Príplatky dohodárov od 1.5.2018

Súvisiace produkty :
Videoškolenie 
Zoznam školení
Materiál zo školenia

Od 1.5.2018 bude musieť zamestnávateľ každému dohodárovi k dohodnutej odmene poskytovať aj mzdové zvýhodnenia (príplatky) najmenej :

   - za prácu v sobotu 0,68975 €/hod (25 % hodinovej minimánej mzdy)
   - za prácu v nedeľu 1,3795 €/hod (50 % hodinovej minimánej mzdy)
   - za nočnú prácu 0,8277 €/hod (30 % hodinovej minimálnej mzdy)
   - za nočnú prácu 0,96565 €/hod (35 % hodinovej minimálnej mzdy), ak ide o rizikovú prácu
   - za sťažený výkon práce 0,5518 €/hod (20 % hodinovej minimálnej mzdy)
   - za prácu vo sviatok 2,759 €/hod (suma hodinovej minimálnej mzdy)

Toto sa vzťahuje na dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce aj na dohody o briadnickej práci študentov. Vyššie sadzby môže zamestnávateľ určiť interným mzdovým predpisom alebo v dohode. Ak chce zamestnávateľ používať sumy zaokrúlené napr. na 2 desatinné miesta môže, ale v tomto prípade je potrebné sumy zaokrúhliť nahor (napr. za sťažené prostredie 0.56 €/hod).

Zamestnávateľ môže dohodnúť nižšie sadzby príplatkov za sobotu, nedeľu alebo nočnú prácu pre nerizikových zamestnancov aj pre dohodárov v kolektívnej zmluve, alebo ak má menej ako 20 zamestnancov v dohode s konkrétnym dohodárom. Výška nižších sadzieb a podmienky, za ktorých je možné nižšie sumy príplatkov dohodnúť sú rovnaké ako u zamestnancov v pracovnom pomere a sú uvedené v tomto článku :
Príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu od 1.5.2018

U žiadneho dohodára nie je možné dohodnúť odmenu s prihliadnutím na prácu v sobotu, nedeľu, v noci, vo sviatok alebo v sťaženom prostredí. Aj keď je dohoda uzatvorená iba na 1 deň nedeľu, dohodár k dohodnutej odmene musí dostať príplatok za nedeľu. Aj keď dohodár pracuje doma a vykáže prácu v sobotu, nedeľu vo sviatok alebo v noci, má nárok na príslušné príplatky. Ak si dohodár sám určuje, kedy bude pracovať a vykáže prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok alebo v noci, má nárok na príslušné príplatky. V tomto prípade je vhodné dohodnúť priamo v dohode, že dohodár bude prácu vykonávať iba od pondelka do piatku medzi 6.00 a 22.00 a nebude vykonávať prácu vo sviatok.

Príplatky sa v dohode neuvádzajú, nárok je zo zákona a to aj pre dohody uzatvorené pred 1.5.2018. V dohode sa uvádza iba výška odmeny na dohodu oćistená od príplatkov.

Ak dohodár pracuje na pracovisku s nočnými zmenami (na pracovisku pracujú zamestnanci v pracovnom pomere aj v nočných zmenách), na účely nároku na príplatok za sobotu, nedeĺu a sviatok sa sobota, nedeľa a sviatok začínajú hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá podľa rozvrhu v pracovnom týždni nastupuje ako prvá ranná zmena a končia sa uplynutím 24 hodín.

Príplatok za nočnú prácu patrí dohodárovi za každú prácu vykonávanú medzi 22.00 a 6.00 a to aj keď v tomto čase pracuje iba menej ako hodinu.

 

RNDr. Jana Motyckova
www.mzdymotyckova.sk

Stiahnite si článok v PDF