 

VEREJNÁ SLUŽBA 

Zamestnanci odmeňovaní podľa zákona 553/2003 Z.z. majú aj po 1.5.2018 nárok na príplatok za prácu v sobotu a nedeľu vo výśke 30 % hodinovej sadzby funkčného platu, tento však musí byť od 1.5.2018 najmenej v minimálnej sume podľa Zákonníka práce, čiže najmenej
   - 0,68975 €/hod za prácu v sobotu
   - 1,3795 €/hod za prácu v nedeľu

U zamestnancov vo verejnej službe nie je možné dohodnúť nižšie minimálne sumy príplatkov a nie je možné dohodnúť mzdu vedúceho zamestnanca už s prihliadnutím na prácu v sobotu/nedeľu. Vo verejnej službe sa príplatok za sobotu/nedeĺu sa vždy poskytuje od 0.00 hod do 24.00 hod.

 

ŠTÁTNA SLUŽBA 

Zamestnanci odmeňovaní podľa zákona o štátnej službe majú po 1.5.2018 naďalej nárok na príplatok za prácu v sobotu a nedeľu vo výśke 30 % prísluśnej časti funkčného platu, tento však musí byť od 1.5.2018 najmenej v minimálnej sume podľa Zákonníka práce. Hodinová sadzba príplatku za prácu v sobotu a nedeľu podľa zákona o štátnej službe sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor. Čiže minimálne sadzby príplatkov v štátnej službe od 1.5.2018 sú:
   - 0,69 €/hod za prácu v sobotu
   - 1,38 €/hod za prácu v nedeľu

U zamestnancov v štátnej službe nie je možné dohodnúť nižšie minimálne sumy príplatkov a nie je možné dohodnúť mzdu vedúceho zamestnanca už s prihliadnutím na prácu v sobotu/nedeľu. V štátnej službe sa príplatok za sobotu/nedeĺu sa vždy poskytuje od 0.00 hod do 24.00 hod.

 

RNDr. Jana Motyčková
www.mzdymotyckova.sk

 

Stiahnite si článok v PDF